Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Được đăng lên bởi Go Dautre
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1096 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGUYỄN VIỆT HÙNG – HÀ THẾ TRUYỀN

MODULE THCS

32
HO¹t ®éng
Cña gi¸o viªn CHñ NHIÖM

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Là module 32 trong ch ng trình b i d ng th ng xuyên, kh i ki n
th c GV THCS t ch n, sau khi có k ho ch công tác ch nhi m l p.
Ho t ng c a GV ch nhi m là m t trong nh ng n ng l c c n thi t,
quan tr ng trong các n ng l c làm công tác ch nhi m. H c t p module
giúp cho ng i h c bi t t ch c các ho t ng th c hi n k ho ch
công tác ch nhi m.

B. MỤC TIÊU
1. VỀ KIẾN THỨC

Ng i h c hi u c s c n thi t ph i t ch c các ho t ng
hi n k ho ch công tác ch nhi m.

2. VỀ KĨ NĂNG

Ng i h c t ch c

th c

c các ho t ng trong công tác ch nhi m.

3. VỀ THÁI ĐỘ

Ng i h c nh n th c c làm công tác ch nhi m th c ch t là t ch c
th c hi n liên t c chu i các ho t ng liên quan n giáo d c HS trong
l p ch nhi m.

C. NỘI DUNG
Nội dung 1

TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LIÊN QUAN
ĐẾN XÂY DỰNG TẬP THỂ LỚP CHỦ NHIỆM

THÔNG TIN CƠ BẢN
1. Xây dựng tập thể lớp
1.1. Cần thiết lập tốt các mối quan hệ trong tập thể

T p th là m t t p h p ng i v i nhi u m i quan h ; khi t p th ã hình
thành nh ng m i quan h t t p, b n v ng thì t p th s v ng m nh.

38

|

MODULE THCS 32

Vì v y, xây d ng t p th , ph i thi t l p t t các m i quan h tình c m,
quan h ch c n ng và k lu t t p th .
— Quan h tình c m là quan h b n bè oàn k t, thân ái, t ng tr , ng
viên khích l nhau trong h c t p, tu d ng và c nh ng m i quan h tình
c m khác. Các m i quan h này n y sinh trong ho t ng, qua giao ti p
và nó t o thành ng l c thúc y s phát tri n c a t p th và giáo d c
t ng thành viên. Quan h tình c m t t p, s oàn k t, th ng nh t gi a
các thành viên có ý ngh a c c kì to l n i v i vi c xây d ng t p th .
Trong t p th th ng có hai lo i nhóm: nhóm chính th c g m t , i...
và nhóm không chính th c hình thành t phát, g m các em phù h p
nhau v tình c m, xu h ng, h ng thú. Trong quan h tình c m thì
nhóm th hai có vai trò to l n, GV c n l u ý t n d ng ph c v cho m c
ích giáo d c HS c a l p.
— Quan h ch c n ng là quan h trách nhi m công vi c c a các thành viên
trong t p th . Trong t p th , m i HS c phân công m t công vi c;
hoàn thành nhi m v , m i HS ph i liên h , h p tác v i nhau và tuân th
các yêu c u, k ho ch chung. Quan h ch c n ng t t p c ng có ngh a
công tác c a t p th
c ph i h p ch t ch , m i ng i u hoàn thành
nhi m v .
— Quan h t ch c là quan h c a các cá nhân theo n i dung, k lu t c a
t p th . T t c HS ph i tuân th m t cách t giác cao. Chính m i quan h
t ch c t o nên s c m nh t p th , m b o cho t p th phát tri n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm - Người đăng: Go Dautre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm 9 10 357