Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch các nhân bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi Mưa Ngâu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT H. TRẦN VĂN THỜI
TRƯỜNG TH 1 KHÁNH BÌNH ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH BDTX

Khánh Bình Đông, ngày 10 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015 – 2016
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 1364/KH-SGD&ĐT ngày 24/6/2015 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Cà Mau về việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016;
Căn cứ Công văn số 638/KH-PGD&ĐT ngày 03/7/2015 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo Trần Văn Thời về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
và phổ thông năm học 2015 – 2016;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học 1 Khánh Bình Đông; nay
trường tiểu học 1 Khánh Bình Đông xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho
cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2015 – 2016 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng:
1. Mục đích:
1.1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật về
kiến thức chính trị, kinh tế - xã hội, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát
triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục
của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
1.2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh
giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học.
2. Yêu cầu:
2.1. Tất cả CBQL, GV tham gia bồi dưỡng thường xuyên với ý thức tự giác,
trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc tất cả các công đoạn bồi dưỡng.
2.2. Nội dung bồi dưỡng sát với Chương trình BDTX của Bộ GD&ĐT ban
hành. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn
đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa nội dung bồi
dưỡng.
2.3. Tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi modun, mỗi giai đoạn bồi dưỡng để
không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của BDTX, thực hiện vận dụng kiến
thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục.
II. Đối tượng bồi dưỡng:
1. Đối tượng bắt buộc:
Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy và giáo viên làm công
tác đội, thư viện, thiết bị của nhà trường.
2. Đối tượng miễn, giảm, hoãn bồi dưỡng thường xuyên:
1

- Giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản.
- Giáo viên sức khỏe yếu đi điều trị từ 03 tháng trở lên có xác nhận của bệnh
viện....
PHÒNG GD&ĐT H. TRẦN VĂN THỜI
TRƯỜNG TH 1 KHÁNH BÌNH ĐÔNG
Số: /KH BDTX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Bình Đông, ngày 10 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015 – 2016
Căn cứ Thông 26/2012/TT-BGD&ĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục
Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục
thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 1364/KH-SGD&ĐT ngày 24/6/2015 của Sở Giáo dục
Đào tạo Cà Mau về việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông
và giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016;
Căn cứ Công văn số 638/KH-PGD&ĐT ngày 03/7/2015 của Phòng Giáo dục
Đào tạo Trần Văn Thời về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
và phổ thông năm học 2015 – 2016;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học 1 Khánh nh Đông; nay
trường tiểu học 1 Khánh Bình Đông xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho
cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2015 – 2016 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng:
1. Mục đích:
1.1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật về
kiến thức chính trị, kinh tế - xã hội, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát
triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục những năng lực khác theo chuẩn nghề
nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục
của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
1.2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, GV; năng lực tự đánh
giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học.
2. Yêu cầu:
2.1. Tất cả CBQL, GV tham gia bồi dưỡng thường xuyên với ý thức tự giác,
trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc tất cả các công đoạn bồi dưỡng.
2.2. Nội dung bồi dưỡng sát với Chương trình BDTX của Bộ GD&ĐT ban
hành. Bồi ỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn
đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa nội dung bồi
dưỡng.
2.3. Tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi modun, mỗi giai đoạn bồi dưỡng để
không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của BDTX, thực hiện vận dụng kiến
thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục.
II. Đối tượng bồi dưỡng:
1. Đối tượng bắt buộc:
Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp giảng dạy giáo viên làm công
tác đội, thư viện, thiết bị của nhà trường.
2. Đối tượng miễn, giảm, hoãn bồi dưỡng thường xuyên:
1
Kế hoạch các nhân bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Kế hoạch các nhân bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: Mưa Ngâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch các nhân bồi dưỡng thường xuyên 9 10 86