Ktl-icon-tai-lieu

HOÁ SINH THẬN

Được đăng lên bởi toitoi10011-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bµi gi¶ng

Hãa sinh thËn

B.S. NguyÔn Thu UyÓn

1.§¹i c¬ng
* CÊu tróc thËn
VÒ cÊu tróc vi thÓ, mçi
thËn chøa kho¶ng mét triÖu
®¬n vÞ thËn gäi lµ nephron.
Mçi nephron gåm cÇu thËn
, èng lîng gÇn, quai Henle,
èng lîn xa vµ èng gãp.
Cuèi cïng ®æ vµo ®µi thËn,
bÓ thËn…
* Chøc n¨ng thËn
ThËn lµ c¬ quan cã vai
trß quan träng nhÊt trong
viÖc ®µo th¶i c¸c chÊt cÆn
b· cã h¹i hoÆc kh«ng cÇn
thiÕt ra ngoµi c¬ thÓ th«ng
qua viÖc bµi xuÊt níc tiÓu.
Ngoµi ra thËn cßn ®ãng vai trß quan träng trong
viÖc duy tr× c©n b»ng néi m«i vµ chøc n¨ng néi tiÕt

CÊu t¹o nephron

2. C¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng cña thËn.
Hµng ngµy cã kho¶ng 1.000-1.500 lÝt m¸u qua thËn, 10% lîng m¸u ®ã lµm
NV dinh dìng cho thËn cßn 90% lµm nhiÖm vô bµi tiÕt, tøc lµ t¹o níc tiÓu (NT).
Cã 2 giai ®o¹n t¹o thµnh NT lµ:
+ Giai ®o¹n läc ë cÇu thËn
+ Giai ®o¹n t¸i hÊp thu vµ bµi tiÕt ë èng thËn
§èi víi sù t¹o thµnh NT cã 3 chøc n¨ng cña thËn cÇn ®îc nghiªn cøu lµ: chøc n¨ng
läc cña cÇu thËn, chøc n¨ng t¸i hÊp thu vµ chøc n¨ng bµi tiÕt cña èng thËn.

2.1. Läc huyÕt t¬ng ë tiÓu cÇu thËn
Bíc ®Çu t¹o níc tiÓu lµ läc huyÕt t¬ng ë tiÓu cÇu thËn, t¹o ra dÞch siªu läc trong
khoang Bawman, b×nh thêng 1 phót cã kho¶ng 1 lÝt m¸u(650ml HT) ®îc läc vµ cã
kho¶ng 120 ml dÞch läc ®îc t¹o thµnh.
Sù läc ë tiÓu cÇu thËn lµ mét hiÖn tîng vËt lý (siªu läc) , qu¸ tr×nh siªu läc phô
thuéc chñ yÕu vµo ¸p lùc läc. ¸p lùc läc ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
PL = PM - (PK + PB)
PL: ¸p lùc läc.
PM: ¸p lùc thñy tÜnh trong tiÓu cÇu thËn (PM =1/2 huyÕt ¸p).
PK: ¸p lùc keo cña m¸u.
PB: ¸p lùc thñy tÜnh ë khoang Bawman.
B×nh thõ¬ng PM = 50 mmHg, PK = 25mmHg, PB = 5 mmHg.
PL = 20mmHg.

• PL cã thÓ gi¶m do: + Gi¶m PM: khi V m¸u gi¶m, suy tim, co tiÓu §M ®Õn
+ T¨ng PK : m¸u bÞ c« ®Æc.
+ T¨ng PB t¾c èng dÉn niÖu (viªm, sái, chÌn Ðp,...)
• PL cã thÓ t¨ng do:
+ T¨ng PM ë tiÓu cÇu thËn khi ®a qu¸ nhiÒu níc vµo c¬ thÓ....
+ Gi¶m PK cña m¸u do m¸u bÞ pha lo·ng, mÊt nhiÒu protein...

C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù läc cña cÇu thËn:
 KÝch thíc cña ph©n tö ®îc läc:
+ KÝch thíc ph©n tö ®îc läc cµng lín th× cµng khã qua MLCT.
+ C¸c ph©n tö protein TLPT > 70.000 b×nh thêng kh«ng qua ®îc MLCT.
+ C¸c dextran cã ®êng kÝnh 20 Å qua MLCT dÔ dµng, hÖ sè läc b»ng 1. Víi
dextran ®êng kÝnh 42 Å cã hÖ sè läc gÇn b»ng 0.

 T×nh tr¹ng huyÕt ®éng côc bé hay lu lîng m¸u:
+ Lu lîng m¸u qua thËn lín th× ¸p suÊt cña m¸u lªn thµnh mao m¹ch lín vµ
lµm gi¶m clearance cña c¸c ph©n tö lín trung b×nh.
+ Sù gi¶m lu lîng m¸u th× ngîc l¹i. Khi truyÒn angiotensin II vµo chuét g©y
gi¶m lu lîn...
Bµi gi¶ng
Hãa sinh thËn
B.S. NguyÔn Thu UyÓn
HOÁ SINH THẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOÁ SINH THẬN - Người đăng: toitoi10011-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
HOÁ SINH THẬN 9 10 69