Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng

Được đăng lên bởi thangthihua71
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ……... / KH-THPTTrC

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2012

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/ v KH thi tiếng Anh qua mạng cấp
trường năm học 2012 - 2013

KẾ HOẠCH
Thi olympic tiếng Anh trên internet cấp trường năm học 2012 - 2013
Căn cứ công văn số 3383/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/11/2012 của Sở
GD&ĐT Thái Nguyên về việc thông báo lịch thi Olympic tiếng Anh trên
Internet năm học 2012 – 2013;
Căn cứ vào đặc điểm của Nhà trường,
Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch thi thi tiếng Anh qua mạng cấp trường
năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:
1. Thành lập ban tổ chức: Gồm các đ/c
(1) Nguyễn Văn Phùng – Hiệu trưởng - Trưởng ban- Chỉ đạo chung
(2) Hứa Thị Thắng – Phó HT – Phó ban: Xây dựng KH, tổ chức Hội thi
(3) Đ/c Nghiêm Thị Kim Quyên: Tổ phó tổ XH - Ủy viên
Lập danh sách học sinh, lập mã tổ chức cho HS thi, lập biên bản kỳ thi,
thông báo tới học sinh thời gian thi.
(4) Phạm Thúy Vân: Ủy viên – Chuẩn bị phòng máy, phục vụ kỳ thi.
(5) Đ/c Vũ Thị Làn: Giáo viên – Cùng đ/c Quyên coi thi.
2. Thời gian thi: Chiều thứ 7 ngày 15 năm 2012 (Lịch quy định của Ban tổ
chức quốc gia)
Thời gian học sinh tập trung: Trước giờ thi 30 phút tại phòng máy 2.
Buổi chiều (15/12)

Buổi sáng (16/12) nếu ngày 15
chưa thi xong

+ 13h30 - 14h00: lớp 6, lớp 10;

+ 7h30 - 8h00: lớp 6, lớp 10;

+ 14h30 - 15h00: lớp 7, lớp 11;

+ 8h30 - 9h00: lớp 7, lớp 11;

+ 15h30 - 16h00: lớp 9, lớp 12;

+ 9h30 - 10h00: lớp 9, lớp 12;

+ 16h30 - 17h00: lớp 8;

+ 10h30 - 11h00: lớp 8

* Lưu ý: Tuyệt đối không thi sai khung giờ quy định và ngày quy định.
1

3. Địa điểm thi: Phòng máy 2
4. Công tác chuẩn bị:
+ Tổ VP: Để đường dây mạng trong ngày (15, 16/12).
+ Kiểm tra phòng máy, đường dây mạng, tai nghe: Đ/c Quyên, Vân (hoàn
thành trước 15 giờ ngày thứ 6: 15/12).
+ Tổ chức cho học sinh thi hết vòng 14 trước ngày 14/12 (Đ/c Quyên, Sinh,
Làn, Hường, Giang).
+ Thông báo thời gian, địa điểm thi: Đ/c Quyên.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

XÉT DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Hứa Thị Thắng

2

...
SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TRẠI CAU
Số: ……... / KH-THPTTrC
V/ v KH thi tiếng Anh qua mạng cấp
trường năm học 2012 - 2013
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2012
KẾ HOẠCH
Thi olympic tiếng Anh trên internet cấp trường năm học 2012 - 2013
Căn cứ công văn số 3383/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/11/2012 của Sở
GD&ĐT Thái Nguyên về việc thông báo lịch thi Olympic tiếng Anh trên
Internet năm học 2012 – 2013;
Căn cứ vào đặc điểm của Nhà trường,
Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch thi thi tiếng Anh qua mạng cấp trường
năm học 2012 – 2013 cụ thể như sau:
1. Thành lập ban tổ chức: Gồm các đ/c
(1) Nguyễn Văn Phùng – Hiệu trưởng - Trưởng ban- Chỉ đạo chung
(2) Hứa Thị Thắng – Phó HT – Phó ban: Xây dựng KH, tổ chức Hội thi
(3) Đ/c Nghiêm Thị Kim Quyên: Tổ phó tổ XH - Ủy viên
Lập danh sách học sinh, lập tổ chức cho HS thi, lập biên bản kỳ thi,
thông báo tới học sinh thời gian thi.
(4) Phạm Thúy Vân: Ủy viên – Chuẩn bị phòng máy, phục vụ kỳ thi.
(5) Đ/c Vũ Thị Làn: Giáo viên – Cùng đ/c Quyên coi thi.
2. Thời gian thi: Chiều thứ 7 ngày 15 năm 2012 (Lịch quy định của Ban tổ
chức quốc gia)
Thời gian học sinh tập trung: Trước giờ thi 30 phút tại phòng máy 2.
Buổi chiều (15/12)
Buổi sáng (16/12) nếu ngày 15
chưa thi xong
+ 13h30 - 14h00: lớp 6, lớp 10;
+ 14h30 - 15h00: lớp 7, lớp 11;
+ 15h30 - 16h00: lớp 9, lớp 12;
+ 16h30 - 17h00: lớp 8;
+ 7h30 - 8h00: lớp 6, lớp 10;
+ 8h30 - 9h00: lớp 7, lớp 11;
+ 9h30 - 10h00: lớp 9, lớp 12;
+ 10h30 - 11h00: lớp 8
* Lưu ý: Tuyệt đối không thi sai khung giờ quy định và ngày quy định.
1
Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng - Trang 2
Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng - Người đăng: thangthihua71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch thi tiếng Anh qua mạng 9 10 801