Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thiết bị trường học

Được đăng lên bởi Hoàng Vân Kiều
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
PHÒNG THIẾT BỊ DẠY HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH PHÒNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2014 – 2015
I – NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn Cứ vào nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Bộ giáo dục đào tạo và
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục và Phòng giáo dục đào
tạo thành phố Lạng Sơn.
Căn cứ vào nghị quyết số 695/CT của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc xác
định các tiêu chuẩn thư viện phòng nghiệm ở các trường phổ thông và quy chế
bảo quản thiết bị dạy học trong các nhà trường.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Hiệu
trưởng Trường TH Hoàng Văn Thụ.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, số lớp học trong năm, để
đảm bảo việc dạy tốt của giáo viên và việc học tốt của học sinh, để nâng cao
giáo dục toàn diện, nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vụ năm học 2014 – 2015,
phòng Thiết bị dạy học xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học như
sau:
II – MỤC TIÊU:
- Sắp xếp lại phòng thiết bị gọn gàng, ngăn nắp sao cho dễ thấy, dễ lấy.
- Rà soát, đối chiếu TBDH hiện có với danh mục thiết bị để bổ sung kịp
thời các thiết bị dạy học còn thiếu.
- Động viên giáo viên tự làm ĐDDH nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và
phương pháp giảng dạy.
- Vận động tốt giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Bằng nhiều biện pháp để đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp
của giáo viên đạt hiệu quả cao nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo
trong học tập của học sinh.
- Thống kê, phân loại thiết bị hiện có, tổ chức thanh lý các đồ dùng thiết bị
đã hư quá hạn sử dụng kịp thời.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định, cập nhật thường
xuyên và lưu giữ theo trình tự thời gian.
- Tham mưu tốt với BGH để đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng đồ
dùng dạy học có hiệu quả.

- Có đủ các loại sổ sách quản lý thiết bị theo quy định.
- Chủ động phối hợp với các tổ chuyên môn thực hiện tốt các hoạt động bổ
sung thiết bị đồ dùng dạy học, tuyên truyền,vận động tốt các giáo viên tự làm đồ
dùng dạy học và phát huy hiệu quả của thiết bị trong giảng dạy, học tập .
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng tháng theo quy định; Bào đảm
thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ.
III – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG:

1/ Thuận lợi:
- Ban giám hiệu luôn kiểm tra và chỉ đạo sát sao công tác sử dụng thiết bị.
- Giáo viên và học sinh có ý thức giữ gìn bảo vệ thiết bị.
- Phòng Thiết bị được trang bị khá đầy đủ đồ dùng dạy học cho giáo viên
và họ...
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
PHÒNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH PHÒNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2014 – 2015
I – NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
Căn Cứ vào nhiệm vụ năm học 2014 2015 của Bộ giáo dục đào tạo
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở giáo dụcPhòng giáo dục đào
tạo thành phố Lạng Sơn.
Căn cứ vào nghị quyết số 695/CT của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc xác
định các tiêu chuẩn thư viện phòng nghiệm các trường phổ thông và quy chế
bảo quản thiết bị dạy học trong các nhà trường.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ m học 2014 2015 của Hiệu
trưởng Trường TH Hoàng Văn Thụ.
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, số lớp học trong năm, để
đảm bảo việc dạy tốt của giáo viên việc học tốt của học sinh, để nâng cao
giáo dục toàn diện, nhằm mục đích hoàn thành nhiệm vnăm học 2014 – 2015,
phòng Thiết bị dạy học xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ m học như
sau:
II – MỤC TIÊU:
- Sắp xếp lại phòng thiết bị gọn gàng, ngăn nắp sao cho dễ thấy, dễ lấy.
- Rà soát, đối chiếu TBDH hiện với danh mục thiết bị để bổ sung kịp
thời các thiết bị dạy học còn thiếu.
- Động viên giáo viên t làm ĐDDH nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới
phương pháp giảng dạy.
- Vận động tốt giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
- Bằng nhiều biện pháp để đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị dạy học trên lớp
của giáo viên đạt hiệu quả cao nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo
trong học tập của học sinh.
- Thống kê, phân loại thiết bị hiện có, tổ chức thanh các đồ dùng thiết bị
đã hư quá hạn sử dụng kịp thời.
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định, cập nhật thường
xuyên và lưu giữ theo trình tự thời gian.
- Tham mưu tốt với BGH để đẩy mạnh công tác quản sử dụng đ
dùng dạy học có hiệu quả.
Kế hoạch thiết bị trường học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch thiết bị trường học - Người đăng: Hoàng Vân Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế hoạch thiết bị trường học 9 10 682