Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi htngocngan12
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT TỊNH BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG TÂN LỢI
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Tân Lợi, ngày 09 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON
NĂM HỌC: 2014-2015

Căn cứ kế hoạch số 1056/ KH – PGDĐT ngày 29/8/2014 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành học Mầm
non năm học 2014 – 2015.
Căn cứ kế hoạch năm học 2014 – 2015 của trường MG Tân Lợi.
Họ và tên: Trần Ngọc Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Lớp dạy: P.HT
Tổ: chuyên môn
Năm vào ngành: 2000
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Phụ trách chuyên môn
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1/ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm sâu sát của BGH trong việc tạo điều kiện cho giáo viên nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
- Sự giúp đỡ, quan tâm nhiệt tình của các bạn đồn nghiệp đã giúp đỡ trong công tác
giảng dạy cũng như quá trình học và tự học.
- Bản thân là giáo viên, tôi luôn có ý thức nâng cao tay nghề của bản thân ở tất cả
các lĩnh vực, các môn học để giúp cho các cháu tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng mà hiệu
quả nhất.
2/ Khó khăn:
Do công việc nên việc thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra.
II/ MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:
- Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy
học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo
viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ngành
học Mầm non; kiểm định chất lượng trường mầm non.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của cán bộ quản lý và giáo
viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường,
của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên
mầm non hướng tới đạt chuẩn quy định.
III/NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:

1/. Nội dung bồi dưỡng 1: đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học giáo dục
mầm non (30 tiết/năm học/giáo viên.)
T
T

Nội dung bồi dưỡng

Hình thức
bồi dưỡng

Thời gian

Số tiết

-Thông tư số 36/2013/TTBGDĐT ngày 06 tháng 11 năm
2013 của Bộ GDĐT sửa đổi, bồ
sung một số điều của quy định
Từ
điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình
21/09/2014
1
Tập trung
20
công nhận phổ cập giáo dục mầm
đến
non cho trẻ 5 tuổi ban hành kèm
18/10/2014
theo thông tư số 32/2010/TTBGDĐT ngày 02 tháng 12 năm
2010 của Bộ GDĐT.
- Thông tư 02/2014/TT- BGDĐT
Từ
ngày 08 tháng 02 năm 2014 của
...
PHÒNG GD & ĐT TỊNH BIÊN
TRƯỜNG MG TÂN LỢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Tân Lợi, ngày 09 tháng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON
NĂM HỌC: 2014-2015
Căn cứ kế hoạch số 1056/ KH – PGDĐT ngày 29/8/2014 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên ngành học Mầm
non năm học 2014 – 2015.
Căn cứ kế hoạch năm học 2014 – 2015 của trường MG Tân Lợi.
Họ và tên: Trần Ngọc Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Lớp dạy: P.HT
Tổ: chuyên môn
Năm vào ngành: 2000
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Phụ trách chuyên môn
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1/ Thuận lợi:
- Được sự quan tâm sâu sát của BGH trong việc tạo điều kiện cho giáo viên nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.
- Sự giúp đỡ, quan tâm nhiệt tình của các bạn đồn nghiệp đã giúp đỡ trong công tác
giảng dạy cũng như quá trình học và tự học.
- Bản thân là giáo viên, tôi luôn có ý thức nâng cao tay nghề của bản thân ở tất cả
các lĩnh vực, các môn học để giúp cho các cháu tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng mà hiệu
quả nhất.
2/ Khó khăn:
Do công việc nên việc thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra.
II/ MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:
- Việc học tập bồi dưỡng thường xuyên nhằm cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế - hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy
học, năng lực giáo dục những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo
viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ngành
học Mầm non; kiểm định chất lượng trường mầm non.
- Phát triển năng lực t học, t bồi dưỡng, t đánh giá của cán bộ quản lý và giáo
viên; năng lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường,
của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản giáo dục giáo viên
mầm non hướng tới đạt chuẩn quy định.
III/NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: htngocngan12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 183