Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (học sinh hệ trung cấp ngành quản trị kinh doanh)

Được đăng lên bởi beokaka715
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 718 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
__________________

HƯỚNG DẪN VIẾT
BÁO CÁO THỰC TẬP
(DÀNH CHO HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP NGÀNH
QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Năm 2012
-1-

HƯỚNG DẪN
THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
(DÀNH CHO HỌC SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI THỰC TẬP:
1.1 Mục đích:
 Qua quá trình thực tập tại đơn vị, học sinh nắm được quy trình công việc, kỹ
năng làm việc cũng như bổ sung kiến thức chuyên môn trong thực tế cho
những gì đã học được ở trường.
 Từ những kiến thức đã được học cũng như qua quá trình thực tập, học sinh có
thể nhận xét, đánh giá công việc thực tế tại đơn vị.
 Kết thúc đợt thực tập học sinh phải trình bày các hiểu biết về lĩnh vực mà
mình thực tập tại đơn vị bằng “Báo cáo thực tập”
1.2 Yêu cầu:
 Tìm hiểu tình hình thực tế tại đơn vị về lĩnh vực mà mình thực tập.
 Nhận xét và đánh giá giữa thực tiễn và lý thuyết về nội dung đã thực tập.
1.3 Phạm vi thực tập:
Học sinh có thể thực tập tại các công ty, các doanh nghiệp như: công ty hoạt động
sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp
dịch vụ, ….

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Học sinh tự tìm địa điểm thực tập, địa điểm thực tập là các công ty, doanh nghiệp
thuộc các thành phần kinh tế.
Học sinh được chia thành các nhóm thực tập. Mỗi nhóm được một Thầy hoặc Cô
hướng dẫn thực tập.
Học sinh phải đến đơn vị thực tập đúng theo thời gian quy định, phải chấp hành
nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của công ty, chủ động liên hệ với cán bộ của công
ty để thực hiện kế hoạch thực tập. Yêu cầu học sinh trong thời gian thực tập phải đến đơn
vị thực tập ít nhất là 1 lần / 1 tuần (được đánh giá mức độ chuyên cần qua Nhật ký thực
tập - Xem mẫu trang 7).
Đề tài, đề cương chi tiết của chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải được giáo viên
hướng dẫn (GVHD) duyệt. Thời gian, địa điểm tiếp xúc giữa GVHD và học sinh trong
quá trình thực tập do GVHD và học sinh thống nhất. Yêu cầu học sinh trong thời gian
thực tập phải gặp GVHD ít nhất là 1 lần / 3 tuần (được đánh giá mức độ chuyên cần qua
Nhật ký thực tập - Xem mẫu trang 8).
Học sinh phải hoàn tất và nộp báo cáo thực tập đúng thời hạn do Ban Trung cấp
chuyên nghiệp quy định. Mọi sự chậm trễ, tùy theo mức độ sẽ bị trừ điểm chuyên đề từ 1
điểm trở lên.

-2-

Khi đến hạn nộp Báo cáo thực tập, học sinh nộp cho GVHD 1 bản in có xác nhận
và đóng dấu của đơn vị thực tập, kèm theo Đề cương chi tiết đã được GVHD ký dyệt và
Nhật ký thực tập (theo mẫu).
Thời gi...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
BAN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
HƯỚNG DẪN VIẾT
BÁO CÁO THỰC TẬP
(DÀNH CHO HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP NGÀNH
QUẢN TRỊ KINH DOANH)
Năm 2012
- 1 -
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (học sinh hệ trung cấp ngành quản trị kinh doanh) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (học sinh hệ trung cấp ngành quản trị kinh doanh) - Người đăng: beokaka715
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập (học sinh hệ trung cấp ngành quản trị kinh doanh) 9 10 621