Ktl-icon-tai-lieu

hóa 8

Được đăng lên bởi duongduy14112000
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6/ Coâng thöùc hoùa hoïc :
Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất, gồm một hay nhiều KHHH và chỉ số ở chân mỗi KHHH.
Công thức hóa học của đơn chất:
Tổng quát: Ax.
Với A là KHHH của nguyên tố.
X là chỉ số, cho biết 1 phân tử của chất gồm mấy nguyên tử A.
*Với kim loại x = 1 ( không ghi ) – ví dụ: Cu, Zn, Fe, Al, Mg, …
*Với phi kim; thông thường x = 2. ( trừ C, P, S có x = 1 ) - Ví dụ:
Stt
Tên chất
CTHH
Stt
Tên chất
CTHH
1 Khí hidro
H2
5 Khí flo
F2
2 Khí oxi
O2
6 Brom
Br2
3 Khí nitơ
N2
7 Iot
I2
4 Khí clo
Cl2
8 Khí ozon
O3
Công thức hóa học của hợp chất:
Tổng quát: AxByCz …
Với A, B, C… là KHHH của các nguyên tố.
x, y, z …là số nguyên cho biết số nguyên tử của A, B, C… - ví dụ:
Stt
Tên chất
CTHH
Stt
Tên chất
CTHH
1 Nước
H2O
6 Kẽmclorua
ZnCl2
2 Muối ăn (Natriclorua)
NaCl
7 Khí Metan
CH4
3 Canxicacbonat –(đá vôi) CaCO3
8 Canxioxit (vôi sống)
CaO
4 Axit sunpuric
H2SO4
9 Đồng sunpat
CuSO4
5 Amoniac
NH3
10 Khí cacbonic
CO2

CHƯƠNG IV: OXI, KHÔNG KHÍ
1/ Tính chất của oxi:
1.1/. Tính chất vật lí của Oxi:
Khí Oxi là một chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn khôngkhí; hóa lỏng ở
-1830C, Oxi lỏng có màu xanh nhạt.
1.2/. Tính chất hóa học của Oxi:
a)Tác dụng với phi kim:
+ Với lưu huỳnh: Lưu huỳnh cháy trong không khí hoặc trong Oxi với ngọn lửa nhỏ, có màu xanh
nhạt, tạo ra khí Lưu huỳnhđioxit (SO2) & rất ít Lưu huỳnh trioxit (SO3).
0
PTHH: S + O2 t
SO2
(r) (k)
(k)
+ Với Photpho: Phôtpho cháy mạnh trong không khí với ngọn lửa sáng chói, tạo ra bột khói trắng
tan được trong nước. Bột trắng đó là Điphôtphopentaoxit P2O5
0
PTHH:
4P + 5O2 t
2P2O5
(r) (k)
(r)
b)Tác dụng với kim loại: Sắt cháy trong không khí hoặc trong Oxi sáng chói, không có ngọn lửa, không
có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy, màu nâu là sắt(II, III) oxit Fe4O4 (sắt từ oxit)
0
PTHH:
3Fe (r) + 2O2 (k) t
Fe3O4 (r)
a) Tác dụng với hợp chất: Khí Metan cháy trong không khí hoặc trong Oxi tỏa nhiều nhiệt:
0
PTHH:
CH4 (k) + 2O2 (k) t
CO2 (k) + 2H2O + Q
Khí Oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, nó dễ dàng tham gia PỨ
với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất. Trong các hợp chất, nguyên tố Oxi luôn có hóa trị II.
2/. Oxit là một hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là Oxi.
Ví dụ : Đồng (II) oxit CuO ;
Cacbonđioxit CO2
a II
M x Oy  x.a  y.II
a). Công thức hóa học:
b) Phân loại oxit :
Định nghĩa
Ví dụ

Oxit axit
Thường là oxit của phi kim và tương ứng
là một axit.
SO2 tương ứng với axitsunfurơ H2SO3
N2O5 tương ứng với axitnitric H...
6/ Coâng thöùc hoùa hoïc :
Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất, gồm một hay nhiều KHHH và chỉ số ở chân mỗi KHHH.
Công thức hóa học của đơn chất:
Tổng quát: A
x
. Với A là KHHH của nguyên tố.
X là chỉ số, cho biết 1 phân tử của chất gồm mấy nguyên tử A.
*Với kim loại x = 1 ( không ghi ) – ví dụ: Cu, Zn, Fe, Al, Mg, …
*Với phi kim; thông thường x = 2. ( trừ C, P, S có x = 1 ) - Ví dụ:
Stt Tên chất CTHH Stt Tên chất CTHH
1 Khí hidro H
2
5 Khí flo F
2
2 Khí oxi O
2
6 Brom Br
2
3 Khí nitơ N
2
7 Iot I
2
4 Khí clo Cl
2
8 Khí ozon O
3
Công thức hóa học của hợp chất:
Tổng quát: A
x
B
y
C
z
Với A, B, C… là KHHH của các nguyên tố.
x, y, z …là số nguyên cho biết số nguyên tử của A, B, C… - ví dụ:
Stt Tên chất CTHH Stt Tên chất CTHH
1 Nước H
2
O 6 Kẽmclorua ZnCl
2
2 Muối ăn (Natriclorua) NaCl 7 Khí Metan CH
4
3 Canxicacbonat –(đá vôi) CaCO
3
8 Canxioxit (vôi sống) CaO
4 Axit sunpuric H
2
SO
4
9 Đồng sunpat CuSO
4
5 Amoniac NH
3
10 Khí cacbonic CO
2
CHƯƠNG IV: OXI, KHÔNG KHÍ
1/ Tính chất của oxi:
1.1/. Tính chất vật lí của Oxi:
Khí Oxi là một chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn khôngkhí; hóa lỏng ở
-183
0
C, Oxi lỏng có màu xanh nhạt.
1.2/. Tính chất hóa học của Oxi:
a)Tác dụng với phi kim:
+ Với lưu huỳnh: Lưu huỳnh cháy trong không khí hoặc trong Oxi với ngọn lửa nhỏ, có màu xanh
nhạt, tạo ra khí Lưu huỳnhđioxit (SO
2
) & rất ít Lưu huỳnh trioxit (SO
3
).
PTHH: S + O
2
0
t

SO
2
(r) (k) (k)
+ Với Photpho: Phôtpho cháy mạnh trong không khí với ngọn lửa sáng chói, tạo ra bột khói trắng
tan được trong nước. Bột trắng đó là Điphôtphopentaoxit P
2
O
5
PTHH: 4P + 5O
2
0
t

2P
2
O
5
(r) (k) (r)
b)Tác dụng với kim loại: Sắt cháy trong không khí hoặc trong Oxi sáng chói, không có ngọn lửa, không
có khói, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy, màu nâu là sắt(II, III) oxit Fe
4
O
4
(sắt từ oxit)
PTHH: 3Fe (r) + 2O
2
(k)
0
t

Fe
3
O
4
(r)
a) Tác dụng với hợp chất: Khí Metan cháy trong không khí hoặc trong Oxi tỏa nhiều nhiệt:
PTHH: CH
4
(k) + 2O
2
(k)
0
t

CO
2
(k) + 2H
2
O + Q
Khí Oxi là một đơn chất phi kim rất hoạt động, đặc biệt là ở nhiệt độ cao, nó dễ dàng tham gia PỨ
với nhiều kim loại, phi kim và hợp chất. Trong các hợp chất, nguyên tố Oxi luôn có hóa trị II.
2/. Oxit là một hợp chất tạo bởi hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là Oxi.
Ví dụ : Đồng (II) oxit CuO ; Cacbonđioxit CO
2
a). Công thức hóa học:
. .
a II
x y
M O x a y II
b) Phân loại oxit :
Oxit axit Oxit bazơ
Định nghĩa
Thường là oxit của phi kim và tương ứng
là một axit.
Là một oxit kim loại và tương ứng là một
bazơ
Ví dụ SO
2
tương ứng với axitsunfurơ H
2
SO
3
N
2
O
5
tương ứng với axitnitric HNO
3
CO
2
tương ứng với axitcacbonic H
2
CO
3
Na
2
O: tương ứng là Natrihiđroxit NaOH.
CaO: tương ứng là Canxihiđroxit Ca(OH)
2
.
CuO: tương ứng là Đồng(II)hiđroxitCu(OH)
2
hóa 8 - Trang 2
hóa 8 - Người đăng: duongduy14112000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hóa 8 9 10 34