Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Được đăng lên bởi truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 7589 lần   |   Lượt tải: 17 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ QUANG KIM
Số: …. /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quang Kim, ngày 06 tháng 02 năm 2013

KẾ HOẠCH
Duy trì PCGDMN trẻ 5 tuổi năm 2013
Thực hiện Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai
đoạn 2010-2015;
Căn cứ Thông tư 32/TT-BGD&ĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận PCGDMN TNT;
Công văn 350/SGD&ĐT-KHTC ngày 06/4/2011 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc rà
soát điều chỉnh bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em 5 tuôi;
Căn cứ Quyết định 111/QĐ-UBND, ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh Lào
Cai về giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2012;
Căn cứ kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/1/2013 của UBND huyện Bát
Xát kế hoạch đẩy nhanh tiến độ PCGDMN TNT năm 2013;
Căn cứ kết quả triển khai nhiệm vụ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5
tuổi trên địa bàn xã Quang Kim đạt được năm 2012;
Uỷ ban nhân dân xã Quang Kim xây dựng kế hoạch duy trì phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013 như sau:
I. Đánh giá tình hình PCGDMN TNT năm 2012.
1. Thuận lợi.
- Công tác PCGDMNTNT được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo
Huyện Bát Xát, Phòng GD&ĐT.
- Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các ban ngành và
nhân dân các dân tộc trong xã về công tác phổ cập GDMN TNT được nâng lên.
- Công tác tổ chức ăn bán trú cho trẻ 5 tuổi bằng chế độ hỗ trợ ăn trưa theo
QĐ 239/QĐ-TTg được nhà trường triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả ở tất
các điểm thôn cụ thể 100% các lớp được tổ chức được tổ chức nấu ăn bán trú và học
2 buổi/ngày đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục, giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng cho
trẻ; Công tác xã hội hoá giáo dục, Khuyến học được đẩy mạnh, góp phần vào việc
nâng cao tỷ lệ chuyên cần từ 98-100%, chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi cuối năm học
đạt 100%.
- Cơ sở vật chất của nhà trường đã được đầu tư xây dựng theo Quyết định
111 tại điểm trường Vi Kẽm.
- Đồ dùng, đồ chơi cho lớp mẫu giáo 5 tuổi theo công văn 350 của Sở giáo
dục và đào tạo được trang bị đủ 5/5 lớp mẫu giáo 5 tuổi.
1

- Tỷ lệ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đã đủ theo quy định 2 GV/lớp.
2. Khó khăn.
Cơ sở vật chất của trường MN tuy đã được củng cố và đầu tư xây dựng ở
một số điểm thôn. Nhưng tại trường chính một số phòng học đã xuống cấp cần
phải đầu tư xây dựng mới.
3. Kết quả:
a, Kết quả PCGDMN TNT năm 2012:
* Duy trì kết quả duy trì PCGDMN TNT:
- Tiêu chuẩn 1: Huy động trẻ ra lớ...
- Tổng số phòng học 13 phòng; trong đó: Kiên cố: 12 phòng; bán kiên cố: 01
phòng; Đảm bảo điều lệ: 11 phòng; Nhờ, mượn 02 phòng (01 phòng mượn trường
tiểu học Quang Kim số 2; 01 phòng mượn nhà văn hóa thôn Làng Pẳn)
- Riêng lớp 5 tuổi: Tổng số 05 phòng, trong đó: Kiên cố: 05 phòng; Đt yêu
cầu Điều lệ: 04 phòng. Nhờ, mượn 01 phòng (mượn trường tiểu học QK số 2)
- Trang thiết bị: 05 bộ/05 lớp 5 tuổi 50 thứ đồ dùng thiết bị dạy học theo
công văn 350/SGDĐT-KHTC ngày 06/4/2011; Điểm trường chính 05 bộ đồ
chơi ngoài trời.
* Phấn đấu tiếp tục duy trì kết quả PCGDMN TNT năm 2013:
- Tiêu chuẩn 1: Huy động trẻ ra lớp
+ Huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 98/98 đạt 100% (trong đó có 01 trẻ khuyết tật).
+ Tỉ lệ chuyên cần đạt từ 98-100%.
+ Số trẻ học 2 buổi/ ngày: 98/98 đạt 100%.
+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn dưới 5%.
+ Số trẻ huy động phải phổ cập 97/97 đạt 100%
Đối chiếu tiêu chuẩn: Đạt
- Tiêu chuẩn 2: Giáo viên
10/5 lớp đạt tỷ lệ 2 GV/ lớp mẫu giáo 5 tuổi, đảm bảo 100% go viên dạy các
lớp mẫu go năm tuổi trình độ đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ; trong đó giáo vn
đạt trình độ tn chuẩn 4/10 đạt 40%.
Đối chiếu tiêu chuẩn: Đạt
- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị.
+ Phòng học: Tổng số 05 phòng chia ra: Phòng kiên cố 05
+ Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu: 05/05 lớp đạt 100% số lớp đủ 50
thứ đồ dùng theo công văn 350 của Sở GD&ĐT
Đối chiếu tiêu chuẩn: Đạt
* Kết luận: xã duy trì chuẩn PCGDMNTNT năm 2013.
II. Mục tiêu:
1. Mục tiêu chung.
- Duy trì, nâng cao kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5
tuổi năm 2012.
2. Mục tiêu cụ thể.
- Huy động trẻ 5 tuổi (Sinh năm 2007) học lớp mẫu giáo 5 tuổi: 98/98 trẻ đạt
tỷ lệ 100%, trong đó có 01 trẻ khuyết tật học hoà nhập;
- Huy động trẻ 4 tuổi (Sinh năm 2008) đạt tỷ lệ: 90/94 = 95,7%. Đảm bảo
đến tháng 9/2013 huy động đảm bảo 100% học sinh ra lớp năm học 2013-2014;
- Huy động trẻ 3 tuổi (Sinh năm 2009) đạt tỷ lệ: 104/120 = 86.7%. Đảm bo
đến tháng 9/2013 huy động đảm bảo 96% học sinh ra lớp năm học 2013-2014;
3
kế hoạch duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi - Trang 4
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi - Người đăng: truong-mam-non-quang-kim-bat-xat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
kế hoạch duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 9 10 977