Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cưc năm 2015-2016

Được đăng lên bởi Mai St
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRUỜNG TH KPA-KƠLƠNG
TỔ 4, 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Gia, ngày 15 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh
tích cực”. Năm học 2015-2016
Căn cứ chương trình thực hiện phong trào thi đua“xây dựng trường học thân thiện học
sinh tích cực: năm học 2015-2016 của nhà trường
Nay tôi đăng kí thực hiện kế hoạch phong trào thi đua “ Trường học thân thiện, học
sinh tích cực” như sau:
1.Xây dựng trường, lớp xanh -sạch- đẹp
Thời gian
Nội dung công việc thực hiên
Biện pháp thực hiên
Tháng 10
Trang trí lớp học.
Tổ chức học sinh lao động
Vệ sinh trường, lớp, lau cửa kính và quét dọn, HS tích cực tham gia bảo vệ
dãy cỏ xung quanh trường lớp.
cảnh quan môi trường
Trồng cây bóng mát .
Tháng 11
Vệ sinh lớp học, lau bàn ghế, nhặt giấy vụn Phân công học sinh thực
đảm bảo lớp học an toàn thoáng mát.
hiện.
Lao động dọn vệ sinh
Tưới cây và chăm sóc bồn hoa
Tháng 12
Tổ chức lao động dọn vệ sinh .
Phân công học sinh thực
hiện
Chăm sóc vườn hoa cây cảnh
Tổ chức thu gom giấy rác xung quanh sân HS tích cực tham gia bảo vệ
cảnh quan môi trường
trường
Tháng 1
Quét dọn lớp,c lau chùi bàn ghế, cửa kính.
Tổ chức học sinh thực hiện
Nhổ cỏ xung quanh trường
Tiến hành rào bảo vệ cây bóng mát
Thực hiện tốt nội quy các khu vệ sinh.
Tháng 2
Tổ chức lao động dọn vệ sinh .
Phân công học sinh thực
hiện.
Chăm sóc vườn hoa, cây bóng mát .
HS tích cực tham gia bảo vệ
Thực hiện vệ sinh trước khi nghỉ Tết
cảnh quan môi trường
Tháng 3
Lao động dọn vệ sinh .
Phân công học sinh thực
hiện.
Yêu cầu HS để xe đúng nơi quy định.
Bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
Tháng 4
Vệ sinh lớp học, lau bàn ghế, nhặt giấy vụn Tổ chức học sinh lao động
đảm bảo lớp học an toàn thoáng mát
HS tích cực tham gia bảo vệ
1

Tháng 5

Tổ chức lao động dọn vệ sinh tạo cảnh quan cảnh quan môi trường
xanh, sạch, đẹp
Lao động dọn vệ sinh.
Phân công học sinh thực
hiện.
Lau bàn ghế, nhặt giấy vụn.
Chăm sóc vườn hoa, cây bóng mát
Thực hiện tốt nội quy các khu vệ sinh

2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin
trong học tập
Thời gian
Nội dung công việc thực hiên
Biện pháp thực hiên
Tháng 10
Ổn định xây dựng nền nếp lớp.
Xây dựng nền nền nếp lớp,
đôi bạn cùng tiến trong học
Soạn giảng treo trình độ học sinh
Lồng ghép DH văn hóa với GD đạo đức và lối tập
sống cho HS
Tổ chức học phụ đạo
Tháng 11
Tổ chức trò chơi học tập
Hướng dẫn học sinh thực
hiện.
Tiếp tục ổn định và xây dựng nền nếp lớp.
Phụ đạo học sin...
TRUỜNG TH KPA-KƠLƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ 4, 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Gia, ngày 15 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh
tích cực”. Năm học 2015-2016
Căn cứ chương trình thực hiện phong trào thi đua“xây dựng trường học thân thiện học
sinh tích cực: năm học 2015-2016 của nhà trường
Nay tôi đăng thực hiện kế hoạch phong trào thi đua Trường học thân thiện, học
sinh tích cực” như sau:
1.Xây dựng trường, lớp xanh -sạch- đẹp
Thời gian Nội dung công việc thực hiên Biện pháp thực hiên
Tháng 10 Trang trí lớp học.
Vệ sinh trường, lớp, lau cửa kính quét dọn,
dãy cỏ xung quanh trường lớp.
Trồng cây bóng mát .
Tổ chức học sinh lao động
HS tích cực tham gia bảo vệ
cảnh quan môi trường
Tháng 11 Vệ sinh lớp học, lau bàn ghế, nhặt giấy vụn
đảm bảo lớp học an toàn thoáng mát.
Lao động dọn vệ sinh
Tưới cây và chăm sóc bồn hoa
Phân công học sinh thực
hiện.
Tháng 12 Tổ chức lao động dọn vệ sinh .
Chăm sóc vườn hoa cây cảnh
Tổ chức thu gom giấy rác xung quanh sân
trường
Phân công học sinh thực
hiện
HS tích cực tham gia bảo vệ
cảnh quan môi trường
Tháng 1 Quét dọn lớp,c lau chùi bàn ghế, cửa kính.
Nhổ cỏ xung quanh trường
Tiến hành rào bảo vệ cây bóng mát
Thực hiện tốt nội quy các khu vệ sinh.
Tổ chức học sinh thực hiện
Tháng 2 Tổ chức lao động dọn vệ sinh .
Chăm sóc vườn hoa, cây bóng mát .
Thực hiện vệ sinh trước khi nghỉ Tết
Phân công học sinh thực
hiện.
HS tích cực tham gia bảo vệ
cảnh quan môi trường
Tháng 3 Lao động dọn vệ sinh .
Yêu cầu HS để xe đúng nơi quy định.
Bảo vệ và chăm sóc cây xanh.
Phân công học sinh thực
hiện.
Tháng 4 Vệ sinh lớp học, lau bàn ghế, nhặt giấy vụn
đảm bảo lớp học an toàn thoáng mát
Tổ chức học sinh lao động
HS tích cực tham gia bảo vệ
1
Kế hoạch thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cưc năm 2015-2016 - Trang 2
Kế hoạch thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cưc năm 2015-2016 - Người đăng: Mai St
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch thực hiện trường học thân thiện học sinh tích cưc năm 2015-2016 9 10 39