Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi Nguyễn Thu Hằng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THCS ngäc quan

B¶n tæng kÕt c¸ nh©n

N¨m häc : 2010 – 2011
***************
Hä vµ tªn: Hµ ThÞ Xu©n
Tæ Khoa häc tù nhiªn
PhÇn thø nhÊt:
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c häc k× I
n¨m häc 2010 – 2011
I.PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng:
- Thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, thùc hiÖn nghiªm
tóc quy ®Þnh cña ngµnh vµ cña c¬ quan.
- Thùc hiÖn tèt ba cuéc vËn ®éng:“Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ”,
“Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng tù häc vµ s¸ng t¹o”, “Nãi kh«ng víi tiªu cùc vµ bÖnh
thµnh tÝch trong gi¸o dôc” vµ phong trµo x©y dùng trêng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc.
* Tù xÕp lo¹i vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc lèi sèng: Tèt .
II. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®îc giao:
1.KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n:
- Hå s¬ sæ s¸ch :
Cã ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch theo quy ®Þnh, h×nh thøc s¹ch ®Ñp, chÊt lîng tèt
- Thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n:
+ Thùc hiÖn ®óng ®ñ theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, kh«ng ®¶o
lén c¾t xÐn ch¬ng tr×nh.
+ Thùc hiÖn kiÓm tra, cho ®iÓm, ®¸nh gi¸ häc sinh : Thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng kÕ
ho¹ch.ChÊm chÝnh x¸c, cho ®iÓm ®óng quy chÕ
+ Thùc hiÖn tèt viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc qua viÖc so¹n bµi vµ gi¶ng bµi lªn
líp, kÕt qu¶ lµ c¸c giê ®îc kiÓm tra ®Òu ®¹t giái.
+ Sö dông tèt vµ cã hiÖu qu¶ c¸c ®å dïng d¹y häc hiÖn cã vµ lµm thªm ®å dïng d¹y
häc trong nh÷ng giê nÕu cÇn
- C«ng t¸c ph¸t hiÖn, båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu vµ phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm:
Båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu m«n To¸n 8. Båi dìng HSNK trong c¸c giê häc vµ vµo c¸c
buæi chiÒu, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm ngay trong c¸c giê häcvµ c¸c buæi chiÒu
- øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y vµ häc: Kh«ng
Sè giõo ®· dù trong n¨m häc: 48
* Nh÷ng biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn :
+ §Çu t thêi gian so¹n bµi ®Ó cã chÊt lîng bµi gi¶ng tèt, gi¶ng d¹y dóng theo ph¬ng
ph¸p ®Æc cña bé m«n
+ Nghiªn cøu t×m tßi c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bé m«n m×nh gi¶ng d¹y ®Ó båi
dìng HSG, HSNK cã kÕt qu¶ cao.
+ Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ph©n lo¹i tõng ®èi tîng häc sinh ®Ó cã biÖn ph¸p ®éng
viªn gióp ®ì häc sinh ®Æc biÖt lµ häc sinh yÕu kÐm.
+ TiÕp tôc thùc hiÖn tèt ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt lîng c¸c giê
d¹y
+ TÝch cùc th¨m líp dù giê ®Ó gióp ®ì ®ång nghiÖp
*KÕt qu¶ c¸c m«n ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y:
M«n Líp Giái %
Kh¸ %
TB %
YÕu % KÐm
TØ lÖ ®¹t tõ So víi
%
TB trë lªn kÕ
ho¹ch
To¸n 9
29,7
26,6
3637,5
9,4
90,6
®¹t
To¸n 7A
50
23,5
20,6
5,9
94,1
®¹t
Tù xÕp lo¹i vÒ chuyªn m«n: Giái
2.Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c kh¸c:

* C«ng t¸c ...
Trêng THCS ngäc quan
B¶n tæng kÕt c¸ nh©n
N¨m häc : 2010 – 2011
***************
Hä vµ tªn: Hµ ThÞ Xu©n Tæ Khoa häc tù nhiªn
PhÇn thø nhÊt:
®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c häc k× I
n¨m häc 2010 – 2011
I.PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng:
- Thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña ®¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, thùc hiÖn nghiªm
tóc quy ®Þnh cña ngµnh vµ cña c¬ quan.
- Thùc hiÖn tèt ba cuéc vËn ®éng:“Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ”,
“Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng tù häc vµ s¸ng t¹o”, “Nãi kh«ng víi tiªu cùc vµ bÖnh
thµnh tÝch trong gi¸o dôc” vµ phong trµo x©y dùng trêng häc th©n thiÖn häc sinh tÝch cùc.
* Tù xÕp lo¹i vÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ ®¹o ®øc lèi sèng: Tèt .
II. KÕt qu¶ c«ng t¸c ® îc giao:
1.KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n:
- Hå s¬ sæ s¸ch :
Cã ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch theo quy ®Þnh, h×nh thøc s¹ch ®Ñp, chÊt lîng tèt
- Thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n:
+ Thùc hiÖn ®óng ®ñ theo ph©n phèi ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, kh«ng ®¶o
lén c¾t xÐn ch¬ng tr×nh.
+ Thùc hiÖn kiÓm tra, cho ®iÓm, ®¸nh gi¸ häc sinh : Thùc hiÖn nghiªm tóc ®óng kÕ
ho¹ch.ChÊm chÝnh x¸c, cho ®iÓm ®óng quy chÕ
+ Thùc hiÖn tèt viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc qua viÖc so¹n bµi vµ gi¶ng bµi lªn
líp, kÕt qu¶ lµ c¸c giê ®îc kiÓm tra ®Òu ®¹t giái.
+ Sö dông tèt vµ cã hiÖu qu¶ c¸c ®å dïng d¹y häc hiÖn cã vµ lµm thªm ®å dïng d¹y
häc trong nh÷ng giê nÕu cÇn
- C«ng t¸c ph¸t hiÖn, båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu vµ phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm:
Båi dìng häc sinh n¨ng khiÕu m«n To¸n 8. Båi dìng HSNK trong c¸c giê häc vµ vµo c¸c
buæi chiÒu, phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm ngay trong c¸c giê häcvµ c¸c buæi chiÒu
- øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y vµ häc: Kh«ng
Sè giõo ®· dù trong n¨m häc: 48
* Nh÷ng biÖn ph¸p ®· thùc hiÖn :
+ §Çu t thêi gian so¹n bµi ®Ó cã chÊt lîng bµi gi¶ng tèt, gi¶ng d¹y dóng theo ph¬ng
ph¸p ®Æc cña bé m«n
+ Nghiªn cøu t×m tßi c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn bé m«n m×nh gi¶ng d¹y ®Ó båi
dìng HSG, HSNK cã kÕt qu¶ cao.
+ Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ph©n lo¹i tõng ®èi tîng häc sinh ®Ó cã biÖn ph¸p ®éng
viªn gióp ®ì häc sinh ®Æc biÖt lµ häc sinh yÕu kÐm.
+ TiÕp tôc thùc hiÖn tèt ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó n©ng cao chÊt lîng c¸c giê
d¹y
+ TÝch cùc th¨m líp dù giê ®Ó gióp ®ì ®ång nghiÖp
*KÕt qu¶ c¸c m«n ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y:
M«n Líp Giái % Kh¸ % TB % YÕu % KÐm
%
TØ lÖ ®¹t tõ
TB trë lªn
So víi
ho¹ch
To¸n
To¸n
9
7A
29,7
50
26,6
23,5
3637,5
20,6
9,4
5,9
90,6
94,1
®¹t
®¹t
Tù xÕp lo¹i vÒ chuyªn m«n: Giái
2.Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô c«ng t¸c kh¸c:
Kế hoạch cá nhân - Trang 2
Kế hoạch cá nhân - Người đăng: Nguyễn Thu Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch cá nhân 9 10 768