Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn

Được đăng lên bởi mamnonlieuxa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 647 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phßng gd&®t YÊN MỸ
Trêng mÇm non LIÊU XÁ

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp –Tù do –H¹nh phóc

Số 01- KHCM

KÕ ho¹ch CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN
N¨m häc : 2014-2015

Căn cứ vào điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số
14/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo;
Căn cứ công văn số 1103/SGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Sở
Giáo dục & Đào tạo Hưng Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục
mầm non năm học 2014-2015
Căn cứ vào kế hoạch 394/KH-PGDĐT , ngày 17/9/2014 của PGD - ĐT về
việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 bậc học mầm non.
Căn cứ kế hoạch 33 -KHMN, ngày 20 tháng 9 năm 2014 về kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Trường mầm non Liêu Xá.
Trường mầm non Liêu Xá lập kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học 2014 2015 như sau:
I/ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh

1. ThuËn lîi
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục
và đào tạo huyện Yên Mỹ,
§éi ngò gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®¹t chuÈn v à trên chuẩn lu«n t©m
huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cã tinh thÇn g¬ng mÉu ý thøc x©y dùng tËp thÓ x©y dùng
khèi ®oµn kÕt thèng nhÊt cao, cã tinh thÇn tù gi¸c häc tËp trau dåi chuyªn m«n. Một
số giáo viên đã được tuyển dụng vào biên chế nên đời sống được ổn định yên tâm
công tác.
Bªn c¹nh ®ã cßn cã sù quan t©m cña cÊp uû ®¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, héi
cha mÑ häc sinh cã nhiÒu ®ãng gãp tù nguyÖn x©y dùng trêng ngµy cµng ph¸t triÓn.
2. Khã kh¨n
Thiếu phòng học, một số phòng học chưa đảm bảo về diện tích, quy cách cha
®¸p øng theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh gdmn míi, lớp mẫu giáo thôn Liêu Trung
chưa có tường bao quanh.

Thêi gian sinh ho¹t chuyªn m«n h¹n chÕ, n¨ng lùc cña gi¸o viªn kh«ng ®ång
®Òu, một số giáo viên tuổi cao, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn.
II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014
của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành
Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Tích cực thực hiện nhiệm vụ phát
triển giáo dục theo các Nghị quyết, chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ, của
tỉnh. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của
ngành.
2. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non , đẩy
mạnh đổi mới hoạt động ch...
Phßng gd&®t YÊN MỸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Trêng mÇm non LIÊU XÁ §éc lËp –Tù do –H¹nh phóc
Số 01- KHCM
KÕ ho¹ch CHĐẠO CHUYÊN MÔN
N¨m häc : 2014-2015
 !"
#$%&''(%)*+,-.*/01%$%&''(2,34,3-567*89
:!"##';%<-.*/+-.=>#?5(&'#$2<4
-567@*8ABCD6EF7567
G&'#$+&'#?
8;H$%IA+J-.*/0#1%H%&'#$2J-.+*/
F7G&'#$+&'#?KGL
8;;-IA=>0&'5H&'#$8F
7G&'#$+&'#?2/MCN5L
/MCN5KO8P8C:G&'#$+
&'#?!Q
I/ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh
1. ThuËn lîi
>:K R!FSP8!5!2OT567
8BC=U0
§éi ngò gi¸o viªn tr×nh ®é chuyªn m«n ®¹t chuÈn v à CV lu«n t©m
huyÕt víi nghÒ nghiÖp, cã tinh thÇn g¬ng mÉu ý thøc x©y dùng tËp thÓ x©y dùng
khèi ®oµn kÕt thèng nhÊt cao, cã tinh thÇn tù gi¸c häc tËp trau dåi chuyªn m«n. =3
!"5CWRX67CC!"RY CS
:5L
Bªn c¹nh ®ã cßnsù quan t©m cña cÊp®¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, héi
cha mÑ häc sinh cã nhiÒu ®ãng gãp tù nguyÖn x©y dùng trêng ngµy cµng ph¸t triÓn.
2. Khã kh¨n
/OTG03!"OTGZZ6[05cha
®¸p øng theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh gdmn míi, DOE5:MC/
\L
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn - Người đăng: mamnonlieuxa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kế hoạch chỉ đạo chuyên môn 9 10 396