Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo mô đun

Được đăng lên bởi lethuy-giaoduc-laocai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT SI MA CAI
TRƯỜNG THCS XÃ BẢN MẾ

CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản Mế, ngày 08 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT của ngày 08/8/2011 về việc ban
hành bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Kế hoạch số 79 /SGD&ĐT ngày 25/5/2015 của Sở GD&ĐT Lào
Cai về Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT,
GDTX và nhân viên trường học hè năm 2015 và trong năm học 2015- 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 379 /PGD&ĐT ngày 13/7/2015 của Phòng GD&ĐT
Si Ma Cai về Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên, nhân viên hè năm 2015 và
trong năm học 2015- 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 01 /KH- BDTX ngày 08/9/2015 của Trường THCS xã
Bản Mế về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015- 2016;
I. MỤC ĐÍCH
- Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế, xã hội. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng
lực dạy học, năng lực giáo dục và năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu giáo dục của tỉnh,
yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của toàn cầu.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh
giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học,
tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của PGD & ĐT và SGD & ĐT.
- Nắm vững quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác
định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao
nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch
đảm bảo chất lượng.
II. Thời gian bồi dưỡng:
- Từ 08/09/2015 đến 10/5/2016.
III. Nội dung bồi dưỡng.
1. Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên (đã
thực hiện theo kế hoạch của Phòng giáo dục và Đào tạo.)
2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi dưỡng 3) thời lượng bồi dưỡng
60 tiết/giáo viên.
2.1. Kiến thức bắt buộc (15 tiết)
Mô đun 2 THCS: Hoạt động học tập của học sinh THCS
2.2. Kiến thức tự chọn (45 tiết )

Các mô đun bồi dưỡng thường xuyên trung học cơ sở: 16, 23,35 tại thông
tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT
Mô đun THCS 16 (15 tiết): Hồ sơ dạy học
+ Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS
+ Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu
giữ hồ sơ dạy học
Mô đun THCS 20 (15 tiết): Sử dụng các thiết bị dạy học
+ Vai trò của t...
PHÒNG GD&ĐT SI MA CAI
TRƯỜNG THCS XÃ BẢN MẾ
CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bản Mế, ngày 08 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016
Căn cứ thông số 31/2011/TT-BGDĐT của ngày 08/8/2011 về việc ban
nh bồi ng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Kế hoạch số 79 /SGD&ĐT ngày 25/5/2015 của Sở GD&ĐT Lào
Cai về Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT,
GDTX và nhân viên trường học hè năm 2015 và trong năm học 2015- 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 379 /PGD&ĐT ngày 13/7/2015 của Phòng GD&ĐT
Si Ma Cai về Kế hoạch bồi dưỡng CBQL, giáo viên, nhân viên năm 2015
trong năm học 2015- 2016;
Căn cứ Kế hoạch số 01 /KH- BDTX ngày 08/9/2015 của Trường THCS xã
Bản Mế về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015- 2016;
I. MỤC ĐÍCH
- Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh
tế, hội. Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng
lực dạy học, năng lực giáo dục năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu giáo dục của tỉnh,
yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của toàn cầu.
- Phát triển ng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh
giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản hoạt động tự học,
tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của PGD & ĐT và SGD & ĐT.
- Nắm vững quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác
định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao
nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch
đảm bảo chất lượng.
II. Thời gian bồi dưỡng:
- Từ 08/09/2015 đến 10/5/2016.
III. Nội dung bồi dưỡng.
1. Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng bồi dưỡng 60 tiết/giáo viên (đã
thực hiện theo kế hoạch của Phòng giáo dục và Đào tạo.)
2. Khối kiến thức tự chọn: (Nội dung bồi ỡng 3) thời lượng bồi dưỡng
60 tiết/giáo viên.
2.1. Kiến thức bắt buộc (15 tiết)
Mô đun 2 THCS: Hoạt động học tập của học sinh THCS
2.2. Kiến thức tự chọn (45 tiết )
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo mô đun - Trang 2
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo mô đun - Người đăng: lethuy-giaoduc-laocai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo mô đun 9 10 53