Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng adobe presenter 7

Được đăng lên bởi phamhongthai2212
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0

2009

TỔNG QUAN VỀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI GIẢNG ĐIỆN T Ử
1. Mục tiêu chính của việc xây dựng các bài giảng điện tử:
a. Giúp người học hiểu bài dễ hơn, chính xác hơn.
b. Đề cao tính có thể tự học nhờ bài giảng điện tử, đáp ứng tính cá thể
trong học tập.
c. Giúp người học có thể tự học ở mọi nơi, mọi lúc.
2. Kĩ năng trình bày:
a. Màu sắc không lòe loẹt,
b. Không có âm thanh ồn ào, nhạc nổi lên lia lịa.
c. Chữ đủ to, rõ, không bé quá.
d. Không ghi nhiều chữ chi chít.
e. Mỗi slide nên có tile chủ đề.
f. Có slide ngăn cách khi chuyển chủ đề lớn.
3. Kĩ năng thuyết trình:
a. Tránh không thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối,
b. Hãy đặt câu hỏi trao đổi, khuyến khích người học phát biểu.
c. Trước khi đi thuyết trình, giảng bài, cần tìm hiểu đối tượng nghe gi ảng
là ai ? tâm lý và mong muốn có họ ? Cố gắng hãy nói cái h ọ cần hơn là
nói cái mình có.
Đáp ứng tiêu chí tự học:
d. Có nội dung phù hợp.
e. Có tính sư phạm.
4. Kĩ năng Multimedia:
a. Có âm thanh
b. Có video ghi giáo viên giảng bài.
c. Có hình ảnh, video clips minh họa về chủ đề bài giảng.
d. Công nghệ: Chuẩn SCORM, AICC, công cụ dễ dùng, có th ể online hay
offline… (Giải quyết vấn đề mọi lúc, mọi nơi).
5. Soạn các câu hỏi: Các câu hỏi ở đây không phải là để thi cử, lấy điểm. Các
câu hỏi được xây dựng nhằm kích thích tính động não của người h ọc, th ực
hiện phương châm lấy người học làm trung tâm, chú trọng tính ch ủ động. Có
những nội dung không nên giảng luôn, mà chuyển sang th ảo lu ận, tr ả l ời câu
hỏi gợi ý.
6. Có nguồn tư liệu phong phú liên quan đến bài học. Tài liệu, website
tham khảo để người học tự chủ đọc thêm.
Tuy nhiên cũng nên tránh việc trích dẫn tràn lan.
7. Từ khóa: để gợi ý người học đặt từ khóa để tìm trên mạng. Tốt nhất có cả
tiếng Anh và tiếng Việt. Thí dụ: làm thế nào để biết cách tách âm thanh ra
khỏi đĩa CD, DVD ? Mấu chốt nằm ở chỗ từ khóa: Ripper.

Thực hiện bởi:
Đơn vị:
Email:

Hoàng Ngọc Cảnh
Phòng GD-ĐT Di Linh
hncanh@moet.edu.vn

Trang 24

Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Pro 7.0

2009

PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER PRO 7.0 VỚI CÁC CHUẨN ĐÁP ỨNG TRÊN
1. Tại sao nên sử dụng Presenter
Phần mềm này như là một add-in tích hợp với MS PowerPoint, một ứng d ụng được
hầu hết các giáo viên nắm bắt và sử dụng trong các tiết dạy có ứng d ụng CNTT. (Quá
thuận lợi trong việc sử dụng vì chỉ thêm phần ứng dụng Presenter n ữa là hoàn thành t ốt
bài giảng điện tử)
Đáp ứng được các tiêu chí của Cục CNTT – Bộ GD&ĐT đặt ra trong việc thi ết kế bài
giảng đi...
H ng d n s d ng Adobe Presenter Pro 7.0ướ
2009
T NG QUAN V CÁC TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ BÀI GI NG I N T Đ Đ
1. M c tiêu chính c a vi c xây d ng các bài gi ng i n t : đ
a. Giúp ng i h c hi u bài d h n, chính xác h n. ườ ơ ơ
b. cao tính th t h c nh bài gi ng i n t , áp ng tính thĐề đ đ
trong h c t p.
c. Giúp ng i h c có th ườ t h c m i n i, m i lúc ơ .
2. K n ng trình bày: ĩ ă
a. Màu s c không lòe lo t,
b. Không có âm thanh n ào, nh c n i lên lia l a.
c. Ch to, rõ, không bé quá. đ
d. Không ghi nhi u ch chi chít.
e. M i slide nên có tile ch . đ
f. Có slide ng n cách khi chuy n ch l n.ă đề ớ
3. K n ng thuy t trình: ĩ ă ế
a. Tránh không thao thao b t tuy t t u n cu i, đ đế
b. Hãy t câu h i trao i, khuy n khích ng i h c phát bi u.đặ đổ ế ườ
c. Tr c khi i thuy t trình, gi ng bài, c n tìm hi u i t ng nghe gi ngướ đ ế đố ượ
là ai ? tâm lý và mong mu n có h ? C g ng hãy nói cái h c n h n là ơ
nói cái mình có.
áp ng tiêu chí t h c:Đ
d. Có n i dung phù h p.
e. Có tính s ph m.ư
4. K n ng Multimedia:ĩ ă
a. Có âm thanh
b. Có video ghi giáo viên gi ng bài.
c. Có hình nh, video clips minh h a v ch bài gi ng. đề
d. Công ngh : Chu n SCORM, AICC, công c d dùng, th online hay
offline… (Gi i quy t v n m i lúc, m i n i). ế đề ơ
5. So n các câu h i: Các câu h i ây không ph i thi c , l y i m. Các đ để đ
câu h i c xây d ng nh m kích thích tính ng não c a ng i h c, th c đượ độ ườ
hi n ph ng châm l y ng i h c làm trung tâm, chú tr ng tính ch ng. Có ươ ư độ
nh ng n i dung không nên gi ng luôn, chuy n sang th o lu n, tr l i câu
h i g i ý.
6. ngu n t li u phong phú liên quan n bài h c. Tài li u, website ư đế
tham kh o ng i h c t ch c thêm. để ư đ
Tuy nhiên c ng nên tránh vi c trích d n tràn lan.ũ
7. T khóa: g i ý ng i h c t t khóa tìm trên m ng. T t nh t cđể ư đ để
ti ng Anh ti ng Vi t. Thí d : làm th nào bi t cách tách âm thanh raế ế ế đ ế
kh i a CD, DVD ? M u ch t n m ch t khóa: Ripper.ỏ đĩ
Th c hi n b i: Hoàng Ng c C nh
n v :Đơ Phòng GD- T Di LinhĐ
Email: hncanh@moet.edu.vn
Trang 24
Hướng dẫn sử dụng adobe presenter 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng adobe presenter 7 - Người đăng: phamhongthai2212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng adobe presenter 7 9 10 164