Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi nguyenvanminhc3damha
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT Đầm Hà
TỔ: NN-TD-GDQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do- hạnh phúc
-----------------------Đầm Hà, ngày 28 tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2013 – 2014
Căn cứ các Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; Thông tư số 36/2011
ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày
10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ CV số 698/SG&ĐT-GDTrH , ngày 01 tháng 3
năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh "V/v thực hiện chương trình bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2012 - 2013",Căn cứ vào kế hoạch của trường THPT Đầm Hà; Căn cứ tình
hình thực tế và nhiệm vụ năm học; Tổ chuyên môn NN – TD - GDQP xây dựng kế hoạch BDTX năm
học 2013-2014 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tổng số giáo viên : 10 đồng chí.
Nữ: 05 đồng chí.
Đảng viên: 05 đồng chí
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám Hiệu nhà trường một cách thường xuyên, liên tục
và có hiệu quả.
Đội ngũ giáo viên trong tổ trẻ, nhiệt tình, đều đạt chuẩn yêu cầu của cấp học, nhiệt tình trong công
tác và đặc biệt là ý thức tự học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cao.
Tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật trong giảng dạy.
2. Khó khăn:
Các thành viên trong tổ hầu hết đều mới ra trường còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy.
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa đám ứng dược nhu cầu dạy và học.
Trường đóng trên địa bàn vùng sâu vùng xa nên việc gặp gỡ, giao lưu, và trao dồi kinh nghiệm
với các thầy cô đi trước còn gặp nhiều khó khăn.
Hầu hết các thành viên trong tổ đều có con nhỏ, năm học này có 02 đồng chí nghỉ chế độ.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA VIỆC HỌC TẬP TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Mục tiêu:
1.1. Về kiến thức:
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Tự nghiên cứu, tìm
hiểu về những kiến thức kĩ năng theo nội dung tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung của
trường, của sở.
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo
quy định.
1.2. Về kĩ năng
Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩ...
TRƯỜNG THPT Đầm Hà CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: NN-TD-GDQP Độc lập – tự do- hạnh phúc
------------------------
Đầm Hà, ngày 28 tháng 09 năm 2013
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2013 – 2014
Căn cứ các Thông tư số 30, 31, 32, 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011; Thông tư số 36/2011
ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên Mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên; Thông số 26/2012/TT-BGDĐT ngày
10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ CV số 698/SG&ĐT-GDTrH , ngày 01 tháng 3
năm 2013 của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh "V/v thực hiện chương trình bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên năm học 2012 - 2013",Căn cứ vào kế hoạch của trường THPT Đầm Hà; Căn cứ tình
hình thực tế và nhiệm vụ năm học; Tổ chuyên môn NN – TD - GDQP xây dựng kế hoạch BDTX năm
học 2013-2014 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tổng số giáo viên : 10 đồng chí.
Nữ: 05 đồng chí.
Đảng viên: 05 đồng chí
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám Hiệu nhà trường một cách thường xuyên, liên tục
và có hiệu quả.
Đội ngũ giáo viên trong tổ trẻ, nhiệt tình, đều đạt chuẩn yêu cầu của cấp học, nhiệt tình trong công
tác và đặc biệt là ý thức tự học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cao.
Tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật trong giảng dạy.
2. Khó khăn:
Các thành viên trong tổ hầu hết đều mới ra trường còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy.
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa đám ứng dược nhu cầu dạy và học.
Trường đóng trên địa bàn vùng sâu vùng xa nên việc gặp gỡ, giao lưu, và trao dồi kinh nghiệm
với các thầy cô đi trước còn gặp nhiều khó khăn.
Hầu hết các thành viên trong tổ đều có con nhỏ, năm học này có 02 đồng chí nghỉ chế độ.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA VIỆC HỌC TẬP TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Mục tiêu:
1.1. Về kiến thức:
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, bồi
dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn. Tự nghiên cứu, tìm
hiểu về những kiến thức kĩ năng theo nội dung tự bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch chung của
trường, của sở.
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học theo
quy định.
1.2. Về kĩ năng
Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng
của tỉnh nói chung.
1.3Về thái độ
1
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: nguyenvanminhc3damha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 403