Ktl-icon-tai-lieu

Hóa học nước

Được đăng lên bởi Phuong Vu
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 1: HÓA HỌC NƯỚC
Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÓA NƯỚC
1. 1. Nước và tính chất của nước
1.1.1. Thành phần, cấu tạo và tính chất của nước
a. Thành phần, cấu tạo của nước
Nước là một hợp chất hoá học rất đặc biệt, trong đó mỗi nguyên tử hiđro góp một
điện tử vào đôi điện tử dùng chung với nguyên tử oxy để tạo thành liên kết cộng hóa
trị. Trong mỗi phân tử nước có hai nguyên tử hiđro và một nguyên tử oxy.
H2

O2

3000 C

H2O

Hai nguyên tử hiđro liên kết với oxy tạo góc liên kết 105o.

Trong nguyên tử oxy, hạt nhân của nó thường có điện tích rất mạnh. Chính vì thế
nó có xu hướng kéo điện tử bật khỏi nguyên tử hiđro nhỏ hơn. Kết quả là chúng có ưu
thế trong mối liên kết cộng hóa trị. Do đó, trong phân tử nước có điện tích dương gần
với nguyên tử hiđro và có điện tích âm gần với nguyên tử oxy.
Hyđro có 3 đồng vị Proti (1H), Dơtri (2H) và Triti (3H). Trong thiên nhiên 1H
chiếm từ 99,985 ÷ 99,986% tổng số nguyên tử; 2H chiếm từ 0,0139 ÷ 0,0151% tổng số
nguyên tử; đồng vị 3H có tính phóng xạ, với chu kỳ bán hủy là 12,4 năm.
Oxy cũng có 6 đồng vị: 14O, 15O, 16O, 17O, 18O, 19O nhưng chỉ có 3 đồng vị thiên
nhiên là 16O (chiếm 99,759% tổng số nguyên tử), trong khi đó 17O (chiếm 0,037%) và
18
O (chiếm 0,037%).
Hiđro được phát hiện vào thế kỷ thứ 16, do nhà giả kim thuật người thụy sỹ là
paraxen (1493-1541). Oxy được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1711 do Karl Wilhem
Scheele do một nhà hóa học người thụy điển (1742-1786).
Nước có M = 18 là nước thường, chiếm 99,8% tổng lượng nước tự nhiên.
Nước có M ≥ 19 là nước nặng, chiếm 0,2% tổng lượng nước tự nhiên.
Hàm lượng các loại nước nặng trong tự nhiên phân bố rất khác nhau. Nguyên
nhân là do hàng loạt các quá trình vật lý, hóa học, sinh học xảy ra khác nhau tạo ra sự
phân bố các đồng vị (H và O) khác nhau.
Nước là một phân tử phân cực, nên các phân tử nước có tính chất hấp dẫn lẫn
nhau nhờ lực hút tĩnh điện. Sự hấp dẫn này tạo nên mối liên kết hiđro, nhờ đó ở nhiệt
độ thường chúng ở trạng thái lỏng. Giữa các nhóm phân tử nước tồn tại xen kẽ với các
phân tử nước đơn lẻ: mH2O ⇔ (H2O)m có ΔH < 0.
Giá trị m thay đổi theo nhiệt độ (ở thể hơi m = 1; ở thể rắn m = 5;...).
Ở trạng thái rắn, cấu trúc cơ bản gồm một phân tử nước ở trung tâm và bốn phân
tử xung quanh, tập hợp thành hình tứ diện (hình 1).
1

Sự bền hóa cấu trúc của nước đá không những do có mặt các ion lỗ trống của nó,
mà còn do đưa thêm vào những phân tử tạo được liên kết hiđro với các phân tử nước.
Mặt khác, cấu trúc của nước được làm bền, khi nước còn n...
1
PHN 1: HÓA HC NƯỚC
Chương 1: MT S KIN THC CƠ BN V HÓA NƯỚC
1. 1. Nước và tính cht ca nước
1.1.1. Thành phn, cu to và tính cht ca nước
a. Thành phn, cu to ca nước
Nước là mt hp cht hoá hc rt đặc bit, trong đó mi nguyên t hiđro góp mt
đin t vào đôi đin t dùng chung vi nguyên t oxy để to thành liên kết cng hóa
tr. Trong mi phân t nước có hai nguyên t hiđro và m
t nguyên t oxy.
H
2
O
2
H
2
O
300
0
C
Hai nguyên t hiđro liên kết vi oxy to góc liên kết 105
o
.
Trong nguyên t oxy, ht nhân ca nó thường có đin tích rt mnh. Chính vì thế
nó có xu hướng kéo đin t bt khi nguyên t hiđro nh hơn. Kết qu là chúng có ưu
thế trong mi liên kết cng hóa tr. Do đó, trong phân t nước có đin tích dương gn
vi nguyên t hiđro và có đin tích âm gn vi nguyên t oxy.
Hyđro có 3 đồng v Proti (
1
H), Dơtri (
2
H) và Triti (
3
H). Trong thiên nhiên
1
H
chiếm t 99,985 ÷ 99,986% tng s nguyên t;
2
H chiếm t 0,0139 ÷ 0,0151% tng s
nguyên t; đồng v
3
H có tính phóng x, vi chu k bán hy là 12,4 năm.
Oxy cũng có 6 đồng v:
14
O,
15
O,
16
O,
17
O,
18
O,
19
O nhưng ch có 3 đồng v thiên
nhiên là
16
O (chiếm 99,759% tng s nguyên t), trong khi đó
17
O (chiếm 0,037%) và
18
O
(chiếm 0,037%).
Hiđro được phát hin vào thế k th 16, do nhà gi kim thut người thy s
paraxen (1493-1541). Oxy được phát hin ln đầu tiên vào năm 1711 do Karl Wilhem
Scheele do mt nhà hóa hc người thy đin (1742-1786).
Nước có M = 18 là nước thường, chiếm 99,8% tng lượng nước t nhiên.
Nước có M 19 là nước nng, chiếm 0,2% tng lượng nước t nhiên.
Hàm lượng các loi nước nng trong t nhiên phân b rt khác nhau. Nguyên
nhân là do hàng lot các quá trình vt lý, hóa hc, sinh hc xy ra khác nhau to ra s
phân b các đồng v (H và O) khác nhau.
Nước là mt phân t phân cc, nên các phân t nước có tính cht hp dn ln
nhau nh lc hút tĩnh đin. S hp dn này to nên mi liên kết hiđro, nh đó nhit
độ thường chúng trng thái lng. Gia các nhóm phân t nước tn ti xen k vi các
phân t
nước đơn l: mH
2
O (H
2
O)
m
ΔH < 0.
Giá tr m thay đổi theo nhit độ ( th hơi m = 1; th rn m = 5;...).
trng thái rn, cu trúc cơ bn gm mt phân t nước trung tâm và bn phân
t xung quanh, tp hp thành hình t din (hình 1).
Hóa học nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa học nước - Người đăng: Phuong Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Hóa học nước 9 10 234