Ktl-icon-tai-lieu

HOÁ SINH 1

Được đăng lên bởi tiendat110894
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng

c©n b»ng acid-base
TS. Phan H¶i Nam

§¹i c¬ng

I. Kh¸i niÖm c©n b»ng acid-base
II. C¸c c¬ chÕ æn ®Þnh c©n b»ng acid- base
2.1. Ho¹t ®éng cña c¸c hÖ ®Öm :
+ H§ huyÕt t¬ng
+ H§ cña hång cÇu
2.2. Ho¹t ®éng sinh lý cña phæi
2.3. Ho¹t ®éng sinh lý cña thËn.
III. Mét sè th«ng sè chÝnh ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i CBAB
IV. Mét sè rèi lo¹n CBAB
* Mét sè lu ý vÒ XN CBAB

Kh¸i niÖm c©n b»ng acid-base
CBAB - Sù æn ®Þnh nång ®é ion hydro (pH) dÞch thÓ/ lµ tr¹ng
th¸i mµ ë ®ã “H+“ thÝch hîp nhÊt cho c¸c CH/ c¬ thÓ.
Níc (60-70%) ph©n ly:
H2O
H+ + OHë tr¹ng th¸i c©n b»ng ph©n ly (§L t¸c dông khèi):
[H+] [OH-] = k = 10-14 (k- h»ng sè ph©n ly)
H2O
V× [H+ ]= [OH-] =>[H+]x[OH-] = [H+]2 = 10-14
Log [H+]2 = Log 10 -14 =>2 Log [ H+] = - 14 -> Log [ H+] = -7
Qui íc: pH lµ gi¸ tri ©m cña Log nång ®é H+, tÝnh:
pH = - Log [ H+]

¶nh hëng cña pH tíi c¸c ph©n tö sinh häc
+pH thay ®æi:
-> thay ®æi c¸c liªn kÕt hydro, LK disulfua (-S-S-)=> thay
®æi cÊu tróc, CN cña protein ®Æc biÖt protein lµ enzym ->
rèi lo¹n híng, tèc ®é vµ cêng ®é c¸c f/ mµ E xóc t¸c.
+ pH ¶nh hëng:
- Receptor/ mµng Tb (nhËn biÕt vµ v.c chÊt qua mµng TB)
- Hb & ¸i lùc g¾n O2 cña Hb
- Acid nucleic (AND, ARN)- Di truyÒn.
- Kh¸ng thÓ- b¶o vÖ c¬ thÓ
- Hormon ( §HCH)

C¸c nguy c¬ g©y rèi lo¹n CBAB






Sù t¹o thµnh CO2, H2CO3:
- CO2: Krebs & khö carboxyl cña amino acid (~ 200 ml/min).
- CO2 kÕt hîp víi níc, ph©n ly t¹o H+ & HCO3-:CB ®éng
CO2 + H2O
H2CO3
H+ + HCO3NÕu CO2 ko ®µo th¶i -> nhiÔm acid (c©n b»ng -> ph¶i).
Sù t¹o thµnh acid HC, VC:
+ ChuyÓn ho¸ G, L, P -> SPTG ®a sè lµ acid“1,3-DPG, a.pyruvic
RL:--> acid pyruvic, lactic, -Hydroxybutyric ,-> nhiÔm acid
, RL c¸c CH -> xu híng nhiÔm acid: acidose
BÖnh lý:
+ BÖnh lµm  acid m¸u: - TiÓu ®êng:  acid cetonic/M

Nguy c¬ g©y rèi lo¹n CBAB
+ BÖnh lµm  kiÒm m¸u:
- N«n/ t¾c m«n vÞ, hót dÞch vÞ DD: mÊt H+

- Dïng qu¸ nhiÒu thuèc lîi niÖu.
- Tiªm, truyÒn qu¸ nhiÒu Nabicarbonat (sai .
+ :
pH m¸u §M: 7,38 “ 7,42 duy tr× ®îc do H + = H+ ®µo th¶i.
=> CBAB thùc chÊt lµ duy tr× sù æn ®inh ion H+/ c¬ thÓ.
C¸c c¬ chÕ æn ®Þnh CBAB:
1- HÖ ®Öm (Ht, HCÇu).
2- H§ sinh lý phæi
3- H§ sinh lý cña thËn.

C¸c hÖ ®Öm cña m¸u
HÖ ®Öm m¸u= H§ huyÕt t¬ng + H§ Hång cÇu
HÖ ®Öm
Bicarbonat
Protein
HuyÕt t
¬ng

Hång cÇu

PPhosphat

(53%)

(45%)

(1-2%)

H2CO3/NaHCO3

Protein/Proteinat
natri

NaH2PO4/Na2HPO4

(35%)

H2CO3/KHCO3
(18%)

(10%)
HHb/KHb,
HbO2/KHbO2
( 35%)

KH2PO4/K2HPO4

Vai trß cña c¸c hÖ ®Öm/ ®iÒu hoµ CBAB


H§ huyÕt t¬ng:
* HÖ ®Öm bicarbonat: H2CO3/ NaHCO3
+ Quan träng: ...
Bµi gi¶ng
c©n b»ng acid-base
TS. Phan H¶i Nam
HOÁ SINH 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÁ SINH 1 - Người đăng: tiendat110894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
HOÁ SINH 1 9 10 601