Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch tổ chuyên môn chi tiết 20132014

Được đăng lên bởi luunh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 1 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT TÂY SƠN
SỐ 01/KH

Tân Long, ngày 22tháng 8 năm 2013
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
TỔ TOÁN-LÝ-KỶ THUẬT TRƯỜNG THPT TÂY SƠN
NĂM HỌC: 2013-2014

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 của Bộ Giáo
dục – Đào tạo.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, kế hoạch của trường THPT Tây
Sơn, Tổ Toán – Lý – Kỷ thuật đưa ra kế hoạch chuyên môn năm học 2013-2014 như sau:
I- NHIỆM VỤ CHUNG:
Thực hiện chủ đề năm học: “Đổi mới thực chất hiệu quả nâng cao chất lượng bền vững”. Thực
hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
II-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
1.Thuận lợi:
-Tổ có 09 giáo viên 02 nữ, trong đó có 4 đảng viên. Trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn . Phong trào thi
giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt Giáo viên Giỏi. Những GV trẻ mới về trường
vốn là những sinh viên giỏi có 01 giáo viên đi học thạc sỹ và 1 thạc sĩ.
-Tinh thần tự học rất cao, luôn trao đổi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
-Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hoà nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
-Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.
-Sự quan tâm của chi bộ, Ban Giám Hiệu giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
2.Khó khăn:
-Chất lượng đầu vào của học sinh tương đối yếu so với trường bạn
-Là một trường cách xa Thành Phố nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn.
-Học sinh đa số là con em công nhân ngành cao su, ngoài thời gian học còn phải phụ giúp gia đình nên việc
tự học ở nhà còn kém, dẫn đến chất lượng bộ môn của tổ chưa được như ý muốn.
3. Sơ lược lý lịch của tổ:
TT

Họ và tên

Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nguyễn Hồng Lưu
Nguyễn Văn Kỷ
Trần Bá Huy
Trần Tuấn Anh
Đoàn T. Lan Phương
Nguyễn Thị Anh Đào
Âu Bình Định
Nguyễn Năng Bình
Đoàn Minh Phong

1979
1980
1981
1981

Nữ

1979
1981
1988
1985
1981

Trình độ đào
tạo
ĐHSP Toán
ĐH Toán tin
ĐHSP Toán
ĐH Toán tin
ĐH Lý
ĐH Lý
ĐHSP Lý
ĐH Lý
Thạc sĩ Lý

1

Số năm
công tác
10
8
9
8
8
8
1
2
0

Chức
vụ
TTCM
GV
GV
GV
TPCM
GV
GV
P.BM
GV

N
N
B
B
A
B
B
B
B

Tin
học
B

C

a

A
A
B
A
B

Số ĐTDĐ

4. Đăng ký thi đua:
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Họ tên
Nguyễn Hồng Lưu
Nguyễn Văn Kỷ
Trần Bá Huy
Trần Tuấn Anh
Đoàn T. Lan Phương
Nguyễn Thị Anh Đào
Âu Bình Định
Nguyễn Văn Bình
Đoàn Minh Phong

Đăng ký thi đua
Danh hiệu
LĐTT
LĐTT-CSTĐCT...
SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG THPT TÂY SƠN
SỐ 01/KH
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Tân Long, ngày 22tháng 8 năm 2013
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
TỔ TOÁN-LÝ-KỶ THUẬT TRƯỜNG THPT TÂY SƠN
NĂM HỌC: 2013-2014
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 của Bộ Giáo
dục – Đào tạo.
- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ m học của Sở GD&ĐT, kế hoạch của trường THPT Tây
Sơn, Tổ Toán – Lý – Kỷ thuật đưa ra kế hoạch chuyên môn năm học 2013-2014 như sau:
I- NHIỆM VỤ CHUNG:
Thực hiện chủ đề năm học: “Đổi mới thực chất hiệu quả nâng cao chất lượng bền vững”. Thực
hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
II-ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
1.Thuận lợi:
-Tổ có 09 giáo viên 02 nữ, trong đó 4 đảng viên. Trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn . Phong trào thi
giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt Giáo viên Giỏi. Những GV trẻ mới về trường
vốn là những sinh viên giỏi có 01 giáo viên đi học thạc sỹ và 1 thạc sĩ.
-Tinh thần tự học rất cao, luôn trao đổi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
-Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết cao, hoà nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau trong khó khăn.
-Các giáo viên của tổ nhiệt tình trong công tác và có kỉ luật lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công việc.
-Sự quan tâm của chi bộ, Ban Giám Hiệu giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
2.Khó khăn:
-Chất lượng đầu vào của học sinh tương đối yếu so với trường bạn
-Là một trường cách xa Thành Phố nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn.
-Học sinh đa số là con em công nhân ngành cao su, ngoài thời gian học còn phải phụ giúp gia đình n việc
tự học ở nhà còn kém, dẫn đến chất lượng bộ môn của tổ chưa được như ý muốn.
3. Sơ lược lý lịch của tổ:
TT Họ và tên Nam Nữ Trình độ đào
tạo
Số năm
công tác
Chức
vụ
N
N
Tin
học
Số ĐTDĐ
1 Nguyễn Hồng Lưu 1979 ĐHSP Toán 10 TTCM B B
2 Nguyễn Văn Kỷ 1980 ĐH Toán tin 8 GV B
3 Trần Bá Huy 1981 ĐHSP Toán 9 GV A A
4 Trần Tuấn Anh 1981 ĐH Toán tin 8 GV B A
5 Đoàn T. Lan Phương 1979 ĐH Lý 8 TPCM B B
6 Nguyễn Thị Anh Đào 1981 ĐH Lý 8 GV B A
7 Âu Bình Định 1988 ĐHSP Lý 1 GV B B
8 Nguyễn Năng Bình 1985 ĐH Lý 2 P.BM
9 Đoàn Minh Phong 1981 Thạc sĩ Lý 0 GV C a
1
kế hoạch tổ chuyên môn chi tiết 20132014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch tổ chuyên môn chi tiết 20132014 - Người đăng: luunh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
kế hoạch tổ chuyên môn chi tiết 20132014 9 10 16