Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối A.

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2598 lần   |   Lượt tải: 10 lần
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013

TRƯỜNG THPT CHUYấN VĨNH PHÚC

Môn: Toán 12. Khối A.

Đề chớnh thức
(Đề thi gồm 01 trang)

Thời gian làm bài: 150 phỳt (Khụng kể thời gian giao đề)

A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Cõu I (2,5 điểm) Cho hàm số : y = x3 − 3mx + 2 (1) , m là tham số thực.

1) Khảo sỏt sự biến thiờn và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1

2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có tiếp tuyến tạo với đường thẳng d : x + y + 7 = 0 gúc α ,biết

cos α =

1
.
26

3 − 4 cos 2 x − 8sin 4 x
1
=
sin 2 x + cos 2 x
sin 2 x
3
3
 x + 4 y = y + 16 x

2) Giải hệ phương trỡnh: 
( x, y ∈ R ) .
2
2
1 + y = 5 (1 + x )


Cõu II (2,5 điểm) 1) Giải phương trỡnh :

6 − x − 3 x2 + 4
x→2
x2 − 4
Cõu IV. (1,0 điểm) Cho hỡnh lập phương ABCD. A1 B1C1 D1 có độ dài cạnh bằng 3 và điểm M thuộc cạnh
Cõu III (1,0 điểm) Tớnh giới hạn :

L = lim

CC1 = 2 .Mặt phẳng ( α ) đi qua A, M và song somg với BD chia khối lập phương thành hai khối đa diện.
Tớnh thể tớch hai khối đa diện đú.
Cõu V. (1,0 điểm) Cho cỏc số thực x, y, z thoả món x 2 + y 2 + z 2 = 3 . Tỡm giỏ trị lớn nhất của biểu thức:
F = 3x 2 + 7 y + 5 y + 5 z + 7 z + 3x2
B. PHẦN RIấNG (2,0 điểm). Thớ sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2)
1.Theo chương trỡnh Chuẩn
Cõu VIa. ( 1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hai điểm A ( 2;1) , B ( −1; −3) và hai đ−ờng
thẳng d1 : x + y + 3 = 0; d 2 : x − 5 y − 16 = 0. Tìm toạ độ các điểm C , D lần l−ợt thuộc d1 , d 2 sao cho tứ giác
ABCD là hình bình hành.
1
2
3
2012
Cõu VIIa. ( 1,0 điểm) Tớnh tổng : S = 12 C2012 + 22 C2012 + 32 C2012 + ⋯ + 20122 C2012
2. Theo chương trỡnh Nõng cao
x2 y2
Cõu VIb. ( 1,0 điểm) Trong mặt phẳng hệ toạ độ Oxy cho e lớp ( E ) : +
= 1 và các điểm A ( −3; 0 ) ;
9
4
I ( −1;0 ) .Tìm toạ độ các điểm B, C thuộc ( E ) sao cho I là tâm đ−ờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC
Cõu VII B:(1,0 điểm): Tớnh tổng: T =

0
1
2
C2012 C2012 C2012
C 2012
+
+
+ ⋯ + 2012
1
2
3
2013

-----------------------------------------------------------HẾT -----------------------------------------------------Ghi chỳ:
- Thớ sinh khụng được sử dụng bất cứ tài liệu gỡ!
- Cỏn bộ coi thi khụng giải thớch gỡ thờm!1



ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 – LẦN 1
MễN TOÁN – KHỐI A
(Đỏp ỏn gồm 5 trang)

TRƯỜNG THPT CHUYấN VĨNH PHÚC

Cõu
Nội dung trỡnh bày
I(2,0đ) 1. (1,50 điểm)
Khi m = 1 hàm số (1) cú dạng y = x 3 − 3x + 2
a) Tập xỏc định D = ℝ
b) Sự biến thiờn
+) Chiều biến thiờn: y ' = 3 x 2 − 3 , y ' =...
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
K THI TH ĐẠI HC LN 1 NĂM HC 2012-2013
Môn: Toán 12. Khi A.
Thi gian làm bài: 150 phút (Không k thi gian giao đề)
A.PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (8,0 đim)
Câu I (2,5 đim) Cho hàm s :
3
3 2
y x mx
= +
(
)
1
,
m
lµ tham sè thùc.
1) Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
hàm s
(
)
1
khi
1
m
2)
T×m c¸c gi¸ trÞ cña
m
®Ó ®å thÞ hµm sè
(
)
1
ti
ế
p tuy
ế
n t
o v
i
đườ
ng th
ng
: 7 0
d x y
+ + =
góc
α
,bi
ế
t
1
cos
26
α =
.
Câu II (2,5 đim) 1) Gii phương trình :
4
3 4cos2 8sin 1
sin 2 cos2 sin 2
x x
x x x
=
+
2) Gii h phương trình:
( )
3 3
2 2
4 16
1 5 1
x y y x
y x
+ = +
+ = +
( , )
x y
R
.
Câu III
(1,0
đ
i
m) Tính gi
i h
n :
3 2
2
2
6 4
lim
4
x
x x
L
x
+
=
Câu IV. (1,0 đim) Cho hình lp phương
1 1 1 1
.
ABCD A B C D
độ dài cnh bng
3
đim
M
thuc cnh
1
2
CC
=
.Mt phng
(
)
α
đi qua
,
A M
và song somg vi
BD
chia khi lp phương thành hai khi đa din.
Tính th tích hai khi đa din đó.
Câu V. (1,0 đim) Cho các s thc
, ,
x y z
thon
2 2 2
3
x y z
+ + =
. Tìm giá tr ln nht ca biu thc:
2 2
3 7 5 5 7 3
F x y y z z x
= + + + + +
B. PHN RIÊNG (2,0 đim). Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn 1 hoc 2)
1.Theo chương trình Chun
Câu VIa. ( 1,0 đim) Trong mt phng vi h to độ
Oxy
cho hai ®iÓm
(
)
(
)
2;1 , 1; 3
A B
vµ hai ®−êng
th¼ng
1 2
: 3 0; : 5 16 0.
d x y d x y
+ + = =
T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm
,
C D
lÇn l−ît thuéc
1 2
,
d d
sao cho tø gi¸c
ABCD
lµ h×nh b×nh hµnh.
Câu VIIa.
( 1,0
đ
i
m) Tính t
ng :
2 1 2 2 2 3 2 2012
2012 2012 2012 2012
1 2 3 2012S C C C C= + + + +
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu VIb.
( 1,0
đ
i
m) Trong m
t ph
ng h
to
độ
Oxy
cho e líp
( )
2 2
: 1
9 4
x y
E
+ =
vµ c¸c ®iÓm
(
)
3;0
A
;
(
)
1;0
I
.T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm
,
B C
thuéc
(
)
sao cho
I
lµ t©m ®−êng trßn ngo¹i tiÕp tam gi¸c
ABC
Câu VII B:(
1,0
đ
i
m): Tính t
ng:
0 1 2 2012
2012 2012 2012 2012
1 2 3 2013
C C C C
T = + + + +
-----------------------------------------------------------
HT
------------------------------------------------------
Ghi chú: - Thí sinh không được s dng bt c tài liu gì!
- Cán b coi thi không gii thích gì thêm!
Đề chính thc
(
Đề
thi g
m 01 trang)
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối A. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối A. - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối A. 9 10 965