Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch

Được đăng lên bởi nonghongvi
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN ĐỘNG
TRƯỜNG THCS AN LẬP

KẾ HOẠCH VÀ GHI CHÉP THEO DÕI CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS AN LẬP

HIỆU TRƯỞNG: PHÙNG ĐÌNH BINH
ĐT 01688024345

An Lập, tháng 9 năm 2013

1

Phòng GD&ĐT Sơn Động
Trường THCS An Lập
Số : 01/ KHHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Phần thứ nhất
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- C¨n cø vµo c«ng v¨n sè 395/ PGD & §T – GDTrH cña phßng Gi¸o dôc vµ
§µo t¹o huyÖn S¬n §éng ngµy 12-9-2013 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m
häc 2013 -2014 .
- Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường đầu năm học 2013 – 2014.
- Căn cứ vào Kết quả năm học 2012-2013: Năm học 2012 - 2013 nhà trường có
301 HS.
1. Xếp loại hạnh kiểm:
- Tốt : SL 221 = 73,42 %,
- Khá : SL 68 = 22,59 %,
- TB : SL 12 = 3,39 %,
- Yếu :0 %,
- Kém 0%.
Số HS vi phạm kỉ luật : 01
2. Xếp loại học lực:
- Giỏi : SL 11 = 3,65 %,
- Khá SL: 108 = 35,88 %,
- TB SL : 158 = 52,49 % ,
- Yếu SL : 24 = 7,79 % ,
- Kém : SL: 0= 0 %.
3. Giải học sinh giỏi cấp tỉnh:
Văn hóa: 0, Văn nghệ: 0, Thể thao: 0, Loại hình khác: 0
Học sinh giỏi cấp huyện : 56 giải , trong đó
Giải nhất : 3 giải
Giải nhì : 10 Giải
Giải ba : 25 Giải
Giải KK : 14 Giải
Giải công nhân.: 4 Giải
4. Tỉ lệ tốt nghiệp:
SL = 77/77= 100 % .
Thi vào lớp 10: Điểm TB : 3,25, Xếp thứ trong huyện:…. Số đỗ vào các trường
THPT: …50… em.
5. Giáo viên giỏi:
- Cấp Tỉnh: 01,
- Huyện 14,
- CSTĐ: Cấp Tỉnh: 0,
- Huyện: 4.
- Số CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn 0
6. Xếp loại thi đua cuối năm học:
- CBGV: + Tốt SL : 8 = 21 %,
+ Khá SL : 17 = 46 %,
+ TB: SL : 12 = 32%.
2

- Trường : Đạt danh hiệu trường Tiên Tiến xuất sắc,
- Chi bộ: Đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh,
- Công đoàn : Xếp loại CĐ Vững mạnh cấp cơ sở,
Đoàn : Xếp loại Tốt,
Đội: Xếp loại Tốt.
- Các khen thưởng và thành tích khác:
B. Tình hình năm học 2013-2014:
I. Số liệu:
1. Quy mô: Số lớp: 10, Số HS : 297
Trong đó:
- Lớp 6 : Số Lớp: 03, số HS : 74,
( HS Hoàn thành chương trình tiểu học bàn giao THCS : 79 em, trong đó có 10 em xã
khác học nhờ chuyển đi . Số HS học nhờ trường khác chuyển về 8 em + 1 An Lạc
chuyển đến => 78 em. Vào năm học có 10 học sinh chuyển học nhờ trường khác, (6
em học nhờ TT An châu, 1 Nhờ Vĩnh Khương, 3 Nhờ nội trú) . Có 6 HS xã khác
chuyển đến (Vĩnh khương 2, T Trấn 4) = > 68+6 = 74.
- Lớp 7 SLớp : 02, số HS: 72)
- Lớp 8 SLớp : 02, số HS: 73)
- Lớp 9 SLớp 03, số HS: 78
(trong đó tuyển mới lớp 9 = 78, lưu ban : 0)
2. Tổng số CBGV : 36, Trong đó QL: 02,GV:27, NV: 07.
Số trên ...
1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN ĐỘNG
TRƯỜNG THCS AN LẬP
KẾ HOẠCH VÀ GHI CHÉP THEO DÕI CHỈ ĐẠO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014
TRƯỜNG THCS AN LẬP
HIỆU TRƯỞNG: PHÙNG ĐÌNH BINH
ĐT 01688024345
An Lập, tháng 9 năm 2013
Kế hoạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch - Người đăng: nonghongvi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Kế hoạch 9 10 13