Ktl-icon-tai-lieu

học đối tượng đảng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2165 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG

Câu 1.Trong giai đoạn hiện nay vì sao chúng ta cần học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH? Hãy phân tích nội dung học tập và
làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH.
TRẢ LỜI:
a.Chúng ta cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH trong giai đoạn
hiện nay vì :
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì
dân; là một Nhà nước pháp quyền mà ở đó với 54 dân tộc anh em hình thành và phát triển
thành một cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. Mỗi thành viên, cá nhân trong cộng
đồng đều phải tuân theo đạo đức công dân, thực hiện trách nhiệm của một công dân, đó là
phải tuân theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ cho đất nước theo qui định của pháp luật và tích cục tham gia những
công việc chung, bảo vệ tài sản công, bảo vệ Tổ quốc và cần kiệm để xây dựng nước nhà.
Trách nhiệm của công dân trước tiên và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với
nhân

dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư. Người là kết tinh những gì tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.Nhìn
vào thực tế tình trạng tham ô, lãng phí hiện nay,tình trạng cán bộ công chức nhà nước thoái
hoá biến chất ngày càng nhiều. Chúng ta càng thấy những lời dạy bảo của Bác là vô cùng
sâu sắc và hết sức quý báu. Chúng ta mong rằng các cơ quan có trách nhiệm của Đảng và
Nhà nước ngày càng thực hiện tốt hơn những lời dạy nghiêm túc và chí tình chí lý của
Người về thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí.Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở
của ý thức trách nhiệm bắt nguồn từ mục đích và bản chất của Đảng ta đó là Đảng của giai
cấp công nhân, đồng thời là Đảng của nhân dân lao động, của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt
nam là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc là đại biểu cho lợi ích của giai cấp và dân
tộc.
b.Phân tích nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH.
DƯ THỊ HOAN -TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN

1

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG

1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần
quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; phát huy sức
mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển .
Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước
nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, ...
BÀI THU HOẠCH LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG
Câu 1.Trong giai đoạn hiện nay vì sao chúng ta cần học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH? Hãy phân tích nội dung học tập và
làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH.
TRẢ LỜI:
a.Chúng ta cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH trong giai đoạn
hiện nay vì :
Nhà nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước của dân, do dân và
dân; một Nhà nước pháp quyền đó với 54 dân tộc anh em hình thành phát triển
thành một cộng đồng dân tộc Việt Nam thống nhất. Mỗi thành viên, nhân trong cộng
đồng đều phải tuân theo đạo đức công dân, thực hiện trách nhiệm của một công dân, đó
phải tuân theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, gi gìn trật tự chung, thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ cho đất nước theo qui định của pháp luật và tích cục tham gia những
công việc chung, bảo vtài sản công, bảo vệ Tổ quốc cần kiệm để xây dựng nước nhà.
Trách nhiệm của công dân trước tiên và bao trùm nhất trách nhiệm với T quốc, với
nhân dân.
Chủ tịch Hồ C Minh là tấm ơng sáng ngời v đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm,
chính, chí công tư. Người kết tinh những tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.Nhìn
vào thực tế tình trạng tham ô, lãng phí hiện nay,tình trạng cán bộ công chức nhà nước thoái
hoá biến chất ngày càng nhiều. Chúng ta càng thấy những lời dạy bảo của c cùng
sâu sắc và hết sức quý u. Chúng ta mong rằng c quan trách nhiệm của Đảng
Nhà ớc ngày càng thực hiện tốt hơn những lời dạy nghiêm túc và chí tình chí của
Người v thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí.Đối với cán bộ, đảng viên s
của ý thức trách nhiệm bắt nguồn từ mục đích và bản chất của Đảng ta đó là Đảng của giai
cấp công nhân, đồng thời là Đảng của nhân dân lao động, của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt
nam đội tiên phong của giai cấp và dân tộc đại biểu cho lợi ích của giai cấp dân
tộc.
b.Phân tích nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH.
DƯ THỊ HOAN -TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN 1
học đối tượng đảng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học đối tượng đảng - Người đăng: Nguyễn Thị Mỹ Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
học đối tượng đảng 9 10 535