Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học este

Được đăng lên bởi Tú Ngố
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 872 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GV. Nguyễn Vũ Minh

Este – bài giải

Dạng 1 : PHẢN ỨNG CHÁY CỦA ESTE
Câu 1: Đốt cháy 2,32 gam este no – đơn chức X, sản phẩm cháy cho lội qua bình đựng dung dịch nước vôi trong
dư thì thấy xuất hiện 12 gam kết tủa đồng thời khối lương dung dịch giảm 4,56 gam. CTPT este là :
A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C5H10O2.
D. C6H12O2.
Câu 2: Đốt cháy 3,06 gam este no – đơn chức X, sản phẩm cháy cho lội qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thì thấy
xuất hiện 11,82 gam kết tủa đồng thời có thêm 11,655 gam muối axit. CTPT este là :
A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C5H10O2.
D. C6H12O2.
Câu 3 (ĐH Khối B – 2008): Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2
đã phản ứng. Tên gọi của este là
A. n-propyl axetat.
B. metyl axetat.
C. etyl axetat.
D. metyl fomiat.
Câu 4 (ĐH Khối B – 2009): Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần
dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu
được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là
A. C2H4O2 và C3H6O2.
B. C2H4O2 và C5H10O2.
D. C3H4O2 và C4H6O2.
C. C3H6O2 và C4H8O2.
Câu 5: Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 9,408 lít CO2 và 7,56g H2O, thể tích oxi cần dùng là 11,76
lít (thể tích các khí đo ở đktc). Biết este này do một axit đơn chức và rượu đơn chức tạo nên. Cho biết công thức
phân tử của este:
A. C4H8O2
B. C3H6O2
C. C2H4O2
D. C5H10O2
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số
mol tương ứng là 1:1. Biết rằng X tác dụng với NaOH tạo ra 2 chất hữu cơ. CTCT của X là
A. HCOOC3H7
B. HCOOCH3
C. CH3COOC2H5
D. C2H5COOCH3
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau ,thu được 5,6 lít CO2
(đktc). CTPT hai este đó là:
B. C4H8O2 và C3H6O2
A. C2H4O2 và C3H6O2
C. C4H8O2 và C5H10O2
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2 thể tích một este A tạo thành 8 thể tích CO2 và 8 thể tích hơi nước. Các thể tích khí và
hơi được đo trong cùng điều kiện. Công thức phân tử của A là
A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C4H8O2.
D. C5H10O2.
Câu 9: Đốt cháy hết 15 ml thể tích hơi một hợp chất hữu cơ X cần dùng 30 ml O2 , sản phẩm thu được chỉ gồm
CO2 và H2O có thể tích bằng nhau và bằng thể tích O2 đã phản ứng. X là:
A. C3H6O2.
B. C4H8O2.
C. C3H6O3.
D. C2H4O2.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7g nước. CTPT của X
là:
B. C3H6O2
C. C4H8O2
...
GV. Nguyn Vũ Minh Este – bài gii
Đt : 0919.008.716 Email : ngvuminh249@yahoo.com
1
Dng 1 : PHN NG CHÁY CA ESTE
Câu 1: Đốt cháy 2,32 gam este no – đơn chc X, sn phm cháy cho li qua bình đựng dung dch nước vôi trong
dư thì thy xut hin 12 gam kết ta đồng thi khi lương dung dch gim 4,56 gam. CTPT este là :
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. C
5
H
10
O
2
. D. C
6
H
12
O
2
.
Câu 2: Đốt cháy 3,06 gam este no – đơn chc X, sn phm cháy cho li qua bình đựng dung dch Ba(OH)
2
thì thy
xut hin 11,82 gam kết ta đồng thi có thêm 11,655 gam mui axit. CTPT este là :
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. C
5
H
10
O
2
. D. C
6
H
12
O
2
.
Câu 3 (ĐH Khi B – 2008): Khi đốt cháy hoàn toàn mt este no, đơn chc thì s mol CO
2
sinh ra bng s mol O
2
đã phn ng. Tên gi ca este là
A. n-propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl fomiat.
Câu 4 (ĐH Khi B – 2009):
Hn hp X gm hai este no, đơn chc, mch h. Đốt cháy hoàn toàn mt lượng X cn
dùng va đủ 3,976 lít khí O2 ( đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mt khác, X tác dng vi dung dch NaOH, thu
được mt mui và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thc phân t ca hai este trong X là
A. C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
2
. B. C
2
H
4
O
2
và C
5
H
10
O
2
.
C. C
3
H
6
O
2
và C
4
H
8
O
2
. D. C
3
H
4
O
2
và C
4
H
6
O
2
.
Câu 5: Đốt cháy a gam mt este sau phn ng thu được 9,408 lít CO
2
và 7,56g H
2
O, th tích oxi cn dùng là 11,76
lít (th tích các khí đo đktc). Biết este này do mt axit đơn chc và rượu đơn chc to nên. Cho biết công thc
phân t ca este:
A. C
4
H
8
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
2
H
4
O
2
D. C
5
H
10
O
2
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol mt cht hu cơ X cn 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được CO
2
và H
2
O vi t l s
mol tương ng là 1:1. Biết rng X tác dng vi NaOH to ra 2 cht hu cơ. CTCT ca X là
A. HCOOC
3
H
7
B. HCOOCH
3
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hn hp hai este no, đơn chc là đồng đẳng kế tiếp nhau ,thu được 5,6 lít CO
2
(đktc). CTPT hai este đó là:
A. C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
2
B. C
4
H
8
O
2
và C
3
H
6
O
2
C. C
4
H
8
O
2
và C
5
H
10
O
2
D. Tt c đều đúng
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2 th tích mt este A to thành 8 th tích CO
2
và 8 th tích hơi nước. Các th tích khí và
hơi được đo trong cùng điu kin. Công thc phân t ca A là
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. C
4
H
8
O
2
. D. C
5
H
10
O
2
.
Câu 9: Đốt cháy hết 15 ml th tích hơi mt hp cht hu cơ X cn dùng 30 ml O
2
, sn phm thu được ch gm
CO
2
và H
2
O có th tích bng nhau và bng th tích O
2
đã phn ng. X là:
A. C
3
H
6
O
2
. B. C
4
H
8
O
2
. C. C
3
H
6
O
3
. D. C
2
H
4
O
2
.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 3,7g mt este đơn chc X thu được 3,36 lít khí CO
2
(đktc) và 2,7g nước. CTPT ca X
là:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
4
H
8
O
2
D. C
5
H
8
O
2
Câu 11: Đốt cháy hoàn 4,4 gam mt este no, đơn chc A, ri dn sn phm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư
thu được 20 gam kết ta. Công thc phân t ca A là:
A. C
2
H
4
O
2
. B. C
3
H
6
O
2
. C. C
5
H
10
O
2
. D. C
4
H
8
O
2
.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,02 g mt este đơn chc X thu được 2,2 gam CO
2
. CTPT ca X là:
A. C
2
H
4
O
2
B. C
3
H
6
O
2
C. C
4
H
8
O
2
D. C
5
H
8
O
2
Câu 13: Đốt cháy hết m gam mt este đơn chc no, mch h thu được (m + 2,8) gam CO2 và (m
2,4) gam H
2
O.
Tìm công thc phân t ca axit :
A. HCOOCH
3
B. CH
3
COOCH
3
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. HCOOC
2
H
5
Dng 2 : THY PHÂN ESTE TRONG MÔI TRƯƠNG KIM
Câu 14 (ĐH Khi A – 2009):
Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hn hp hai este bng dung dch NaOH thu
được 2,05 gam mui ca mt axit cacboxylic và 0,94 gam hn hp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công
thc ca hai este đó là
A. C
2
H
5
COOCH
3
và C
2
H
5
COOC
2
H
5
.
B. CH
3
COOC
2
H
5
và CH
3
COOC
3
H
7
.
Hóa học este - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học este - Người đăng: Tú Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hóa học este 9 10 666