Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi nemo3101
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN
NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Để thống nhất cách trình bày báo cáo thực tập chuyên ngành, tốt nghiệp, Khoa
hướng dẫn một số vấn đề khi viết và trình bày như sau:
I.

Cấu trúc báo cáo: gồm các thành phần.
1. Trang bìa (xem mẫu kèm theo).
2. Trang bìa trong (trình bày giống trang bìa)
3. Trang “Lời mở đầu” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
− Viết ngắn gọn.
− Nói rõ lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu,
phạm vi và phương pháp nghiên cứu, kết cấu của đề tài…..
4. Trang “Nhận xét của giảng viên hướng dẫn” (không đánh số trang, xem mẫu
kèm theo)
5. Trang “Nhận xét của người phản biện” (không đánh số trang, xem mẫu kèm
theo)
6. Trang “Mục lục” (không đánh số trang, xem mẫu kèm theo)
7. Trang “Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình”,.. (không đánh số trang, xem
mẫu kèm theo)
8. Các trang nội dung.
9. Trang “Tài liệu tham khảo” (xem mẫu kèm theo)
10. Các trang Phụ lục (xem mẫu kèm theo)

II.

Cách thể hiện báo cáo (xem các mẫu kèm theo)
-

Khổ giấy A4

-

Bìa là loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh

-

Viết theo chương, mục, các tiểu mục,

-

Mỗi trang đươc trình bày theo quy định (xem mẫu kèm theo),

-

Chữ viết ở các trang của báo cáo là size 13, Font Unicode Times New Roman,
không được dùng các kiểu chữ dạng thư pháp.

-

Giãn dòng một đoạn văn: 1.3. Before, After: 6pt. Thụt đầu dòng đầu tiên của đoạn
văn: 1.25 cm.

-

Bắt đầu đánh số trang từ trang đầu tiên của chương 1

III.

-

Không được trích các câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng các hoa văn, hình vẽ để
trang trí hoặc làm đề dẫn ở đầu mỗi trang, mỗi chương, mục,…,

-

Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lôgô của trường …có thể in màu.

-

Các chú thích phải đánh số và viết ghi chú ở cuối mỗi trang.

-

Hạn chế viết tắt, nếu phải viết tắt phải mở ngoặc và đóng ngoặc (…) để giải nghĩa
ngay từ các chữ viết tắt đầu tiên, sau đó liệt kê thành trang, đưa vào sau các trang
Danh mục các Bảng biểu, sơ đồ, hình,…

-

Cách đánh số các chương mục, tiểu mục phải theo quy định (xem mẫu kèm theo).

-

Thực hiện mục lục tự động.

Nội dung của các chương mục trong báo cáo
(ghi chú, bố cục nội dung sau đây mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể
với GVHD về bố cục báo cáo thực tập)
Chương 1: Tổng quan, phần này thường trình bày các vấn đề tổng quan bao gồm:
a. Đặt vấn đề: Nêu lên bối cảnh xuất hiện vấn đề, nội dung bài toán đặt ra cần giải
quyết.
b. Lịch sử giải quyết vấn đề: Vấn đề đã được ai giải quyết, ở đâu, vào lúc nào, kết
quả ra sao, còn những ...
HƯỚNG DN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THC TP CHUYÊN
NGÀNH/ THC TP TT NGHIP
Để thng nht cách trình y báo cáo thc tp chuyên ngành, tt nghip, Khoa
hướng dn mt s vn đề khi viết và trình bày như sau:
I. Cu trúc báo cáo: gm các thành phn.
1. Trang bìa (xem mu kèm theo).
2. Trang bìa trong (trình bày ging trang bìa)
3. Trang “Li m đầu” (không đánh s trang, xem mu kèm theo)
Viết ngn gn.
Nói lý do chn đề tài, mc đích nghiên cu, tình hình nghiên cu,
phm vi và phương pháp nghiên cu, kết cu ca đề tài…..
4. Trang “Nhn xét ca ging viên hướng dn” (không đánh s trang, xem mu
kèm theo)
5. Trang Nhn xét ca người phn bin” (không đánh s trang, xem mu kèm
theo)
6. Trang “Mc lc” (không đánh s trang, xem mu kèm theo)
7. Trang Danh mc các bng biu, sơ đồ, hình”,.. (không đánh s trang, xem
mu kèm theo)
8. Các trang ni dung.
9. Trang “Tài liu tham kho” (xem mu kèm theo)
10. Các trang Ph lc (xem mu kèm theo)
II. Cách th hin báo cáo (xem các mu kèm theo)
- Kh giy A4
- Bìa là loi giy cng kh giy A4, màu xanh
- Viết theo chương, mc, các tiu mc,
- Mi trang đươc trình bày theo quy định (xem mu kèm theo),
- Ch viết các trang ca báo cáo size 13, Font Unicode Times New Roman,
không được dùng các kiu ch dng thư pháp.
- Giãn dòng mt đon văn: 1.3. Before, After: 6pt. Tht đầu dòng đầu tiên ca đon
văn: 1.25 cm.
- Bt đầu đánh s trang t trang đầu tiên ca chương 1
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Người đăng: nemo3101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 9 10 28