Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Được đăng lên bởi phuong2312345
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GD& ĐT TT.HUẾ
TRƯỜNG THPT ALƯỚI
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KH-THPTAL

A Lưới, ngày 04 tháng 08 năm 2014

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
--------------------------Thực hiện Kế hoạch số: 1382/KH-SGDĐT-GDCN&TX, ngày 24/06/2014 của
Sở giáo dục và đào tạo về việc ban hành kế hoạch dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2014-2015.
Thực hiện công văn số: 204/SGDĐT-GDCN&TX, ngày 13/2/2014 của Sở
giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2013-2014.
Nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên năm học 2014-2015 như
sau:
I-Nội dung tự bồi dưỡng năm học 2014-2015.
a. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết): Công tác chủ nhiệm lớp.
b. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết): Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học
và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 có liên
quan.
c. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết): Tăng cường sử dụng TBDH và ứng dụng
CNTT trong dạy học, gồm các mã mô đun:
- THPT 19: Dạy học với CNTT.
- THPT 20: Sử dụng các TBDH.
- THPT 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo TBDH.
- THPT 22: Sử sụng một số phần mềm dạy học.
II- Về tài liệu phục vụ bồi dưỡng thường xuyên:
- Tài liệu nội dung BDTX 1 và 3 do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Tài liệu nội dung BDTX 2: Sở GD&ĐT và trường sẽ tổ chức tập huấn cho
cán bộ cốt cán và giáo viên.
- Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet...
III- Cánh thức và thời gian tổ chức đánh giá:

a. Cánh thức tổ chức đánh giá.
- Nội dung 1 và nội dung 3: Căn cứ vào kế hoạch tự bồi dưỡng của mình, giáo
viên xây dựng báo cáo và trình bày trước Tổ CM để đánh giá.(thực hiện theo công
văn số 204/SGDĐT-GDCN&TX ngày 13/2/2014 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn
đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên).
- Nội dung 2: Giáo viên sẽ làm bài thu hoạch.
b. Thời gian:
- Từ 01/8 đến 20/08/2014: Giáo viên làm kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân và
nộp cho Tổ trưởng.
- Ngày 15/8/2014: Hiệu trưởng báo cáo kế hoạch BDTX cho Sở.
- Từ 20/8 đến 05/09/2014: Tổ trưởng CM phê ký và nộp lại cho Hiệu trưởng.
- Từ 05/09 đến 15/09/2014: Hiệu trưởng phê ký và gửi lại cho TTCM và giáo
viên.
- Từ 05/9/2014 đến 05/4/2015: Giáo viên thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng cá
nhân.
- Từ 05/04/2015 đến 15/04/2015: Giáo viên viết báo cáo quá trình thực hiện
kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân.
- Từ 16/04/2015 đến 25/04/2015: Tổ CM họp đánh giá, xếp loại và tổng hợp.
- Từ 26/04...
SỞ GD& ĐT TT.HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ALƯỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-THPTAL A Lưới, ngày 04 tháng 08 năm 2014
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2014 – 2015
---------------------------
Thực hiện Kế hoạch số: 1382/KH-SGDĐT-GDCN&TX, ngày 24/06/2014 của
Sở giáo dục đào tạo về việc ban hành kế hoạch dưỡng thường xuyên giáo viên
mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2014-2015.
Thực hiện công văn số: 204/SGDĐT-GDCN&TX, ngày 13/2/2014 của Sở
giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường
xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và thường xuyên năm học 2013-2014.
Nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX cho giáo viên năm học 2014-2015 như
sau:
I-Nội dung tự bồi dưỡng năm học 2014-2015.
a. Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết): Công tác chủ nhiệm lớp.
b. Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết): Nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 liên
quan.
c. Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết): Tăng cường sử dụng TBDH ứng dụng
CNTT trong dạy học, gồm các mã mô đun:
- THPT 19: Dạy học với CNTT.
- THPT 20: Sử dụng các TBDH.
- THPT 21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo TBDH.
- THPT 22: Sử sụng một số phần mềm dạy học.
II- Về tài liệu phục vụ bồi dưỡng thường xuyên:
- Tài liệu nội dung BDTX 1 và 3 do Bộ GD&ĐT ban hành.
- Tài liệu nội dung BDTX 2: S GD&ĐT trường sẽ tổ chức tập huấn cho
cán bộ cốt cán và giáo viên.
- Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet...
III- Cánh thức và thời gian tổ chức đánh giá:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Trang 2
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN - Người đăng: phuong2312345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 9 10 571