Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch cá nhân

Được đăng lên bởi Shi Líng
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 272 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng PTDTNT-THCS V¨n Yªn
Tæ: Khoa häc x· héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
V¨n yªn, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2015

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2013- 2014
Những căn cứ thực hiện:
- Căn cứ Căn cứ Chỉ thị số: 10/CT-UBND tỉnh Yên Bái ngày 7 tháng 9 năm
2015 về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái năm học 20152016;
- Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-SGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2015 về Ban
hành quy định về một số nội dung giáo dục đặc thù trong trường phổ thông dân tộc
nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
- Căn cứ Hướng dẫn số: 594/SGDĐT-GDDT&CTHSSV về việc Hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 đối với công tác giáo dục dân tộc;
- Căn cứ Kế hoạch số: 202/PGDĐT - HDCM về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục của trường PTDTNT- THCS
số ....ngày...... tháng.... năm 2015;
- Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường
PhÇn I

S¬ lîc lý lÞch, ®¨ng ký chØ tiªu thi ®ua, nhiÖm vô CHUYÊN MÔN

I- S¬ lîc lý lÞch.
1. Hä vµ tªn:
VŨ THỊ HUYỀN
N÷
2. Ngµy th¸ng n¨m sinh: 26 - 12 - 1988
3. N¬i c tró: Thôn Hồng Hà - ThÞ trÊn MËu A - V¨n Yªn - Yªn B¸i
4. §T: 0943510028
5. M«n d¹y: T. Anh . Tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o: Đại học T.Anh
6. Sè n¨m c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc: 7 n¨m
7. KÕt qu¶ danh hiÖu thi ®ua:
+ N¨m häc 2013-2014: Hoàn thành nhiệm vụ
+ N¨m häc 2014- 2015: Hoàn thành nhiệm vụ
8. NhiÖm vô, c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng: Gi¶ng d¹y m«n T. Anh 6A, 6B, 8A,8B ; Chủ
nhiệm lớp 6A
II- ChØ tiªu ®¨ng ký thi ®ua, đạo đức, chuyên môn, lớp chủ nhiệm, đề tài
1

nghiên cứu
1- §¨ng ký danh hiÖu thi ®ua n¨m häc 2015-2016: Lao động tiên tiến, CĐV xuất
sắc
2- Xếp loại đạo đức: Tốt
xếp loại chuyên môn: Giỏi
3- §¨ng ký danh hiÖu tËp thÓ líp (nÕu lµ GVCN): Lớp tiên tiến, trong
®ã sè häc sinh xÕp lo¹i:
+ H¹nh kiÓm: Tèt: 35=100%
+ Häc lùc: Giái: 1=2,9%, Kh¸: 15=42,9%, TB: 19= 54,2% , YÕu: 0
+ Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh (đầu năm/cuối năm): 35/35
4- Tªn ®Ò tµi nghiªn cøu hay s¸ng kiÕn kinh nghiÖm: Một số kinh nghiệm rèn kĩ
năng nói tiếng Anh bậc THCS
5- §¨ng ký tû lÖ (%) ®iÓm TBM: G,K,TB,Y,k’ n¨m häc 2015-2016; học sinh đạt
giải thi HSG:
a/ C¸c líp d¹y
TT
1

Môn

Khối 6

T.Anh

G
5=
7,1
%

K
TB
26= 33=
37,1 47,2
%
%

Khối 8
Y
6=
8,6
%

k’
0

G
5=
8,4
%

b/- Häc sinh ®¹t gi¶i thi HSG c¸c cÊp, m«n:
- CÊp trêng ( c¸c m«n v¨n ho¸ THCS)

M«n
Sè gi¶i

To¸n

VËt lý

Hãa häc

Sinh häc

K
20=
33,9
%

Ng÷ v¨n

TB
31=
52,6
%

LÞch sö

Y
3=
5,1
%
...
Trêng PTDTNT-THCS V¨n Yªn
Tæ: Khoa häc x· héi
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
V¨n yªn, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2015
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2013- 2014
Những căn cứ thực hiện:
- Căn cứ Căn cứ Chỉ thị số: 10/CT-UBND tỉnh Yên Bái ngày 7 tháng 9 năm
2015 về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái m học 2015-
2016;
- Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-SGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2015 về Ban
hành quy định về một số nội dung giáo dục đặc t trong trường phổ thông dân tộc
nội trú, phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
- Căn cứ Hướng dẫn số: 594/SGDĐT-GDDT&CTHSSV về việc Hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 đối với công tác giáo dục dân tộc;
- Căn cứ Kế hoạch số: 202/PGDĐT - HDCM về việc hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ GDTrH năm học 2015-2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào Kế hoạch phát triển giáo dục của trường PTDTNT- THCS
số ....ngày...... tháng.... năm 2015;
- Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường
PhÇn I
S¬ lîc lý lÞch, ®¨ng ký chØ tiªu thi ®ua, nhiÖm vô CHUYÊN MÔN
I- S¬ lîc lý lÞch.
1. Hä vµ tªn: VŨ THỊ HUYỀN
2. Ngµy th¸ng n¨m sinh: 26 - 12 - 1988
3. N¬i c tró: Thôn Hồng Hà - ThÞ trÊn MËu A - V¨n Yªn - Yªn B¸i
4. §T: 0943510028
5. M«n d¹y: T. Anh . Tr×nh ®é chuyªn m«n ®µo t¹o: Đại học T.Anh
6. Sè n¨m c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc: 7 n¨m
7. KÕt qu¶ danh hiÖu thi ®ua:
+ N¨m häc 2013-2014: Hoàn thành nhiệm vụ
+ N¨m häc 2014- 2015: Hoàn thành nhiệm vụ
8. NhiÖm vô, c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng: Gi¶ng d¹y m«n T. Anh 6A, 6B, 8A,8B ; Chủ
nhiệm lớp 6A
II- ChØ tiªu ®¨ng ký thi ®ua, đạo đức, chuyên môn, lớp chủ nhiệm, đề tài
1
kế hoạch cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch cá nhân - Người đăng: Shi Líng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
kế hoạch cá nhân 9 10 875