Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ansys

Được đăng lên bởi vanhiep2807
Số trang: 204 trang   |   Lượt xem: 2709 lần   |   Lượt tải: 4 lần
www.vn

Phần mềm ANSYS ED
Một họ phần mềm đa trường vật lý ANSYS/Multiphysics phục vụ đào tạo là một công
cụ tốt cho mọi người, các cán bộ ở các nhà máy, các giáo viên sinh viên ở các trường
Đại học kỹ thuật, các cán bộ ở các Viện Nghiên cứu. Phần mềm ANSYS/ED giống
phần

mềm

ANSYS/Multiphysics,

trong

đó

gói

các

tính

năng

của

ANSYS/Multiphysics và chung một hướng dẫn GUI, nhưng chúng hạn chế kích thước
của mô hình, khi tạo chúng và khi giải. Các giới hạn gồm:
ANSYS/ED -Cung cấp chuyên nghiệp với các công cụ học công nghệ ANSYS
cho từng các nhân.
ANSYS/ED Student Edition - Có giá trị cho các trường đại học cao đẳng.
ANSYS/ED Test Drive - Phiên bản giới hạn thời gian ( 30 ngày hoặc 20 lần).
Phạm vi giới hạn ANSYS/ED
Giới hạn phân tích PTHH ANSYS/ED
DOF Số bậc tự do lớn nhất

2,000 (14,000 cho FLOTRAN)

Số Nút lớn nhất

1,000 (2,000 cho FLOTRAN)

Số phần tử lớn nhất

500 (2,000 cho FLOTRAN)

Số bậc tự do chính Master DOF lớn nhất 50
Giới hạn mô hình vật rắn ANSYS/ED
Số điểm Keypoint lớn nhất

100

Số đường lớn nhất

100

Số diện tích lớn nhất

50

Số thể tích lớn nhất

10

Giới hạn kiểu phần tử ANSYS/ED
Không có phần tử composite (SOLID46, SHELL91, và SHELL99)
Phiên bản sinh viên và kiểm tra thiết bị ANSYS/ED
Giới hạn phân tích PTHH của phiên bản SV cad kiểm tra ANSYS/ED
DOF Bậc tự do lớn nhất1,000 (8,400 cho FLOTRAN)

www.vn

Số Nút lớn nhất

500 (1,200 cho FLOTRAN)

Số phần tử lớn nhất

250 (1,000 cho FLOTRAN)

Số Master DOF lớn nhất

50www.vn

Giới hạn Mô hình Vật rắn NSYS/ED phiên bản SV và KT
Số điểm Keypoint lớn nhất

100

Số đường lớn nhất

100

Số diện tích lớn nhất

50

Số thể tích lớn nhất

10

Giới hạn kiểu phần tử ANSYS/ED SV và KT
Không có Phần tử composite (SOLID46, SHELL91, vàSHELL99)
Các thuộc tính được trình diễn của ANSYS
Danh mục các thuộc tính đáng lưu ý được trình diễn trong các lời giải.
Chọn chế độ phân tích
Chọn chế độ phân tích điển hình là phương pháp giải, độ cứng phần tử (stress
stiffening), chọn phương pháp lặp trong bài toán phi tuyến Newton-Raphson .
Kiểu phân tích
Một số kiểu phân tích được dùng trong ANSYS: Tĩnh (static), động ( modal), Điều
hoà (harmonic), Chuyển đổi (transient), Phổ (spectrum), ổn định...
Phn mm ANSYS ED
Mt h phn mm đa trường vt lý ANSYS/Multiphysics phc v đào to mt công
c tt cho mi người, các cán b các nhà máy, các giáo viên sinh viên các trường
Đại hc k thut, các cán b các Vin Nghiên cu. Phn mm ANSYS/ED ging
phn mm ANSYS/Multiphysics, trong đó gói các tính năng ca
ANSYS/Multiphysics chung mt hướng dn GUI, nhưng chúng hn chế kích thước
ca mô hình, khi to chúng và khi gii. Các gii hn gm:
ANSYS/ED -Cung cp chuyên nghip vi các công c hc công ngh ANSYS
cho tng các nhân.
ANSYS/ED Student Edition - Có giá tr cho các trường đại hc cao đẳng.
ANSYS/ED Test Drive - Phiên bn gii hn thi gian ( 30 ngày hoc 20 ln).
Phm vi gii hn ANSYS/ED
Gii hn phân tích PTHH ANSYS/ED
DOF S bc t do ln nht 2,000 (14,000 cho FLOTRAN)
S Nút ln nht 1,000 (2,000 cho FLOTRAN)
S phn t ln nht 500 (2,000 cho FLOTRAN)
S bc t do chính Master DOF ln nht
50
Gii hn mô hình vt rn ANSYS/ED
S đim Keypoint ln nht 100
S đường ln nht 100
S din tích ln nht 50
S th tích ln nht 10
Gii hn kiu phn t ANSYS/ED
Không có phn t composite (SOLID46, SHELL91, và SHELL99)
Phiên bn sinh viên và kim tra thiết b ANSYS/ED
Gii hn phân tích PTHH ca phiên bn SV cad kim tra ANSYS/ED
DOF Bc t do ln nht 1,000 (8,400 cho FLOTRAN)
www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn
www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ansys - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ansys - Người đăng: vanhiep2807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
204 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Ansys 9 10 118