Ktl-icon-tai-lieu

Hóa phân tích (Analytical Chemistry)

Được đăng lên bởi Vu Giang Nam
Số trang: 307 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hãa ph©n tÝch
lý thuyÕt vµ thùc hµnh

Môc lôc

PhÇn I. Lý thuyÕt ph©n tÝch ®Þnh tÝnh

15

Bµi 1: Mét sè ®Þnh luËt vµ kh¸i niÖm c¬ b¶n trong Hãa ph©n tÝch

17

1. C¸c ®Þnh luËt

17

1.1. §Þnh luËt b¶o toµn khèi l−îng

17

1.2. §Þnh luËt thµnh phÇn kh«ng ®æi

18

1.3. §Þnh luËt ®−¬ng l−îng

18

2. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n

22

2.1. Nång ®é dung dÞch. C¸c c¸ch biÓu thÞ nång ®é

22

2.2. Sù ®iÖn ly cña n−íc. Thang pH

25

2.3. §iÒu kiÖn kÕt tña vµ hßa tan. TÝch sè tan

28

2.4. Ph¶n øng oxy hãa khö

30

2.5. Phøc chÊt

33

Bµi tËp (Bµi 1)

35

Bµi 2: §¹i c−¬ng vÒ Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh c¸c ion trong dung dÞch

40

1. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh

40

1.1. Ph−¬ng ph¸p hãa häc

40

1.2. Ph−¬ng ph¸p vËt lý - hãa lý

40

1.3. Ph©n tÝch −ít vµ ph©n tÝch kh«

41

1.4. Ph©n tÝch riªng biÖt vµ ph©n tÝch hÖ thèng

41

2. C¸c ph¶n øng dïng trong ph©n tÝch ®Þnh tÝnh

42

2.1. C¸c lo¹i ph¶n øng

42

2.2. §é nh¹y vµ tÝnh ®Æc hiÖu cña ph¶n øng

43

2.3. Thuèc thö trong c¸c ph¶n øng ®Þnh tÝnh

44

3. Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh cation theo ph−¬ng ph¸p acid-base

44

4. Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh anion

47
5

5. Nh÷ng kü thuËt c¬ b¶n trong thùc hµnh hãa ph©n tÝch ®Þnh tÝnh

48

5.1. Röa dông cô

48

5.2. C¸ch ®un nãng

49

5.3. Läc

50

5.4. Ly t©m

51

5.5. Röa kÕt tña

51

5.6. Thùc hiÖn ph¶n øng

52

Bµi tËp (Bµi 2)

54

Bµi 3: Cation nhãm I: Ag+, Pb2+, Hg22+

56

1. TÝnh chÊt chung

56

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña c¸c cation nhãm I

56

3. S¬ ®å ph©n tÝch

61

Bµi tËp (Bµi 3)

61

Bµi 4: Cation nhãm II: Ca2+, Ba2+

63

1. TÝnh chÊt chung

63

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña cation nhãm II

63

3. S¬ ®å ph©n tÝch

65

Bµi tËp (Bµi 4)

65(69)

Bµi 5: Cation nhãm III: Al3+, Zn2+

66

1. TÝnh chÊt chung

66

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña cation nhãm III

66

3. S¬ ®å ph©n tÝch

69

Bµi tËp (Bµi 5)

70

Bµi 6: Cation nhãm IV: Fe3+, Fe2+, Bi3+, Mg2+, Mn2+

71

1. TÝnh chÊt chung

71

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña cation nhãm IV

71

3. S¬ ®å ph©n tÝch

75

Bµi tËp (Bµi 6)
6

75

Bµi 7: Cation nhãm V: Cu2+, Hg2+

77

1. TÝnh chÊt chung

77

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña cation nhãm V

77

3. S¬ ®å ph©n tÝch
Bµi tËp (Bµi 7)

79 (82)
79

Bµi 8: Cation nhãm VI: Cu2+, Hg2+

80

1. TÝnh chÊt chung

80

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña cation nhãm VI

80

3. S¬ ®å ph©n tÝch

82

Bµi tËp (Bµi 8)

82

Bµi 9: Anion nhãm I: Cl-, Br-, I-, SCN-, S2O32-

83

1. TÝnh chÊt chung

83

2. C¸c ph¶n øng ph©n tÝch ®Æc tr−ng cña anion nhãm I

83

3. S¬ ...
hãa ph©n tÝch
lý thuyÕt vµ thùc hµnh
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) - Người đăng: Vu Giang Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
307 Vietnamese
Hóa phân tích (Analytical Chemistry) 9 10 346