Ktl-icon-tai-lieu

HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Pippig Ha
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông11: DUNG DÒCH LOÛNG
11.1 Choïn caâu ñuùng. Ñoä tan cuûa caùc chaát trong nöôùc treân thöïc teá thöôøøng ñöôïc bieåu dieãn
baèng:
a) Soá mol chaát ñieän ly raén ít tan tan toái ña trong 1lít nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
b) Soá gam chaát tan trong 1000g nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
c) Soá gam chaát raén ít tan tan toái ña trong 100g nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
d) Soá gam chaát tan tan toái ña trong 100 ml nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
11.2 Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc phaùt bieåu sau:
a) Ñoä tan cuûa chaát ít tan AgI trong dung dòch NaCl 0,1N phuï thuoäc vaøo löïc ion cuûa dung
dòch.
b) Ñoä tan cuûa caùc chaát caøng taêng khi nhieät ñoä dung dòch caøng taêng.
c) Ñoä tan cuûa caùc chaát chæ phuï thuoäc vaøo baûn chaát chaát tan vaø nhieät ñoä.
d) Ñoä tan chaát ít tan seõ taêng khi cho vaøo dung dòch ion cuøng loaïi vôùi moät trong soá caùc ion
cuûa chaát ít tan ñoù.
11.3 Choïn ñaùp aùn ñuùng: Tính theå tích dung dòch (lít) HCl 4M caàn thieát ñeå coù theå pha thaønh
1lit dung dòch HCl 0,5M.
a) 0,0125 l
b) 0,125 l
c) 0,875 l
d) 12,5 l
11.4 Choïn ñaùp aùn ñuùng: Cho phaûn öùng:
2KMnO4 + 5H2C2O4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 10CO2 + K2SO4 + 8H2O
Tính theå tích dung dòch KMnO4 0,2M caàn duøng ñeå pha cheá 1 lít dun g dòch KMnO4 0,1N
a) 200 ml
b) 400 ml
c) 50 ml
d) 100 ml
11.5 Choïn ñaùp aùn sai: Dung dòch A coù noàng ñoä phaàn traêm a, noàng ñoä mol CM, khoái löôïng
rieâng d (g/ml), phaân töû löôïng cuûa A laø M, s laø ñoä tan tính theo g/100g H 2Oø:
a)
c)

100s
a
100  s
10a d
CM 
M

b)

100a
s
100  a

d)

a

C M M
10d

11.6 Choïn phaùt bieåu ñuùng:
1) Noàng ñoä phaân töû gam laø soá phaàn khoái löôïng (tính theo ñôn vò gam) cuûa chaát tan hoaëc cuûa
dung moâi trong dung dòch.
2) Khoái löôïng rieâng cuûa moät chaát laø khoái löôïng (tính baèng gam) cuûa 1 cm 3 chaát ñoù.
3) Noàng ñoä molan cho bieát soá mol chaát tan trong 1000g dung dòch.
4) Caàn bieát khoái löôïng rieâng cuûa dung dòch khi chuyeån noàng ñoä % thaønh noàng ñoä phaân töû
gam hoaëc noàng ñoä ñöông löôïng gam.
a) 1, 3
b) 2, 4
c) 1, 2, 4
d) 2, 3
11.7 Choïn phaùt bieåu ñuùng .
a) Khi hoøa tan moät chaát A trong dung moâi B, aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa dung moâi B giaûm.
b) Moät chaát loûng luoân soâi ôû nhieät ñoä maø aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa noù baèng 1 atm.
o
c) Nöôùc luoân luoân soâi ôù 100 C.
d) Nöôùc muoái soâi ôû nhieät ñoä thaáp hôn nöôùc nguyeân chaát.
11.8 Choïn phaùt bieåu sai.
a) ÔÛ cuøng nhieät ñoä T, aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa dung moâi trong dung dòch nghòch bieán vôùi
n...
Chöông11: DUNG DÒCH LOÛNG
11.1 Choïn caâu ñuùng. Ñoä tan cuûa caùc chaát trong nöôùc treân thöïc teá thöôøøng ñöôïc bieåu dieãn
baèng:
a) Soá mol chaát ñieän ly raén ít tan tan toái ña trong 1lít nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
b) Soá gam chaát tan trong 1000g nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
c) Soá gam chaát raén ít tan tan toái ña trong 100g nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
d) Soá gam chaát tan tan toái ña trong 100 ml nöôùc ôû ñieàu kieän ñaõ cho
11.2 Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc phaùt bieåu sau:
a) Ñoä tan cuûa chaát ít tan AgI trong dung dòch NaCl 0,1N phuï thuoäc vaøo löïc ion cuûa dung
dòch.
b) Ñoä tan cuûa caùc chaát caøng taêng khi nhieät ñoä dung dòch caøng taêng.
c) Ñoä tan cuûa caùc chaát chæ phuï thuoäc vaøo baûn chaát chaát tan vaø nhieät ñoä.
d) Ñoä tan chaát ít tan seõ taêng khi cho vaøo dung dòch ion cuøng loaïi vôùi moät trong soá caùc ion
cuûa chaát ít tan ñoù.
11.3 Choïn ñaùp aùn ñuùng: Tính theå tích dung dòch (lít) HCl 4M caàn thieát ñeå coù theå pha thaønh
1lit dung dòch HCl 0,5M.
a) 0,0125 l b) 0,125 l c) 0,875 l d) 12,5 l
11.4 Choïn ñaùp aùn ñuùng: Cho phaûn öùng:
2KMnO
4
+ 5H
2
C
2
O
4
+ 3H
2
SO
4
= 2MnSO
4
+ 10CO
2
+ K
2
SO
4
+ 8H
2
O
Tính theå tích dung dòch KMnO
4
0,2M caàn duøng ñeå pha cheá 1 lít dun g dòch KMnO
4
0,1N
a) 200 ml b) 400 ml c) 50 ml d) 100 ml
11.5 Choïn ñaùp aùn sai: Dung dòch A coù noàng ñoä phaàn traêm a, noàng ñoä mol C
M
, khoái löôïng
rieâng d (g/ml), phaân töû löôïng cuûa A laø M, s laø ñoä tan tính theo g/100g H
2
Oø:
a)
s100
s100
a
b)
a100
a100
s
c)
M
da10
C
M
d)
d10
MC
a
M
11.6 Choïn phaùt bieåu ñuùng:
1) Noàng ñoä phaân töû gam laø soá phaàn khoái löôïng (tính theo ñôn vò gam) cuûa chaát tan hoaëc cuûa
dung moâi trong dung dòch.
2) Khoái löôïng rieâng cuûa moät chaát laø khoái löôïng (tính baèng gam) cuûa 1 cm
3
chaát ñoù.
3) Noàng ñoä molan cho bieát soá mol chaát tan trong 1000g dung dòch.
4) Caàn bieát khoái löôïng rieâng cuûa dung dòch khi chuyeån noàng ñoä % thaønh noàng ñoä phaân töû
gam hoaëc noàng ñoä ñöông löôïng gam.
a) 1, 3 b) 2, 4 c) 1, 2, 4 d) 2, 3
11.7 Choïn phaùt bieåu ñuùng .
a) Khi hoøa tan moät chaát A trong dung moâi B, aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa dung moâi B giaûm.
b) Moät chaát loûng luoân soâi ôû nhieät ñoä maø aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa noù baèng 1 atm.
c) Nöôùc luoân luoân soâi ôù 100
o
C.
d) Nöôùc muoái soâi ôû nhieät ñoä thaáp hôn nöôùc nguyeân chaát.
11.8 Choïn phaùt bieåu sai.
a) ÔÛ cuøng nhieät ñoä T, aùp suaát hôi baõo hoøa cuûa dung moâi trong dung dòch nghòch bieán vôùi
noàng ñoä chaát tan.
1
HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HÓA HỌC - Người đăng: Pippig Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
HÓA HỌC 9 10 481