Ktl-icon-tai-lieu

Hứng thú trong việc học môn lịch sử

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 14 Bài 12
NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH
SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT
I. Mục Đích Yêu Cầu
1. Về Kiến Thức
Giúp Học Sinh:
- Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng Khoa học-Kĩ thuật.
- Hiểu sâu hơn các thành tựu Khoa học-Kĩ thuật thông qua việc tích học kiến thức liên môn toán học,
vật lý, sinh học, GDCD, âm nhạc, môi trường, giáo dục, pháp luật trong môn lịch sử
- Đánh giá được ý nghĩa, những tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng Khoa học-Kĩ
thuật từ đó phát huy những thành tựu và khác phục những hạn chế (những hậu quả tiêu cực của cuộc
cách mạng Khoa học-Kĩ thuật chủ yếu do con người gây ra) thông qua Kiến thức tích hợp.
- Biết trình bày những sản phẩm về Kiến thức tích hợp được giáo viên giao nhiệm vụ.
2. Về tư tưởng
- SGV (* →*)/55
- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ hoà bình
- Giáo dục học sinh ý thức vươn lên, trách nhiệm của mình đối với đất nước.
3. Về kỹ năng
- Rèn luyện học sinh phương pháp tư duy, phân tích và liên hệ, so sánh.
- Phát triển kỹ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong học tập cũng như trong cuộc
sống thực tiễn
- Giúp học sinh hứng thứ trong học tập từ đó khắc sâu hơn Kiến thức bài học thông qua dạy học tích
hợp.
4. Thiết bị dạy học
- Tranh ảnh về các thành tựu Khoa học-Kĩ thuật
- Tranh ảnh về môi trường, ATGT
- Những sản phẩm về Khoa học-Kĩ thuật do học sinh chuẩn bị theo phân công.
- Video clip về ca khúc chủ đề hoà bình/
- SGK, một số tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học như SGV, trang web.
- SGK, một số tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học như SGV, sách ngữ văn lớp 9 tập
2,Sách GDCD lớp 6, sách GDCD lớp 7, sách GDCD lớp 9

II. PHƯƠNG PHÁP
- Thuyết trình.
- Kiểm tra đánh giá
- Phát hiện và giải quyết vấn đề
- Nhận xét, so sánh
- Kĩ năng quan sát, sử dụng đồ dùng trực quan
- Thảo luận nhóm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
Câu hỏi: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?
Hướng dẫn trả lời:
+ Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tê.
+ Xác lập Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.
+ Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.

+ Tuy hòa bình thế giới được củng cố, nhưng ở nhiều khu vực lại xảy ra xung đột quân sự hoặc nội
chiến…
Tuy nhiên, xu thế chung của thế giới ngày nay là hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển kinh tế.
3. Giới thiệu bài mới
Trong nữa Sau Thế kỉ XX, loài người đã bước vào cuộc cách mạng Kho...
Tiết 14 Bài 12
NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH
SỬ CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KĨ THUẬT
I. Mục Đích Yêu Cầu
1. Về Kiến Thức
Giúp Học Sinh:
- Biết được những thành tựu chủ yếu của cách mạng Khoa học-Kĩ thuật.
- Hiểu sâu hơn các thành tựu Khoa học-Kĩ thuật thông qua việc tích học kiến thức liên môn toán học,
vật lý, sinh học, GDCD, âm nhạc, môi trường, giáo dục, pháp luật trong môn lịch sử
- Đánh giá được ý nghĩa, những tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cách mạng Khoa học-Kĩ
thuật từ đó phát huy những thành tựu và khác phục những hạn chế (những hậu quả tiêu cực của cuộc
cách mạng Khoa học-Kĩ thuật chủ yếu do con người gây ra) thông qua Kiến thức tích hợp.
- Biết trình bày những sản phẩm về Kiến thức tích hợp được giáo viên giao nhiệm vụ.
2. Về tư tưởng
- SGV (* →*)/55
- Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ hoà bình
- Giáo dục học sinh ý thức vươn lên, trách nhiệm của mình đối với đất nước.
3. Về kỹ năng
- Rèn luyện học sinh phương pháp tư duy, phân tích và liên hệ, so sánh.
- Phát triển kỹ năng thực hành, kĩ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong học tập cũng như trong cuộc
sống thực tiễn
- Giúp học sinh hứng thứ trong học tập từ đó khắc sâu hơn Kiến thức bài học thông qua dạy học tích
hợp.
4. Thiết bị dạy học
- Tranh ảnh về các thành tựu Khoa học-Kĩ thuật
- Tranh ảnh về môi trường, ATGT
- Những sản phẩm về Khoa học-Kĩ thuật do học sinh chuẩn bị theo phân công.
- Video clip về ca khúc chủ đề hoà bình/
- SGK, một số tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học như SGV, trang web.
- SGK, một số tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung bài học như SGV, sách ngữ văn lớp 9 tập
2,Sách GDCD lớp 6, sách GDCD lớp 7, sách GDCD lớp 9
II. PHƯƠNG PHÁP
- Thuyết trình.
- Kiểm tra đánh giá
- Phát hiện và giải quyết vấn đề
- Nhận xét, so sánh
- Kĩ năng quan sát, sử dụng đồ dùng trực quan
- Thảo luận nhóm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Ổn định lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
Câu hỏi: Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau “Chiến tranh lạnh”?
Hướng dẫn trả lời:
+ Xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tê.
+ Xác lập Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.
+ Các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
Hứng thú trong việc học môn lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hứng thú trong việc học môn lịch sử - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hứng thú trong việc học môn lịch sử 9 10 166