Ktl-icon-tai-lieu

Hóa Phân tích

Được đăng lên bởi xindungyeuem1612
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 3503 lần   |   Lượt tải: 1 lần
0

HOÀNG THỊ HUỆ AN
Bộ môn Hóa - Đại học Nha Trang

Câu hỏi và Bài tập
HÓA PHÂN TÍCH

NHA TRANG - 2011

1

Chương I.

ĐẠI CƯƠNG VỀ HOÁ HỌC PHÂN TÍCH
Lý thuyết
1. Phân loại các phương pháp phân tích định lượng.
2. So sánh ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của phương pháp phân tích cổ điển và
phương pháp phân tích hiện đại.
3. Nêu các giai đoạn cơ bản của một quy trình phân tích. Mục đích, ý nghĩa của từng
giai đoạn đối với quá trình phân tích?
4. Phân biệt các loại nồng độ mol và nồng độ đương lượng.
5. Phát biểu nội dung của định luật đương lượng. Tại sao trong phân tích thể tích người
ta thường sử dụng nồng độ đương lượng để tính kết quả thay vì dùng nồng độ mol?
6. Phân biệt các loại nồng độ: P%(w/w), P% (w/v) và P% (v/v). Trong các loại nồng độ
trên, loại nào không bị thay đổi theo nhiệt độ? (Giả thiết không có sự bay hơi của
dung môi)
7. Chất gốc là gì? Các yêu cầu đối với chất gốc?
8. Các chất nào sau đây không phải chất gốc?
NaOH; Na2CO3.10H2O; H2C2O4.2H2O; KMnO4; AgNO3; K2Cr2O7; I2;
Fe(NH4)2SO4.6H2O; Na2S2O3.5H2O; Na2B4O7.10H2O; NH4OH đặc; HCl đặc
Giải thích.
9. Định nghĩa về acid và baz theo quan điểm của Brönstedt.
10. Định nghĩa dung dịch đệm (theo Brönstedt). Tính chất quan trọng và ứng dụng của
dung dịch đệm.
I.

Bài tập
Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch
1. Tính đương lượng của các chất tham gia các phản ứng sau:
a) H3PO4 + 2 KOH = K2HPO4 + 2 H2O
b) B4O72- + 2 H+ + 5 H2O = 4 H3BO3
c) CaCl2 + Na2HPO4 = CaHPO4 + 2 NaCl
d) 3 Ca(NO3)2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6 NaNO3
e) 2 MnO4- + 5 Sn2+ + 16 H+ = 2 Mn2+ + 5 Sn4+ + 8 H2O
2. Cho các phép phân tích Ca2+ và Pb2+ dựa trên cơ sở các phản ứng sau:
2+
2a) Ca + C2O4 = CaC2O4 ↓
CaC2O4(s) + 2 H+ = H2C2O4 + Ca2+
5 H2C2O4 + 2 MnO4- + 6 H+ = 10 CO2 ↑ + 2 Mn2+ + 8 H2O
Tính đương lượng của CaCl2 và Ca3Al2O6
II.

2

Pb2+ + CrO42 – = PbCrO4 ↓
2 PbCrO4 ↓ + 2 H+ = 2 Pb2+ + Cr2O7 2 – + H2O
Cr2O72 – + 6 Fe2+ + 14H+ = 2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O
Tính đương lượng của Pb và Pb(NO3)2.
Hòa tan 0,9640 g KCl.MgCl2.6H2O (M = 278) vào 2 lít nước cất. Hãy tính:
a) nồng độ mol của các ion K+, Mg2+ và Cl –
b) % (w/v) của KCl.MgCl2.6H2O
c) số mmol Cl - trong 25,0 ml dung dịch
d) ppm K+, ppm Mg2+, ppm Cl –
e) pK, pMg, pCl
Khối lượng riêng của dung dịch Fe(NO3)3 8% (w/w) là 1,062 g/ml. Hãy tính:
a) Nồng độ mol của Fe(NO3)3, của Fe3+ và NO3- trong dung dịch
b) Số gam Fe(NO3)3 có trong 1 lít dung dịch.
Cho phản
ứng chuẩn độ sau: MnO4- + 5 Fe2+ + 8 H+ = Mn2+ + 5 Fe3+ + 8 H2O
Hãy tính:
a) Nồng độ đương lượng và độ chuẩn TKMnO4/Fe của d...
0
HOÀNG THỊ HUỆ AN
Bộ môn Hóa - Đại học Nha Trang
Câu hỏi và Bài tập
HÓA PHÂN TÍCH
NHA TRANG - 2011
Hóa Phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa Phân tích - Người đăng: xindungyeuem1612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Hóa Phân tích 9 10 507