Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên

Được đăng lên bởi hladiem-c2nctru-cl
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 702 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 481/SGDĐT-ĐTBD

Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2013

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2013

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên
mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011/TTBGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình
BDTX giáo viên mầm non; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT 08/8/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học; Thông tư
số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Chương trình BDTX giáo viên THCS; Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày
08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên
THPT; Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên Giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 520/KH-BGDĐT ngày 25/4/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm
non năm học 2013 – 2014; Kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý
giáo dục và giáo viên các bậc học hè năm 2013 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy ; Kế
hoạch bồi dưỡng cho CBQL và GV hè năm 2013 của các phòng chuyên môn Sở
Giáo dục và Đào tạo Sơn La ;
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và
giáo viên hè năm 2013 cho các cấp học, bậc học trong tỉnh như sau:
A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã
hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực
dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn
nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển
giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho
cán bộ quản lý và giáo viên.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng
của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý
hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng giáo dục và
đào tạo và của Sở giáo dục và đào tạo.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo
viên các cấp học, bậc học luôn luôn đạt Chuẩn theo quy định.
1

2. Yêu cầu
- Tổ chức các lớp tập huấn nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả.
- Sau lớp bồi dưỡng tập trung tại tỉnh, cán bộ...
UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 481/SGDĐT-ĐTBD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2013
KẾ HOẠCH
bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên hè năm 2013
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục
Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng tờng xuyên (BDTX) giáo viên
mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên; Thông tư s 36/2011/TT-
BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình
BDTX giáo viên mầm non; Thông tư s32/2011/TT-BGDĐT 08/8/2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học; Thông tư
số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Chương trình BDTX giáo viên THCS; Thông số 30/2011/TT-BGDĐT ngày
08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên
THPT; Thông số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục
Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên Giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 520/KH-BGDĐT ngày 25/4/2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo v việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản giáo viên mầm
non năm học 2013 2014; Kế hoạch bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản
giáo dục và giáo viên các bậc học hè năm 2013 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy ; Kế
hoạch bồi dưỡng cho CBQL và GV hè năm 2013 của các phòng chuyên môn S
Giáo dục và Đào tạo Sơn La ;
Sở Giáo dục Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản và
giáo viên hè năm 2013 cho các cấp học, bậc học trong tỉnh như sau:
A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Bồi ỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế -
hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực
dạy học, ng lực giáo dục những năng lc khác theo yêu cầu của Chuẩn
nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm v năm học, cấp học, yêu cầu phát triển
giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất ợng giáo dục cho
cán bộ quản lý và giáo viên.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng
của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản
hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng giáo dục và
đào tạo và của Sở giáo dục và đào tạo.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo
viên các cấp học, bậc học luôn luôn đạt Chuẩn theo quy định.
1
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên - Người đăng: hladiem-c2nctru-cl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên 9 10 696