Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Được đăng lên bởi KimLuyen Le
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD - §T thuËn thµnh
trêng TH §×NH Tæ Sè 2
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
§×nh Tæ, ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2014
KÕ ho¹ch
TriÓn khai phong trµo thi ®ua “ X©y dùng trêng häc
th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”
N¨m häc 2014-2015.
C¨n vµo chØ thÞ 40/2008/CT- BGD §T ngµy 22/7/2008 viÖc
ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch
cùc” Trong c¸c trêng phæ th«ng giai ®o¹n 2011 - 2013; KÕ ho¹ch sè 307/KH
- BGD&§T ngµy 27/7/2008 triÓn khai thi ®ua X©y dùng trêng häc th©n
thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Trong c¸c trêng p th«ng giai ®o¹n 2011 - 2013
cña BGD §T, c¨n cø kÕ ho¹ch sè 7575/KHLN/BGD §T/BVHTTDL/T¦§TN
ngµy 19/8/2008 triÓn khai phong trµo thi ®ua X©y dùng trêng häc th©n
thiÖn, häc sinh tÝch cùc” cña Liªn ngµnh phßng gi¸o dôc - §µo t¹o - phßng
v¨n ho¸ - th«ng tin - §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh.
C¨n cø vµo t×nh h×nh kinh tÕ - héi cña §×nh Tæ vµ thùc tr¹ng cña
nhµ trêng n¨m häc 2014 -2015. Trêng TH §×nh Tæ Sè 2. X©y dùng ho¹ch
chØ ®¹o thùc hiÖn phong trµo thi ®ua X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc
sinh tÝch cùc” giai ®o¹n 2014 2015 nh sau:
I/ Môc ®Ých:
Huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña c¸c lùc lîng trong ngoµi nhµ tr-
êng ®Ó x©y dùng i trêng gi¸o dôc an toµn th©n thiÖn, hiÖu qu¶, phï hîp
víi ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ph¬ng vµ ®¸p øng yªu cÇu cña x· héi.
Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o cña häc sinh trong häc tËp
vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi mét c¸ch phï hîp , hiÖu qu¶.
II/ Yªu cÇu:
TËp trung c¸c nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng yÕu kÐm
vËt chÊt, thiÕt trêng häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh khi ®Õn trêng ®îc
an toµn, th©n thiÖn.
1
Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Người đăng: KimLuyen Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 9 10 559