Ktl-icon-tai-lieu

hóa THCS

Được đăng lên bởi minh thư
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ

BỒI DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
TẬP 4

2

Chuyên đề 21
TÌM KHOẢNG BIẾN THIÊN CỦA MỘT
LƯỢNG CHẤT
( Cực trị trong giải toán hoá học )

I- KIẾN THỨC CẦN NHỚ
- Thường gặp: hỗn hợp

A
(có tính chất tương tự ) tác dụng với chất X ( thường lấy thiếu
B

)
- Nếu lượng chất X lấy vào phản ứng thay đổi thì lượng sản phẩm do hỗn hợp

A
tạo ra
B

cũng thay đổi trong một khoảng nào đó ( gọi chung là khoảng biến thiên )
Phương pháp :
1) Nếu hỗn hợp đã biết lượng của mỗi chất thì xét 2 trường hợp :
A tác dụng trước rồi đến B
 lượng chất cần tìm
m1
B tác dụng trước rồi đến A
 lượng chất cần tìm m2
 khoảng biến thiên :
m1 < m < m2 ( hoặc ngược lại )
2) Nếu hỗn hợp chưa biết khối lượng của mỗi chất thì xét 2 trường hợp :
Hỗn hợp chỉ có chất A  lượng chất cần tìm m1
Hỗn hợp chỉ có chất B  lượng chất cần tìm m2
3) Có thể dùng phương pháp đại số (dựa vào giới hạn của đại lượng đã biết  khoảng
biến thiên của một đại lượng chưa biết.) :
m hh
m hh
 n hh 
M naëng ï
M nheï

; Hiệu suất:

0 < H% < 100%

0 < số mol A < số mol hỗn hợp A,B
Nếu

x. A  y.B
m
x  yï

thì A < m < B ( hoặc ngược lại )

II- BÀI TẬP ÁP DỤNG
1) Cho hỗn hợp gồm 8 gam CuO và 3,6 gam FeO vào trong 300ml dung dịch HCl 0,8M.
Sau phản ứng có m gam chất rắn không tan . Hỏi m nằm trong khoảng nào ?
Hướng dẫn :
Số mol CuO = 0,1
số mol FeO = 0,05
số mol HCl = 0,24
Vậy HCl không đủ tác dụng với hỗn hợp oxit
+ Nếu CuO phản ứng trước :
CuO + 2HCl 
CuCl2 + H2O

3

0,1 
0,2
FeO + 2HCl 
FeCl2 + H2O
0,02  0,04
Sau phản ứng : mFeO ( dư ) = 3,6 – (0,02  72 ) = 2,16 gam
+ Nếu FeO phản ứng trước
FeO + 2HCl 
FeCl2 + H2O
0,05 0,1
CuO + 2HCl 
CuCl2 + H2O
0,07  0,14
Sau phản ứng : mCuO ( dư ) = 8 – (0,07  80 ) = 2,4 gam
Vì thực tế FeO và CuO cùng phản ứng với HCl nên
2,16 gam < m < 2,4 gam
Cách 2 : Có thể đặt RO là CTHH đại diện cho hỗn hợp
RO + 2HCl 
RCl2 + H2O
0,12  0,24
nRO = 0,15 – 0,12 = 0,03
khối lượng RO dư : m = 0,03  M
Vì 72< M < 80 nên  72 0.03 < m < 80  0,03

2,16gam < m < 2,4 gam
2) Nung 20 gam hỗn hợp MgCO3, CaCO3, BaCO3 ở nhiệt độ cao thì thu được khí A. Dẫn
khí A vào trong dung dịch nước vôi thì thu được 10 gam kết tủa và ddB. Đun nóng B hoàn
toàn thì tạo thành thêm 6 gam kết tủa. Hỏi % khối lượng của MgCO 3 nằm trong khoảng
nào ?
Hướng dẫn :
số mol kết tủa CaCO3 = 0,1 mol , Số mol CaCO 3 ( tạo thêm ) =
0,06 mol
MgCO3 t
MgO + CO2 
0

.x
CaCO3 t
CaO +
.y
BaCO3 t
BaO +
.z
CO2 + Ca(OH)2
0,1
2CO2 + Ca(OH)2
0

0

x

CO2 
y

CO2 
z

CaCO3  + H2O
0,1

Ca(HCO3)2
Ca...
TỔNG HỢP
34 CHUY ÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG
HOÁ HỌC
THCS
TP 4
1
hóa THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hóa THCS - Người đăng: minh thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
hóa THCS 9 10 802