Ktl-icon-tai-lieu

hóa

Được đăng lên bởi Cao Việt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải đề thi ĐH-CĐ năm 2010
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2010
Môn thi : HOÁ, khối A - Mã đề : 596
H = 1; He =4, Li =7, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85, Sr = 88, Ag=108; Sn = 119; Cs =133; Ba =
137: Pb = 207.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1 : Dung dich
̣ X có chưa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42- và x mol OH-. Dung dich
̣ Y có chưa ClO 4-, NO3- và y mol H+; tông
̉
số mol ClO4 và NO3 là 0,04. Trôn
̣ X và Y đươc 100 ml dung dich
̣ Z. Dung dich
̣ Z có pH (bỏ qua sư điên
̣ li cuả H 2O) là
A. 1
B. 2
C. 12
D. 13
ĐLBTĐT: 0,07 = 0,02*2 + x ⇒ x = 0,03 (mol); y = 0,04 (mol) . Vậy nH+ dư = 0,01 (mol). [H+] = 0,01:0.1 = 0,1 (M) ⇒ pH = 1
Câu 2 : Cho 19,3 gam hôn
̃ hơp bôṭ Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ưng là 1 : 2 vaò dung dich
̣ chưa 0,2 mol Fe 2(SO4)3. Sau khi cać
phan
̉ ưng xay
̉ ra hoan
̀ toan,
̀ thu đươc m gam kim loai.
̣ Giá trị cua
̉ m là
A. 6,40
B. 16,53
C. 12,00
D. 12,80
65x + 64*2x = 19,3 ⇒ nZn = 0,1 (mol) ; n Cu = 0,2 (mol) ; nFe3+ = 0,4 (mol).
Zn + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Zn2+
Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+
0,1 ----→0,2
0,1 ←-- 0,2      
Vậy còn dư 0,1 mol Cu m = 0,1*64 = 6,4 (g)
Câu 3 : Hôn
̃ hơp khí X gôm
̀ N2 và H2 có tỉ khôí so vơi He băng
̀ 1,8. Đun nong
́ X môṭ thơi gian trong binh
̀ kin
́ (có bôṭ Fe lam
̀
xuć tac),
́ thu đươc hôn
̃ hơp khí Y có tỉ khôí so vơi He băng
̀ 2. Hiêu
̣ suât́ cuả phan
̉ ưng tông
̉ hơp NH 3 là
A. 50%
B. 36%
C. 40%
D. 25%
Chọn 1 mol hỗn hợp đầu: a mol N2 và (1-a) mol H2. Ta có: M = 28x + (1-a) = 1,8*4 ⇒ a = 0,2
X là lượng N2 phản ứng :
N2 + 3H2 ⇋ 2 NH3
0,2
0,8
x
3x
2x
0,2-x 0,8-3x 2x
⇒ nhỗn hợp = 0,2 –x + 0,8 – 3x + 2x = 1 – 2x
mhh 4*1,8
M=
=
⇒ x = 0,05. ⇒ H%(theo N2) = 0,05/0,2 = 25 (%)
nhh 1 − 2 x
Câu 4 : Trong số cać chât́ : C 3H8, C3H7Cl, C3H8O và C3H9N; chât́ có nhiêu
̀ đông
̀ phân câu
́ taọ nhât́ là
A. C3H7Cl
B. C3H8O
C. C3H8
D. C3H9N
Số C bằng nhau , nguyên tử N trong hợp chất hữu cơ có hóa trị (III) cao hơn O(II), Cl(I) và H(I) nên tạo nhiều đống phân
hơn.
Câu 5: Thưc hiên
̣ cać thí nghiêm
̣ sau :
(I) Suc̣ khí SO2 vaò dung dich
̣ KMnO4
(II) Suc̣ khí SO2 vaò dung dich
̣ H2S
(III) Suc̣ hôn
̃ hơp khí NO2 và O2 vaò nươc
(IV) Cho MnO2 vao
̀ dung dich
̣ HCl đăc,
̣ nong
́
(V) Cho Fe2O3 vaò dung dich
̣ H2SO4 đăc,
̣ nong
́
(VI) Cho SiO2 vao
̀ dung dich
̣ HF. Số thí nghiêm
̣ có phan
̉ ưng oxi hoá - khư xaỷ ra là
A. 3
B. 6
C...
Gi i đ thi ĐH-CĐ năm 2010
Đ THI TUY N SINH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2010
Môn thi : HOÁ, kh i A - Mã đ : 596
H = 1; He =4, Li =7, Be =9, C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85, Sr = 88, Ag=108; Sn = 119; Cs =133; Ba =
137: Pb = 207.
PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 40 câu, t u 1 đ n câu 40 ế )
u 1 : Dung dich X co ch a: 0,07 mol Na
+
; 0,02 mol SO
4
2-
va x mol OH
-
. Dung dich Y co ch a ClO
4
-
, NO
3
-
va y mol H
+
; tông
mol ClO
4
-
NO
3
-
la 0,04. Trôn X va Y đ c 100 ml dung dich Z. Dung dich Z co pH (bo qua s điên li cua H 
2
O) la
A. 1 B. 2 C. 12 D. 13
ĐLBTĐT: 0,07 = 0,02*2 + x x = 0,03 (mol); y = 0,04 (mol) . V y n
H+
d = 0,01 (mol). [Hư
+
] = 0,01:0.1 = 0,1 (M) pH = 1
u 2 : Cho 19,3 gam hôn h pt Zn va Cu co ti lê mol t ng ng la 1 : 2 vao dung dich ch a 0,2 mol Fe 
2
(SO
4
)
3
. Sau khi cac
phan ng xay ra hoan toan, thu đ c m gam kim loai. Gia tri cua m la 
A. 6,40 B. 16,53 C. 12,00 D. 12,80
65x + 64*2x = 19,3 n
Zn
= 0,1 (mol) ; n
Cu
= 0,2 (mol) ; n
Fe3+
= 0,4 (mol).
Zn + 2Fe
3+
2Fe
2+
+ Zn
2+
Cu + 2Fe
3+
2Fe
2+
+ Cu
2+
0,1 ----→0,2 0,1 ←-- 0,2
V yn d 0,1 mol Cu m = 0,1*64 = 6,4 (g) ư
u 3 : n h p khi X m N
2
va H
2
co ti khôi so v i He băng 1,8. Đun nong X môt th i gian trong binh kin (co t Fe lam
xuc tac), thu đ c hôn h p khi Y co ti khôi so v i He băng 2. Hiêu suât cua phan ng tông h p NH
3
la
A. 50% B. 36% C. 40% D. 25%
Ch n 1 mol h n h p đ u: a mol N
2
và (1-a) mol H
2
. Ta: M = 28x + (1-a) = 1,8*4 a = 0,2
X là l ng Nượ
2
ph n ng : N
2
+ 3H
2
2 NH
3
0,2 0,8
x 3x 2x
0,2-x 0,8-3x 2x n
h n h p
= 0,2 –x + 0,8 – 3x + 2x = 1 – 2x
4*1,8
1 2
hh
hh
m
M
n x
= =
x = 0,05. H%(theo N
2
) = 0,05/0,2 = 25 (%)
u 4 : Trong cac chât : C
3
H
8
, C
3
H
7
Cl, C
3
H
8
O va C
3
H
9
N; chât co nhiêu đông phân câu tao nhât la
A. C
3
H
7
Cl B. C
3
H
8
O C. C
3
H
8
D. C
3
H
9
N
S C b ng nhau , nguyên t N trong h p ch t h u c có hóa tr (III) cao h n O(II), Cl(I) và H(I) nên t o nhi u đ ng phân ơ ơ
h n.ơ
u 5: Th c hiên cac thi nghiêm sau : (I) Suc khi SO
2
vao dung dich KMnO
4
(II) Suc khi SO
2
vao dung dich H
2
S (III) Suc hôn h p khi NO
2
va O
2
vao n c 
(IV) Cho MnO
2
vao dung dich HCl đăc, nong (V) Cho Fe
2
O
3
vao dung dich H
2
SO
4
đăc, nong
(VI) Cho SiO
2
vao dung dich HF. Sô thi nghiêm co phan ng oxi hoa - kh xay ra la
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
Ph n ng (V) s t hóa tr cao nh t, ph n ng (VI) t o H
2
O + SiF
4
a tr không đ i nên không là ph n ng OXH – kh .
u 6: Chon băng 2SO
2
(k) + O
2
(k)
2SO
3
(k). Khi tăng nhiêt đô thi ti khôi cua hôn h p khi so v i H
2
giam đi. Phat biêu
đung khi noi vê cân băng nay la :
A. Phan ng nghich toa nhiêt, cân băng dich chuyên theo chiêu thuân khi tăng nhiêt đô.
B. Phan ng thuân toa nhiêt, cân băng dich chuyên theo chiêu nghich khi tăng nhiêt đô.
C. Phan ng nghich thu nhiêt, cân băng dich chuyên theo chiêu thuân khi tăng nhiêt đô.
D. Phan ng thuân thu nhiêt, cân băng dich chuyên theo chiêu nghich khi tăng nhiêt đô.
Vì t kh i h i h n h p v i H ơ
2
gi m nên s mol h n h p tăng (s phân t khí tăng) – theo ch u ngh ch.
V y ph n ng t a nhi t, khi tăng nhi t đ n b ng chuy n d ch theo chi u ngh ch.
u 7: Cho m gam NaOH vao 2 lit dung dich NaHCO
3
ng đô a mol/l, thu đ c 2 lit dung dich X. Lây 1 lit dung dich X tac 
dung v i dung dich BaCl
2
(d ) thu đ c 11,82 gam kêt tua. Măt khac, cho 1 lit dung dich X vao dung dich CaCl
2
(d ) rôi đun
nong, sau khi kêt thuc cac phan ng thu đ c 7,0 gam kêt tua. Gia tri cua a, m t ng ng la  
A. 0,04 va 4,8 B. 0,07 va 3,2 C. 0,08 va 4,8 D. 0,14 va 2,4
n
BaCO3
= 0,06 (mol) ; n
CaCO3
= 0,07 (mol) nên dd X có 2 mu i CO
3
2-
HCO
3
-
(d ) . ư
HCO
3
-
+ OH
-
→ CO
3
2-
+ H
2
O; Ba
2+
+ CO
3
2-
→ BaCO
3
;
0,06 --- 0,06 ---------------------------------------------- 0,06 V y m = 0,06*2*40 = 4,8 (g)
2HCO
3
-
CO
3
2-
+ CO
2
+ H
2
O; Ca
2+
+ CO
3
2-
→ CaCO
3
. s mol c a HCO
3
-
0,06 + x
x -----------→ x/2 (0,06 + x/2) -- 0,07 . Có 0,06 + x/2 = 0,07 ; x = 0,02. V y a = 0,08*2/2 = 0,08 (M)
u 8:t phân t saccaroz co
A. môt gôc β -glucoz va môt gôc β -fructoz B. môt gôc β -glucoz va môt gôc α-fructoz
C. hai gôc α-glucoz D. môt gôc α-glucoz va môt gôc β -fructoz
Đáp án D.
u 9: Oxi hoa hêt 2,2 gam hôn h p hai ancol đ n ch c thanh anđehit cân v a đu 4,8 gam CuO. Cho toan bô l ng anđehit 
trên tac dung v i l ng d dung dich AgNO 
3
trong NH
3
, thu đ c 23,76 gam Ag. Hai ancol la :
A. C
2
H
5
OH, C
2
H
5
CH
2
OH B. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
CH
2
OH
C. CH
3
OH, C
2
H
5
CH
2
OH D. CH
3
OH, C
2
H
5
OH
1 Tài li u luy n thi Đ i h c năm 2010 - 2011
hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa - Người đăng: Cao Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hóa 9 10 134