Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP năm học 20122013

Được đăng lên bởi Rita Ly
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD VÀ ĐT TP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
Số: /KH-NT

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Liên Chiểu, ngày15 tháng 8 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ GIÁO DỤC
HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2011-2012
A. Mục đích yêu cầu:
- Nhằm giúp học sinh có những hiểu biết và thái độ đúng đắn về các giá trị văn hóa, xã
hội của dân tộc và nhân loại.
- Giúp các học sinh trang bị đầy đủ khả năng để có thể hòa nhập với xã hội.
- Giúp các học sinh hoàn thành được những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng hoạt động, tự nhận thức bản thân, kỹ năng xây dựng quan hệ cá nhân,…
B. Kế hoạch chung và công tác chuẩn bị :
I. Kế hoạch chung:
- Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục
hướng nghiệp thso tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể trong tuần đầu năm học mới, đặc biệt là học
sinh khối 10, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và
phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và
hiệu quả cho học sinh.
- Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền
thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỉ cương nền nếp, thực
hiện giáo dục kỉ luật tích cực hiệu quả.
- Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích
hợp nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục công dân như sau:
Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức; lớp 11, các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội; lớp 12, ở
các chủ đề về pháp luật.
- Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào Hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp ở khối lớp 10 và các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động.

- Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thời lượng Hoạt động giáo dục hướng nghiệp
được bố trí 9 tiết/năm học. (1 tiết/tháng)
- Tích hợp vào Hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh
nghiệp” lớp 10) và tích hợp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (do giáo viên môn
Công nghệ, giáo viên Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện) ở 3 chủ đề sau đây:
(1) “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;
(2) "Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước",
chủ đề tháng 9;
(3) "Thanh niên với xây dựng va...
SỞ GD VÀ ĐT TP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
S: /KH-NT Liên Chiểu, ngy15 thng 8 năm 2011
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VÀ GIÁO DỤC
HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2011-2012
A. Mục đích yêu cầu:
- Nhằm giúp học sinh có những hiểu biết và thái độ đúng đắn về các giá trị văn hóa, xã
hội của dân tộc và nhân loại.
- Giúp các học sinh trang bị đầy đủ khả năng để có thể hòa nhập với xã hội.
- Giúp các học sinh hoàn thành được những kỹ năng cơ bản như: kỹ năng giao tiếp, kỹ
năng hoạt động, tự nhận thức bản thân, kỹ năng xây dựng quan hệ cá nhân,…
B. Kế hoạch chung và công tác chuẩn bị :
I. Kế hoạch chung:
- Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục
hướng nghiệp thso tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ
năng sng cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể trong tuần đầu năm học mới, đặc biệt là học
sinh khi 10, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và
phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và
hiệu quả cho học sinh.
- Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền
thng, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sng văn hóa, củng c kỉ cương nền nếp, thực
hiện go dục kỉ luậtch cực hiệu quả.
- Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích
hợp nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục công dân như sau:
Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức; lớp 11, các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội; lớp 12, ở
các chủ đề về pháp luật.
- Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quc vào Hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp ở khi lớp 10 và các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động.
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP năm học 20122013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP năm học 20122013 - Người đăng: Rita Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP năm học 20122013 9 10 241