Ktl-icon-tai-lieu

Hoá học

Được đăng lên bởi Phương Nam Nguyễn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Đức Hưng. ĐôLương I

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Chuyên đề 2:
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. Lý thuyết:
Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối
lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất
tạo thành trong phản ứng”.
Một số lưu ý
* Hệ quả 1: Trong các phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia
phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành.
Phản ứng : A+ B → C + D
Thì mA + mB = mC + mD
* Hệ quả 2: Gọi mT là tổng khối lượng các chất trước phản ứng
Gọi mS là tổng khối lượng các chất sau phản ứng thì dù cho phản
ứng xảy ra vừa đủ hay có chất dư ta vẫn mS = mT.
* Hệ quả 3: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim để tạo ra các hợp
chất (như oxit, hiđroxit, muối) thì ta luôn có:
Khối lượng hợp chất = khối lượng kim loại + khối lượng gốc phi kim .
*Hệ quả 4: Khi cation kim loại thay đổi, anion để sinh ra hợp chất mới sự
chênh lệch khối lượng giữa hai hợp chất bằng sự chênh lệch về khối lượng giữa các
cation.
Đối với các bài toán hữu cơ cũng sử dụng định luật bảo toàn khối lượng trong
quá trình giải một số bài toán, ngoài ra còn sử dụng bảo toàn nguyên tố trong bài
toán đốt cháy.
- Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì:

n o ( trong CO ) + n 0 ( H O ) = n 0 ( O
2

2

2

đốt cháy)

=> m 0 ( CO 2 ) + m 0 ( H 2O ) = m 0 ( O 2 đốt cháy)

1

Nguyễn Đức Hưng. ĐôLương I
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Giả sử khi đốt cháy hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O)
A + O2 → CO2 + H2O
mA + m O 2 = m CO 2 + m H 2O
mA = m C + m H + m O
II. Bài tập có lời giải:
Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thấy
tạo ra 2,24 lít khí H2(đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối
khan. Giá trị m là:
A . 1,71g

B. 17,1g

C. 3,42g

D. 34,2g

Hướng dẫn giải:
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

m = m ACl + m BCl = m A + B + m HCl − m H
n

m

2

Áp dụng bảo toàn nguyên tố:
nHCl phản ứng = 2nH2 = 0,2 mol
Ta có m = 10 + 0,2 x 36,5 - 0,2 = 17,1 (g)
Chọn đáp án B
Bài 2. Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch
HNO3 63%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 11,2 lít khí NO 2 duy
nhất (đktc). Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch A.
A. 36,66% và 28,48%.

B. 27,19% và 21,12%.

C. 27,19% và 72,81%.

D. 78,88% và 21,12%.

Hướng dẫn giải
Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
n NO2 = 0,5 mol → n HNO3 = 2n NO2 = 1 mol.

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

2

Nguy...
Nguyễn Đức Hưng. ĐôLương I ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
Chuyên đề 2:
ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. Lý thuyết:
Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối
lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất
tạo thành trong phản ứng”.
Một số lưu ý
* H quả 1: Trong c phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia
phản ứng bằng tổng khối lượng các sản phẩm tạo thành.
Phản ứng : A+ B C + D
Thì m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
* Hệ quả 2: Gọi m
T
là tổng khối lượng các chất trước phản ứng
Gọi m
S
tổng khối lượng các chất sau phản ứng thì cho phản
ứng xảy ra vừa đủ hay có chất dư ta vẫn m
S
= m
T
.
* Hệ quả 3: Khi cation kim loại kết hợp với anion phi kim đ tạo ra c hợp
chất (như oxit, hiđroxit, muối) thì ta luôn có:
Khối lượng hợp chất = khối lượng kim loại + khối lượng gốc phi kim .
*Hệ quả 4: Khi cation kim loại thay đổi, anion để sinh ra hợp chất mới sự
chênh lệch khối lượng giữa hai hợp chất bằng sự chênh lệch về khối lượng giữa các
cation.
Đối với các bài toán hữu cơ cũng sử dụng định luật bảo toàn khối lượng trong
quá trình giải một s bài toán, ngoài ra còn sử dụng bảo toàn nguyên tố trong bài
toán đốt cháy.
- Khi đốt cháy 1 hợp chất A thì:
222
00 O()OH()COtrong(o
nnn
=+
đốt cháy)
=>
222
000 O()OH()CO(
mmm
=+
đốt cháy)
1
Hoá học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoá học - Người đăng: Phương Nam Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hoá học 9 10 836