Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/KH-CĐN

Bắc Trà My, ngày

tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, NĂM HỌC 2015 – 2016
Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam năm học 2015-2016;
Chương trình hoạt động của LĐLĐ huyện Bắc Trà My năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ công đoàn của Công đoàn
ngành giáo dục huyện Bắc Trà My năm học 2015 -2016 và Quy chế phối hợp giữa Ngành GD&ĐT và Công đoàn
ngành,
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục xây dựng Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 như sau:
Tháng
8+
9/2015

Nội dung hoạt động
- Tham gia giải cầu lông CNVC-LĐ do LĐLĐ và TTVH-TT huyện tổ
chức.
- Triển khai Kế hoạch Liên tịch về việc phụng dưỡng Mẹ VNAH.
- Tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tham gia học bồi dưỡng chuyên
môn, chính trị hè.
- Các CĐCS tổ chức Hội nghị công đoàn năm học 2015-2016.
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức
tốt ngày: “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và Khai giảng năm học mới.
- Họp BCH Công đoàn ngành
- Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2015-2016.
- Bồi dưỡng chuyên đề công tác Công đoàn cho BCH Công đoàn ngành
và Cán bộ CĐCS.
- Tham dự Đại hội, Hội nghị tại một số CĐCS.

Địa điểm

Đối tượng thực hiện

- TTVHTT-TT

- CĐN

- Cơ quan, đơn vị
- Theo Kế hoạch

- BCH CĐN, CĐCS
- UV BCH

- Trường học
- Trường học

- BCH CĐCS
- BTV

- PGD&ĐT
- PGD&ĐT
- Phòng GD&ĐT

- UVBCH
- Theo Giấy mời
- CB CĐCS, UVBCH

- Trường học

- UV BCH

- Vận động CNVC-LĐ thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô
giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua
“Hai tốt”, phong trào phụ nữ “Hai giỏi”.
- Kiểm tra công tác thi hành Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính.
- Phối hợp với lãnh đạo PGD&ĐT huớng dẫn tổ chức Hội nghị
CBCC,VC-LĐ năm học 2015-2016.
- Tiếp tục đóng góp các nguồn quỹ do Công đoàn cấp trên phát động.
- Quyết toán kinh phí Công đoàn quý III/2015.
- Đăng ký thi đua đầu năm học 2015-2016.
- Họp BTV
- Kiểm tra công tác thi hành Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính
Công đoàn.
- CĐCS tổ chức Lễ giao lưu kết nghĩa theo phân công của BCH CĐN.
- Các CĐCS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày
10/2015 thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Tổng kết 5 năm phong trào phụ nữ “Hai giỏi”.
- Tổ chức...
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-CĐN Bắc Trà My, ngày tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, NĂM HỌC 2015 – 2016
Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam năm học 2015-2016;
Chương trình hoạt động của LĐLĐ huyện Bắc Trà My năm 2015; Phương hướng nhiệm vụ công đoàn của Công đoàn
ngành giáo dục huyện Bắc Trà My m học 2015 -2016 Quy chế phối hợp giữa Ngành GD&ĐT Công đoàn
ngành,
Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục xây dựng Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2015-2016 như sau:
Tháng Nội dung hoạt động Địa điểm
Đối tượng thực hiện
8+
9/2015
- Tham gia giải cầu lông CNVC-LĐ do LĐLĐ TTVH-TT huyện tổ
chức.
- Triển khai Kế hoạch Liên tịch về việc phụng dưỡng Mẹ VNAH.
- Tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tham gia học bồi dưỡng chuyên
môn, chính trị hè.
- Các CĐCS tổ chức Hội nghị công đoàn năm học 2015-2016.
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức
tốt ngày: “Toàn dân đưa trẻ đến trường” và Khai giảng năm học mới.
- Họp BCH Công đoàn ngành
- Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2015-2016.
- Bồi dưỡng chuyên đề công tác Công đoàn cho BCH Công đoàn ngành
và Cán bộ CĐCS.
- Tham dự Đại hội, Hội nghị tại một số CĐCS.
- TTVHTT-TT
- Cơ quan, đơn vị
- Theo Kế hoạch
- Trường học
- Trường học
- PGD&ĐT
- PGD&ĐT
- Phòng GD&ĐT
- Trường học
- CĐN
- BCH CĐN, CĐCS
- UV BCH
- BCH CĐCS
- BTV
- UVBCH
- Theo Giấy mời
- CB CĐCS, UVBCH
- UV BCH
Kế hoạch hoạt động công đoàn - Trang 2
Kế hoạch hoạt động công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động công đoàn 9 10 169