Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thương xuyên 2015-2016

Được đăng lên bởi kimhoa1010
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2481 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD&ĐT KBANG
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2015 - 2016

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN.

- Họ và tên : Lê Thanh Cường.
- Ngày sinh : 27/ 07 /1979.
- Chức vụ: Giáo viên.
- Trình độ chuyên môn đào tạo : Trung cấp sư phạm Mĩ thuật.
II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

1. Những căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông tư 26/2012/TT-BGĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên.
2. Đặc điểm tình hình.
Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai quy chế và chương trình
BDTX giáo viên năm học 2015-2016.
a. Thuận lợi :
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của Phòng
GD&ĐT huyện Kbang đối với công tác BDTX. Bản thân luôn cố gắng nhiệt tình trong
công tác giảng dạy, ham học hỏi tìm tòi kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
- Số lượng mô đun nhiều dễ dàng để giáo viên lựa chọn học tập cho phù hợp với bộ
môn được phân công.
b. Khó khăn.
- Đến nay vẫn chưa có sách tài liệu hướng dẫn cụ thể cho công tác BDTX dẫn đến
việc định hướng trong xây dựng kế hoạch cũng như việc lựa chọn các mô đun để học
tập còn gặp nhiều khó khăn.
- Nhu cầu tự học tự bồi dưỡng nhiều. Nhưng thời gian giành cho việc tự học tự bồi
dưỡng hạn chế dẫn đến chất lượng bồi dưỡng thường xuyên chưa được thường xuyên.

III. Nội dung kế hoạch.
1. Nội dung trọng tâm.
a. Tiếp thu đầy đủ các văn bản của cấp trên về việc bồi dưỡng thường xuyên trong
năm học ( bao gồm thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012, thông tư 31/2011/
TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Nhận thức đầy đủ và rõ ràng mục tiêu của việc học BDTX là :
- Cập nhật kiến thức về chính trị - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo
yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu của nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu
cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng
giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng
lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của
Phòng giáo dục và của Sở giáo dục.
c. Thực hiện đầy đủ các nội du...
PHÒNG GD&ĐT KBANG
TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2015 - 2016
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN.
- Họ và tên : Lê Thanh Cường.
- Ngày sinh : 27/ 07 /1979.
- Chức vụ: Giáo viên.
- Trình độ chuyên môn đào tạo : Trung cấp sư phạm Mĩ thuật.
II. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
1. Những căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ thông31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ thông tư 26/2012/TT-BGĐT ngày 10/7/2012 của BGiáo dục và Đào tạo ban
hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục
thường xuyên.
2. Đặc điểm tình hình.
Những thuận lợi khó khăn trong công tác triển khai quy chế chương trình
BDTX giáo viên năm học 2015-2016.
a. Thuận lợi :
- Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, sự chỉ đạo sát sao của Phòng
GD&ĐT huyện Kbang đối với công tác BDTX. Bản thân luôn cố gắng nhiệt tình trong
công tác giảng dạy, ham học hỏi tìm tòi kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
- Số lượng đun nhiều dễ dàng để giáo viên lựa chọn học tập cho phù hợp với bộ
môn được phân công.
b. Khó khăn.
- Đến nay vẫn chưa sách tài liệu hướng dẫn cụ thể cho công tác BDTX dẫn đến
việc định hướng trong xây dựng kế hoạch cũng như việc lựa chọn các mô đun để học
tập còn gặp nhiều khó khăn.
- Nhu cầu tự học tự bồi dưỡng nhiều. Nhưng thời gian giành cho việc tự học tự bồi
dưỡng hạn chế dẫn đến chất lượng bồi dưỡng thường xuyên chưa được thường xuyên.
Kế hoạch bồi dưỡng thương xuyên 2015-2016 - Trang 2
Kế hoạch bồi dưỡng thương xuyên 2015-2016 - Người đăng: kimhoa1010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thương xuyên 2015-2016 9 10 550