Ktl-icon-tai-lieu

KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối B − D

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013

TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC

Môn: Toán 12. Khối B − D

Đề chính thức
(Đề thi gồm 01 trang)

Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I. (2,5 điểm) Cho hàm số y = − x 3 − 3x 2 + 4 (1)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) .

2. Với những giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc với
đường tròn ( C ) : ( x − m ) + ( y − m − 1) = 5
Câu II. (2,5 điểm)
1. Giải phương trình:
3 ( 2cos 2 x + cos x − 2 ) + sin x ( 3 − 2cos x ) = 0
2

2

 x 2 + 8 y 2 = 12
2. Giải hệ phương trình:  3
2
 x + 2 xy + 12 y = 0

( x, y ∈ ℝ )

x + 7 − 5 − x2
Câu III. (1,0 điểm) Tìm giới hạn: L = lim
x→1
x −1
Câu IV. (1,0 điểm)
Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) , AD = 3a; AB = 2a; AC = 4a,
3

BAC = 600 .Gọi H , K lần lượt là hình chiếu vuông góc của B trên AC và CD . Đường thẳng
HK cắt đường thẳng AD tại E .Chứng minh rằng BE vuông góc với CD và tính thể tích khối tứ
diện BCDE theo a.
Câu V. (1,0 điểm)
2 x − 1− x + 4
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
x + 1− x + 2
PHẦN RIÊNG (2,0 điểm).Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có B(−2;1) , đường thẳng chứa cạnh AC có phương trình:
2 x + y + 1 = 0 , đường thẳng chứa trung tuyến AM có phương trình: 3x + 2 y + 3 = 0 . Tính diện tích của
tam giác ABC .
0
1
2
3
2012
Câu VII.a. (1,0 điểm) Tính tổng: S = C2012 + 2C2012 + 3C2012 + 4C2012 + ... + 2013C2012
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho điểm E ( −1;0 ) và đường tròn

(C ) :

x 2 + y 2 − 8 x − 4 y − 16 = 0 . Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm E cắt đường tròn ( C )

theo dây cung MN có độ dài ngắn nhất.
Câu VIIb. (1,0 điểm)1



(

Cho khai triển Niutơn 1 − 3x

mãn hệ thức:

)

2n

= a0 + a1 x + a2 x 2 + ⋯ + a 2 n x 2 n , n ∈ ℕ* .Tính hệ số a9 biết n thoả

2
14 1
+ 3= .
2
Cn 3Cn n
----------Hết----------

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Toán; Khối:B+ D
(Đáp án – thang điểm: gồm 05 trang)
Câu
I
(2,0 điểm)

Đáp án

Điểm

1. (1,0 điểm)

y = − x3 − 3x 2 + 4
+ Tập xác định: D = ℝ
+ Sự biến thiên:

 x = −2

- Chiều biến thiên: y ' = −3 x 2 − 6 x, y ' = 0 ⇔ 
x = 0

0,25

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng ( −∞; −2 ) và ( 0;+∞ ) , đồng

biến ...
www.MATHVN.com
www.mathvn.com
1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
K THI TH ĐẠI HC LN 1 NĂM HC 2012-2013
Môn: Toán 12. Khi B
D
Thi gian làm bài: 150 phút (Không k thi gian giao đề)
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (8,0 đim)
Câu I. (2,5 đim) Cho hàm s
3 2
3 4
y x x
= − +
(
)
1
1. Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
c
a hàm s
(
)
1
.
2. V
i nh
ng giá tr
nào c
a
m
thì
đườ
ng th
ng n
i hai c
c tr
đồ
th
c
a hàm s
(
)
1
ti
ế
p xúc v
i
đườ
ng tròn
(
)
(
)
(
)
2 2
: 1 5
C x m y m
Câu II. (2,5 đim)
1.
Gi
i ph
ươ
ng trình:
(
)
(
)
2
3 2cos cos 2 sin 3 2cos 0
x x x x
+ + =
2.
Gi
i h
ph
ươ
ng trình:
2 2
3 2
8 12
2 12 0
x y
x xy y
+ =
+ + =
( , )
x y
Câu III. (1,0 đim)
Tìm gi
i h
n:
2
3
1
7 5
lim
1
x
x x
L
x
+
=
Câu IV. (1,0 đim)
Cho t
di
n
ABCD
AD
vuông góc v
i m
t ph
ng
(
)
ABC
,
3 ; 2 ; 4 ,
AD a AB a AC a
= = =
0
60
BAC
=
.G
i
,
H K
l
n l
ượ
t hình chi
ế
u vuông góc c
a
B
trên
AC
CD
.
Đườ
ng th
ng
HK
c
t
đườ
ng th
ng
AD
t
i
E
.Ch
ng minh r
ng
BE
vuông góc v
i
CD
tính th
tích kh
i t
di
n
BCDE
theo a.
Câu V. (1,0 đim)
Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nh
t c
a hàm s
2 1 4
1 2
x x
y
x x
+
=
+ +
PHN RIÊNG (2,0 đim).Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chương trình Chun
Câu VI.a. (1,0 đim)
Cho tam giác
ABC
( 2;1)
B
,
đườ
ng th
ng ch
a c
nh
AC
ph
ươ
ng trình:
2 1 0
x y
+ + =
,
đườ
ng th
ng ch
a trung tuy
ế
n
AM
có ph
ươ
ng trình:
3 2 3 0
x y
+ + =
. Tính di
n tích c
a
tam giác
ABC
.
Câu VII.a. (1,0 đim)
Tính t
ng:
0 1 2 3 2012
2012 2012 2012 2012 2012
2 3 4 ... 2013
S C C C C C
= + + + + +
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b. (1,0 đim)
Trong m
t ph
ng v
i h
tr
c to
độ
Oxy
, cho
đ
i
m
(
)
1;0
E
và
đườ
ng tròn
(
)
2 2
: 8 4 16 0
C x y x y
+ =
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình
đườ
ng th
ng
đ
i qua
đ
i
m
E
c
t
đườ
ng tròn
(
)
C
theo dây cung
MN
độ
dài ng
n nh
t.
Câu VIIb. (1,0 đim)
Đề chính thc
(
Đề
thi g
m 01 trang)
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối B − D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối B − D - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012-2013 Môn: Toán 12. Khối B − D 9 10 315