Ktl-icon-tai-lieu

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI CÔNG TY TNHH SXTMDV KHA VÀ THUẤN

Được đăng lên bởi Lê Thị Thu Hương
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2769 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

GVHD: NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh
1.1.1.

Một số khái niệm

- Hàng hoá là đối tƣợng kinh doanh của các doanh nghiệp thƣơng mại, là đối tƣợng
đƣợc doanh nghiệp thƣơng mại mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời.
- Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Đó là việc cung
cấp cho khách hàng các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra
hay mua vào, đồng thời đƣợc khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
- Kết quả kinh doanh (KQKD) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh
doanh và hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.
- KQKD là chỉ tiêu chất lƣợng đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong một
kỳ hạch toán (lãi hay lỗ). KQKD đƣợc thể hiện qua lợi nhuận thuần của hoạt động
kinh doanh.
1.1.2.
-

Nhiệm vụ

Để quản lý tốt quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định KQKD (lãi, lỗ) một

cách chính xác, kế toán phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Tổ chức theo dõi phản ánh chính xác, kịp thời và giám đốc chặt chẽ tình hình
hiện có và tình hình biến động của hàng hoá trên cả hiện vật và giá trị.
+ Theo dõi, phản ánh, giám sát chặt chẽ quá trình tiêu thụ, ghi chép kịp thời, đầy
đủ các chi phí bán hàng, doanh thu bán hàng và các khoản thu nhập khác.
+ Xác định kết quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp nhƣ: hoạt động
bán hàng, hoạt động tài chính… đảm bảo hạch toán theo đúng quy định hiện hành
của Bộ Tài chính.
+ Cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận có liên quan.
+ Tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
1.1.3.

Ý nghĩa

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh là điều kiện cần thiết để đánh giá kết quả sản
xuất của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định, là cơ sở đánh giá hiệu
quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hƣởng đến sự sống còn của
doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ lựa chọn những phƣơng án kinh doanh, phƣơng
án đầu tƣ hiệu quả nhất.
SVTH: LÊ THỊ THU HƢƠNG

Trang 1

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
1.1.4.

GVHD: NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG

Phân loại

1.1.4.1. Xác định kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh
Kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa
tổng doanh thu và tổng chi phí của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã đƣợc xác
định tiêu thụ trong kỳ và các khoản thuế phải nộp theo quy định của Nhà nƣớc.
Kết quả
=
HĐKD
Trong đó:

Doanh thu
thu...
 TT NGHIP GVHD: NGUYN NGC KHÁNH DUNG
SVTH Trang 1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh
1.1.1. Một số khái niệm
- 

- 


- 
.
- 
  ng
kinh doanh.
1.1.2. Nhiệm vụ
-     KQKD 
cách chính xá
+ 

+  

+ 
 

+ .
+ 
1.1.3. Ý nghĩa
-   

  
 p

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI CÔNG TY TNHH SXTMDV KHA VÀ THUẤN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI CÔNG TY TNHH SXTMDV KHA VÀ THUẤN - Người đăng: Lê Thị Thu Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD TẠI CÔNG TY TNHH SXTMDV KHA VÀ THUẤN 9 10 944