Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi đáp căn bản toàn diện về đổi mới giáo dục

Được đăng lên bởi Yen Hai
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỎI - ĐÁP VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG
ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Việc Trung ương phải ban hành Nghị quyết về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam có ý
nghĩa như thế nào?
Giáo dục Việt Nam (bao gồm cả đào tạo, sau đây gọi chung là giáo dục) đã đạt
được nhiều thành tựu, kết quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, giáo dục đã bộc
lộ những yếu kém, bất cập, trong đó có những vấn đề gây bức xúc xã hội kéo dài,
chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội
nhập quốc tế. Những đổi mới giáo dục trong thời gian qua thiếu đồng bộ, còn chắp
vá; nhiều chính sách, cơ chế, giải pháp về giáo dục đã từng có hiệu quả, nay trở nên
không còn phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, cần được điều chỉnh,
bổ sung.
Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu
chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và cơ cấu lại nền kinh tế theo
hướng chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao đòi hỏi giáo dục phải đáp ứng
nhu cầu học tập đa dạng của người dân, nhanh chóng góp phần tạo ra đội ngũ nhân
lực chất lượng cao. Nếu không đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thì
nhân lực sẽ là yếu tố cản trở sự phát triển của đất nước.
Nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; sự phát triển
nhanh chóng của khoa học và công nghệ, khoa học giáo dục và sự cạnh tranh quyết
liệt trên nhiều lĩnh vực giữa các quốc gia đòi hỏi giáo dục phải đổi mới. Thực chất
cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay là cạnh tranh về nguồn nhân lực và về khoa
1

học và công nghệ. Xu thế chung của thế giới khi bước vào thế kỉ XXI là tiến hành
đổi mới mạnh mẽ hay cải cách giáo dục.
Trước thực tế trên, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định
"Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã
hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế" và "Phát triển nhanh nguồn nhân lực,
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn
diện nền giáo dục quốc dân".
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục là một công việc hết sức trọng đại. Trung
ương ban hành Nghị quyết để thống nhất nhận thức và hành động; phát huy trí tuệ
của toàn Đảng, toàn dân, huy động các nguồn lực với sự phối hợp của nhiều cơ
quan, ban ngành và các tổ chức xã hội cho sự nghiệp giáo dục.
2. Những thành tựu, kết quả nổi bật của giáo dục và đào
tạo nước nhà ...
I  MT S NI DUNG
I MI CĂN BN, TOÀN DIN
C VÀ ĐÀO TO

!"#!"$!%!&'
(!)
 !
"#$%&'()**+(,-.#/01
2%--34(5637,(,8*,9!1
1:'&;<=*,)):-<$>2?2!1&;
"*>"#7+/%*0*-1
=*(5'6:4@,A('1B.*
-C$DE'**-$!F)(,G7
&0B*H#*-@*,9@/<"@+"#$I
46
J012%--34(5,88@K7+
9408L,"GM$-E<$&'M
"@<"#()>,BN**>
+=*/"A))**+,1O
%<"#6'&04@L-8
%P'5,G%*,9/<"@6
"@,(,81=*(5',1C%*,9
)/&-0&-%,('
,7$Q-%:(5BN*4@63%<
,:(5,-$%--$&
R
Hỏi đáp căn bản toàn diện về đổi mới giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hỏi đáp căn bản toàn diện về đổi mới giáo dục - Người đăng: Yen Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Hỏi đáp căn bản toàn diện về đổi mới giáo dục 9 10 872