Ktl-icon-tai-lieu

IC 2907

Được đăng lên bởi thanh-liem-tran
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SMBT 2907A
PNP Silicon Switching Transistor

3

• High DC current gain: 0.1mA to 500 mA
• Low collector-emitter saturation voltage
• Complementary type: SMBT 2222A (NPN)

2
1

Type

Marking

SMBT 2907A

s2F

Pin Configuration
1=B

2=E

VPS05161

Package

3=C

SOT-23

Maximum Ratings
Parameter

Symbol

Collector-emitter voltage

VCEO

60

Collector-base voltage

VCBO

60

Emitter-base voltage

VEBO

5

DC collector current

IC

600

mA

Total power dissipation, TS = 77 °C

Ptot

330

mW

Junction temperature

Tj

150

°C

Storage temperature

Tstg

Value

Unit
V

-65 ... 150

Thermal Resistance
Junction ambient 1)

RthJA

≤290

Junction - soldering point

RthJS

K/W

≤220

1) Package mounted on pcb 40mm x 40mm x 1.5mm / 6cm2 Cu

1

Oct-14-1999

SMBT 2907A
Electrical Characteristicsn at TA = 25°C, unless otherwise specified.
Parameter
Symbol
Values

Unit

min.

typ.

max.

V(BR)CEO

60

-

-

V(BR)CBO

60

-

-

V(BR)EBO

5

-

-

ICBO

-

-

10

nA

ICBO

-

-

10

µA

IEBO

-

-

10

nA

DC Characteristics
Collector-emitter breakdown voltage

V

IC = 10 mA, IB = 0
Collector-base breakdown voltage
IC = 10 µA, IB = 0
Emitter-base breakdown voltage
IE = 10 µA, IC = 0
Collector cutoff current
VCB = 50 V, IE = 0
Collector cutoff current
VCB = 50 V, IE = 0 , TA = 150 °C
Emitter cutoff current
VEB = 3 V, IC = 0
DC current gain 1)

-

hFE

IC = 100 µA, VCE = 10 V

75

-

-

IC = 1 mA, VCE = 10 V

100

-

-

IC = 10 mA, VCE = 10 V

100

-

-

IC = 150 mA, VCE = 10 V

100

-

300

IC = 500 mA, VCE = 10 V

50

-

-

Collector-emitter saturation voltage1)

V

VCEsat

IC = 150 mA, IB = 15 mA

-

-

0.4

IC = 500 mA, IB = 50 mA

-

-

1.6

IC = 150 mA, IB = 15 mA

-

-

1.3

IC = 500 mA, IB = 50 mA

-

-

2.6

Base-emitter saturation voltage 1)

VBEsat

1) Pulse test: t ≤ 300µs, D = 2%

2

Oct-14-1999

SMBT 2907A

Electrical Characteristics at TA = 25°C, unless otherwise specified.
Parameter
Symbol
Values

Unit

min.

typ.

max.

200

-

-

MHz

Ccb

-

-

8

pF

Ceb

-

-

30

td

-

-

10

tr

-

-

40

tstg

-

-

80

tf

-

-

30

AC Characteristics
Transition frequency

fT

IC = 20 mA, VCE = 20 V, f = 100 MHz
Collector-base capacitance
VCB = 10 V, f = 1 MHz
Emitter-base capacitance
VEB = 0.5 V, f = 1 MHz
Delay time

ns

VCC = 30 V, IC = 150 mA, IB1 = 15 mA,
VBE(off) = 0.5 V
Rise time
VCC = 30 V, IC = 150 mA, IB1 = 15 mA,
VBE(off) = 0.5 V
Storage time
VCC = 30 V, IC = 150 mA, IB1 =IB2 = 15mA
Fall time
VCC = 30 V, IC = 150 mA, IB1 =IB2 = 15mA

3

Oct-14-1999

SMBT...
SMBT 2907A
1 Oct-14-1999
PNP Silicon Switching Transistor
High DC current gain: 0.1mA to 500 mA
Low collector-emitter saturation voltage
Complementary type: SMBT 2222A (NPN)
1
2
3
VPS05161
Type Marking Pin Configuration Package
SMBT 2907A s2F 1=B 2=E 3=C SOT-23
Maximum Ratings
Parameter Symbol Value Unit
Collector-emitter voltage
V
CEO
60 V
Collector-base voltage
V
CBO
60
Emitter-base voltage
V
EBO
5
DC collector current
I
C
600 mA
Total power dissipation, T
S
= 77 °C P
tot
330 mW
Junction temperature
T
j
150 °C
Storage temperature
T
st
g
-65 ... 150
Thermal Resistance
K/W
R
thJA
290
Junction ambient
1)
Junction - soldering point
R
thJS
220
1) Package mounted on pcb 40mm x 40mm x 1.5mm / 6cm
2
Cu
IC 2907 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IC 2907 - Người đăng: thanh-liem-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
IC 2907 9 10 149