Ktl-icon-tai-lieu

Hóa

Được đăng lên bởi Thành Lý Phạm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gợi ý - Lời giải ngắn gọn
1. Thế
đẳng
áp

- Lấy sau – đầu

2. Pin
điện
hóa
(Pin
nồng
độ)

() Ag Ag  (AgBr) Ag  0, 01M(AgNO3 ) Ag ( )

3.

- Nhớ nhân hệ số pt;

237.2  394, 4  50, 7  817, 7kJ

Đáp
án
B

  0  0, 059 log[Ag  ]1 ;   0  0, 059 log[Ag  ]2
0, 059
0, 059
log 0, 01 
log[Ag  ]2  0, 245 V  [Ag  ]2  7.107
1
1
T  ([Ag  ]2 ) 2  4,95.10 13
E pin    (  )  (  ) 


Fe 3


8/3

Fe


n1

n2

1
1.0.771  .0.353
3
Fe2 ; n 3 .3  n1 .1  n 2 .2  2 
 0,98V
2
3

C

C

-Chuyển về dạng pt ion. Viết Kcb. Thêm bớt cho xuất hiện K a,b , T…
4.

K cb 

[HNO 2 ].[NH 4 OH]
Kn
1014

 3,14 4,76

K a HNO .K bNH 4OH 10 .10
[NH 4 ].[NO 2 ]

B

2

a. S chất khí giảm
b. S phụ thuộc vào bản chất dung môi
c. Cùng loại thì giảm S chứ

5.

D

2.1020
; pH  14  log[OH  ]  5
0, 02

6.

[OH  ] 

7.
8.

Luôn nhớ khi cho chất tan không bay hơi vào dmoi thì áp suất hơi bão hòa sẽ giảm

9.

K  10

10.

Vì chúng cùng là chất ít bay hơi, i=1, k phân ly ra ion

n( (  ) (  ) )

11.

0,059

 10

2(0,77  0,15)
0,059

2.106
; pH  14  log[OH  ]
0, 02

12.

SOH  

13.

Pha loãng độ điện ly tăng lên

14.

2.Chưa chắc 3.Giảm

15.
16.
17.
18.

 t

C
C
C

 1021

Trật tự: số ion phân ly tăng dần

G

A

0
soi

t

tăng,

0
dd

giảm

B
D
B
D
C
B
C



Ka
CM

C
A

i  1 0,84

m 1
2

19.



20.

2. chất lỏng nguyên chất chứ k phải…dd lỏng
4. giảm, chứ k phải…tăng…
5. Phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa, nhưng P càng lớn khả năng bay hơi mới cao

21.

D

H min

-Khó phân hủy:

, dễ phân hủy

H max

C
C

22.
23.
24.
25.

Nhớ nhân 64 vì đv: J/K
Lấy sau trừ đầu

D
D
B
B

26.

6HI  H 2SO4  3I2  S  4H 2 O

C

27.
28.



càng lớn càng có tính OXH, càng nhỏ (âm) càng mang tính khử
Cường độ: k pthuộc vào lượng chất (d,p,t, tfan..). Dung độ: thông số tỉ lệ với lượng chất (V, kg,
mol,

29.

20 

G

B

…).

1,11.V.1000
62.8

A

30.
31.

B

C
G   RT ln Kp

<0 phản ứng diễn ra tự phát

D

32.

G   RT ln Kp

D

33.

2H CuO  310, 4kJ

B

Anod : xảy ra qt oxh; catod xảy ra quá trình khử.

( )(1) Ag Ag  0, 001M Ag  0,1M Ag

(2)

( )

0, 059
log[Ag  ](1)
1
0,
059
Ag   e  Ag : (  )  oAg /Ag 
log[Ag  ](2)
1
0,1
  (  )  (  )  0, 059 log
 0,118 V
0, 001
Ag  Ag   e : (  )  oAg /Ag 

34.

Khi pin ngừng hoạt động:

(  )  (  )

và vì đây là pin nồng độ, pin ngừng hoạt động khi 2 nồng độ 2

điện cực bằng nhau và khi đó [Ag+ ] =
35.
36.
37.

t dd  i.k d .Cm  2.

D

0,1  0, 001
 0, 0505M
...
Gợi ý - Lời giải ngắn gọn Đáp
án
1. Thế
đẳng
áp
- Lấy sau – đầu
- Nhớ nhân hệ số pt;
237.2 394,4 50,7 817,7kJ  
B
2. Pin
điện
hóa
(Pin
nồng
độ)
3
0 0
1 2
7
pin ( ) ( ) 2 2
2 13
2
( )Ag Ag (AgBr) Ag 0,01M(AgNO ) Ag( )
0,059log[Ag ] ; 0,059log[Ag ]
0,059 0,059
E log0,01 log[Ag ] 0,245V [Ag ] 7.10
1 1
T ([Ag ] ) 4,95.10
   
   
C
3.
1 2
n n
3 8/3 2
3 3 1 1 2 2 2
1
1.0.771 .0.353
3
Fe Fe Fe ;n . n . n . 0,98V
2
3

 
C
4.
-Chuyển về dạng pt ion. Viết K
cb
. Thêm bớt cho xuất hiện K
a,b
, T…
HNO NH4 OH
2
14
2 4 n
cb
3,14 4,76
a b
4 2
[HNO ].[NH OH] K
10
K
K .K
[NH ].[NO ] 10 .10
B
5.
a. S chất khí giảm
b. S phụ thuộc vào bản chất dung môi
c. Cùng loại thì giảm S chứ
D
6.
20
2.10
[OH ] ;pH 14 log[OH ] 5
0,02
A
7.
Luôn nhớ khi cho chất tan không bay hơi vào dmoi thì áp suất hơi bão hòa sẽ giảm
C
8. C
9.
( ) ( )
n( )
2(0,77 0,15)
21
0,059 0,059
K 10 10 10
C
10.
Vì chúng cùng là chất ít bay hơi, i=1, k phân ly ra ion
B
11.
Trật tự: số ion phân ly tăng dần
0
soi
t
tăng,
0
dd
t
giảm
D
12.
6
OH
2.10
S ;pH 14 log[OH ]
0,02
B
13.
Pha loãng độ điện ly tăng lên
D
14.
2.Chưa chắc 3.Giảm
G
C
15. B
16. C
17.
C
18. A
Hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa - Người đăng: Thành Lý Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hóa 9 10 753