Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết HSK 3 tập 1

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 3 lần
D~I HQC THAI NGUYEN
TRUONG D~I HQC KINH TE vA QUA.N TRl KINH DOANH
TRUNG TAM HA.N NGU TUEBA - YNNU

HlfONG DAN eACH VIET
600

eHU HAN HSK

III

-.

(T~P 1)

Bien soan: Phung Hoang Anh, Trung tam us« Ngtr TUEBA-Y1VIVU
Nguyin Thi uu« (sinh vien lJ(li hoc [(T&QTKD)

Thai Nguyen, tluing 04 niim 2015

-

Phung Hoang Anh, Trung tam Him ngii TUEBA-YNNU. SDT: 0/689.307.382
Email: TrungtamhannguTueba20/4@gmail.com
Facebook: Trung Tam Him Ngii TUEBA

600
l

TLr

Vl)'NG HSK III (T~p I)

ChCl' han

~ al
yeu

-

'T-

......• - ,

A

[-~-l

~ f~l

)\. ba

SO tam

1£1£ baba

bo

~. .. ;I~.
D·,

f~~-ll~i~~l
FFlrg<-~ lj$.. t!j
I

I

,

.

i

,

i

.

I'

/

-'

I

I,

i

~~

[J[E[Jl[]ffij[EJ
iff-T

beizi
coc, chen, Iy

~tffi beijing
bac Kinh

$.f.~

LJ[lJtB

-

Phung Hoang Anh, Trung tam Him ngii TUEBA-YNNU SDT: 01689.307.382
Email: TrungtamhannguTueba2014@gmail.com
Facebook: Trung Tam Him Ngi: TUEBA

~bu
kh6ng

~~'=t

be. keql
kh6ng co 91

~ cai
man an
~cha
tra.che
UZchl
...,
an

-

ilifJl$
chOzOche
Taxi

2

Phung Hoang Anh, Trung tam Han ngii TUEBA-YNNU SDT: 0/689.307.382
Email: TrungtamhannguTueba20/4({jJ,gmail.com
Facebook: Trung Tam Han Ngfr TUEBA

1JJ:g it

da dianhua
9Qi di~n thoal

Ada
to.Ion

I¥J de
.,

cua

~ dian
. "'
910'

•

J:gJillj diannao
may vi tinh
3

Phung Hoang Anh, Trung tam Him ngii TUEBA-YNNU. SDT: 0/689.307.382
Email: TrungtamhannguTueba2014@gmail.com
Facebook: Trung Tam Han Ngii TUEBA

Et!t~ dianshi
ti-vi

Et!~ dianying
Phim

*[9 donqxi
do dac
•

.~<Jt. ;#:. [!] [I]
~: [!J ;i: ~
.:!..

-

Phung Hoang Anh, Trung tam Him ngii: TUEBA-YNNU SDT: 01689.307.382
Email: TrungtamhannguTueba2014@gmail.com
Facebook: Trung Tam Han Ngii:TUEBA

it du
doc
•

X1/FJl§
dui bu ql
xin loi

~ ltJ xt :;.t- ~
LJ7';r~
~~

.:.r',

.,1,',

--.0--

j

-_ ..•.
__

~

-~--

-~¥' "', t!J*.

I

i---

••.__

i

... ~_._

, ,I

.

~~
•.
:.

• __
, ,

..

~ duo
nhieu

~d>

duo shao
bao nhieu

JL-"f' er zi

-

con trai
-'"

..•

-- er

so 2

-~- I.·.·-~·r:l
!

.

I

,~,

'

..-,

Phung Hoang Anh, Trung tam Him ng£i:TUEBA-YNNU. SDT: 0/689.307.382
Email: TrungtamhannguTueba2014(aJ,gmail.com
Facebook: Trung Tam Him Ngi1'TUEBA

tftm fandian
tiern
•

an

~m feijI
may bay

7}lrP

fenzhong
Phut

~~

qaoxinq
. .,
vUlve

-1' ge
Cai

•

Phung Hoang Anh, Trung tam Him ngii TUEBA-YNNU SDT: 01689.307.382
Email: TrungtamhannguTueba2014@gmail.com
Facebook: Trung Tam Him Ngu TUEBA

I

1'F gongzuo
lam viec
•

g1iJ gou
Ch6
"

~

'"

'

,~
e

•...$ •• _.

,

&m-

hanyu
tieng Han

'PI

hao
tot,ha...
D~I HQC THAI NGUYEN
TRUONG D~I HQC KINH TE vA QUA.N TRl KINH DOANH
TRUNG TAM HA.NNGU TUEBA - YNNU
-.
(T~P
1)
HlfONG DAN eACH VIET
600 eHU HAN HSK
III
Bien
soan:
Phung Hoang
Anh,
Trung tam us« Ngtr TUEBA-Y1VIVU
Nguyin Thi uu« (sinh vien
lJ(li
hoc [(T&QTKD)
-
Thai Nguyen, tluing 04 niim 2015
Hướng dẫn viết HSK 3 tập 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết HSK 3 tập 1 - Người đăng: Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Hướng dẫn viết HSK 3 tập 1 9 10 632