Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi lebe-vq1ch
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014 - 2015
Họ và tên: MA LỆ BÉ
Ngày tháng năm sinh : 28/09/1989
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Tiểu học.
Tổ chuyên môn: Tổ khối 4.
Đơn vị công tác: Trường tiểu học Phú Bình.
Căn cứ chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học ban hành
kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT;
Căn cứ kế hoạch số 26/KH-PGDĐT ngày 28/8/2014 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và
giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015;
Căn cứ kế hoạch số 17/KH-TH ngày 25/9/2014 của trường Tiểu học Phú
Bình về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2014-2015;
Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014
-2015 như sau :
I. Mục đích:
- BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục
theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học và yêu
cầu phát triển nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, yêu cầu về đổi mới
nâng cao chất lượng giáo dục.
II. Nội dung và thời lượng bồi dưỡng thường xuyên
- Tổng thời lượng BDTX là 120 tiết / năm học, bao gồm:
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo
cấp học (Nội dung bồi dưỡng 1): 30 tiết/năm học.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo
dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực
hiện (Nội dung bồi dưỡng 2): 30 tiết/ năm học.
+ Nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của
giáo viên (Nội dung bồi dưỡng 3): 4 modul đã đăng ký tương ứng thời lượng 60
tiết/ năm học.
Nhóm Môđun 3 (Nhóm 3-TH) gồm các môđun TH 1, TH 15, TH 26, TH 35.
- TH 1: Một số vấn đề về tâm lý học dạy học ở tiểu học.
- TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
- TH 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở
tiểu học.
- TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học
1

III. Hình thức bồi dưỡng:
Thực hiện BDTX chủ yếu theo hình thức tự bồi dưỡng trên cơ sở nghiên cứu,
học tập tài liệu BDTX kết hợp với học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo
viên của trường. Các nhóm tổ chuyên môn nghi biên bản thảo luận và đề nghị nội dung
yêu cầu gi...


!"#
$%&'(')*+,-./012/013
4$5

 !"#$%&'()
* *+,-)
./0 %1(234)
!5%/678%9%1:#(6"
+;<# %,=>4?@.AB"4%C4
?@D.E
!5+F#',=G>2?@.-B"2H?#8I
.#'#J+F#'678%9%1:#K#L&* 
#8I%1:->M;
!5+F#',AG>M-B"%1(23
4J+F#'678%9%1:#->M;
!5#NFONK678%9B"6PQ)
!Q:Q8N+F#'N678%9%1:-
>M%"
6789:
>4@R(S&S+F5JT0L+F>:UL678%9&V
WT0L'#5JX&L&(ON8'LON#8I
<#KB"VJX&#LKXI
K&(Q"#WO%Y#8IB"0"&%/LKJ*Z
Q"#WO%Y#8I)
6;<=>?@A;BC=DE;BF=@BA=G<HI
>*1O%Y4@ROFL6"#7
[8678%9&5KNXXI<#
W&\;<=DE;BF=1]^F)
[8678%9&5KNXXI&(#
8I0"&%/<#L6"#7P8678%98#8NN
X\;<=DE;BF=/]^F)
[8678%9&5K&(JX&OIB"
#\;<=DE;BF=JK:-#8OU+_%/51O%Y=
F)
LMN8<JOLMJK7 LML=L^M)
>`,WJJQO_8'C()
>M`,&%/&&8'TNC(
> =5NOSaX#+FbPS&C
()
>^M?#BX##'C%1(
1
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: lebe-vq1ch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 293