Ktl-icon-tai-lieu

hsg 3

Được đăng lên bởi Thương Lê
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò Thi To¸n líp 3 - dµnh cho häc sinh giái
( Mçi ®Ò lµm trong 60 phót)
§Ò 1
I/ Tr¾c nghiÖm : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc kÕt qu¶ ®óng:
Bµi 1:( 1®iÓm).Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ :
a. 989

b. 100

c. 999

d. 899

Bµi 2:( 1®iÓm).Kho¶ng thêi gian tõ 8 giê kÐm 10 phót ®Õn 8 giê 30 phót lµ:
a. 20 phót

b. 30 phót

c. 40 phót

d. 50 phót

Bµi 3:( 1®iÓm).Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ:
a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

Bµi 4:( 1®iÓm).Sè gåm 3 ®¬n vÞ , 7tr¨m , 8 chôc vµ 2 ngh×n lµ:
a. 3782

b. 7382

c. 3782

d. 2783

II/ Tù luËn
Bµi 1:(2®iÓm). T×m sè cã ba ch÷ sè biÕt ch÷ sè hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷ sè hµng chôc , ch÷ sè hµng
chôc gÊp ba lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ .693
………………………………………………………………………………………………………
Bµi 2:(2®iÓm). Ngµy 6 th¸ng 7 lµ thø ba . Hái ngµy 5 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã lµ CN
…………………………………………………………………………………………………………
Bµi 3:(2®iÓm). ¤ng n¨m nay h¬n ch¸u 63 tuæi , hai n¨m n÷a «ng sÏ gÊp 8 lÇn tuæi ch¸u . Hái hiÖn
nay ch¸u bao nhiªu tuæi , «ng bao nhiªu tuæi .
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
II/ Tù luËn:
Bµi 1:(2®iÓm). N¨m nay mÑ 30 tuæi , h¬n con 26 tuæi. Hái tríc ®©y 2 n¨m tuæi con b»ng mét phÇn
mÊy tuæi mÑ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Bµi 2:(2®iÓm). Cã 62 m v¶i, may mçi bé quÇn ¸o hÕt 3 m . Hái cã thÓ may ®îc nhiÒu nhÊt bao
nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy m v¶i?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bµi 3:(2®iÓm). H·y c¾t mét h×nh vu«ng thµnh 3 m¶nh vµ ghÐp thµnh mét h×nh tam gi¸c.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
§Ò 2
I/ Tr¾c nghiÖm : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
Bµi 1:( 1®iÓm). Cho d·y sè : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai sè ë chç chÊm lµ
A . 2791 ,2792
B. 2750 ,2760
C .2800 ,2810
Bµi 2:( 1®iÓm). Cho phÐp chia 895 : 3 . tæng cña sè bÞ chia , sè chia , th¬ng lµ


A . 197
B . 298
C . 1097
D. 1197
Bµi 3:( 1®iÓm). Sè cã hai ch÷ sè mµ tæng cña chóng b»ng 14 vµ hiÖu cña chóng b»ng 4 lµ :
A . 84 ,48
B . 95 , 59
C .62 , 26
Bµi 4:( 1®iÓm). Sè nµo céng víi 17 090 ®Ó cã tæng b»ng 20 000 :
A. 2010
B.2910
C. 3010
D. 1003
I/ Tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
Bµi 1:(1®iÓm). 5m 6cm = ……cm, sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
A. 56

B. 506

Bµi 2:( 1®iÓm).
A. >

C. 560

D. 6006

1
1
kg …..
giê , sè cÇn ®iÒn lµ:
...
www.VIETMATHS.com
§Ò Thi To¸n líp 3 - dµnh cho häc sinh giái
( Mçi ®Ò lµm trong 60 phót)
§Ò 1
I/ Tr¾c nghiÖm : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc kÕt qu¶ ®óng:
Bµi 1:( 1®iÓm).Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ :
a. 989 b. 100 c. 999 d. 899
Bµi 2:( 1®iÓm).Kho¶ng thêi gian tõ 8 giê kÐm 10 phót ®Õn 8 giê 30 phót lµ:
a. 20 phót b. 30 phót c. 40 phót d. 50 phót
Bµi 3:( 1®iÓm).Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
Bµi 4:( 1®iÓm).Sè gåm 3 ®¬n vÞ , 7tr¨m , 8 chôc vµ 2 ngh×n lµ:
a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783
II/ Tù luËn
Bµi 1:(2®iÓm). T×m ba ch÷ biÕt ch÷ hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷ hµng chôc , ch÷ hµng
chôc gÊp ba lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ .693
………………………………………………………………………………………………………
Bµi 2:(2®iÓm). Ngµy 6 th¸ng 7 lµ thø ba . Hái ngµy 5 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã lµ CN
…………………………………………………………………………………………………………
Bµi 3:(2®iÓm). ¤ng n¨m nay h¬n ch¸u 63 tuæi , hai n¨m n÷a «ng gÊp 8 lÇn tuæi ch¸u . Hái hiÖn
nay ch¸u bao nhiªu tuæi , «ng bao nhiªu tuæi .
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
II/ Tù luËn:
Bµi 1:(2®iÓm). N¨m nay 30 tuæi , h¬n con 26 tuæi. Hái tríc ®©y 2 n¨m tuæi con b»ng mét phÇn
mÊy tuæi mÑ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Bµi 2:(2®iÓm). 62 m v¶i, may i quÇn ¸o hÕt 3 m . Hái cã thÓ may ®îc nhiÒu nhÊt bao
nhiªu bé quÇn ¸o vµ cßn thõa mÊy m v¶i?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Bµi 3:(2®iÓm). H·y c¾t mét h×nh vu«ng thµnh 3 m¶nh vµ ghÐp thµnh mét h×nh tam gi¸c.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
§Ò 2
I/ Tr¾c nghiÖm : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
Bµi 1:( 1®iÓm). Cho d·y sè : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai sè ë chç chÊm lµ
A . 2791 ,2792 B. 2750 ,2760 C .2800 ,2810
Bµi 2:( 1®iÓm). Cho phÐp chia 895 : 3 . tæng cña sè bÞ chia , sè chia , th¬ng lµ
hsg 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hsg 3 - Người đăng: Thương Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
hsg 3 9 10 522