Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu BTCT

Được đăng lên bởi ntd610info
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TI£U CHUÈN viÖt nam

tcvn 4453 - 1995
Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công
và nghiệm thu
Monolithic concrete and reinforced concrete structure – Codes for construction, check and
acceptance
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các
công trình có công tác thi công bê tông do n−ớc ngoài đầu t− hoặc liên doanh góp vốn, nều
không có các chỉ dẫn kĩ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này.
1.2. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất l−ợng
thi công các kết cấu bê tông và bê tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất l−ợng, an toàn
và vệ sinh môi tr−ờng của khu vực xây dựng công trình.
1.3. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn
3
khối bằng bê tông nặng thông th−ờng (khối l−ợng thể tích hỗn hợp bê tông 1800kg/m 3
2500kg/m ) đ−ợc trộn ngay tại công tr−ờng hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông th−ơng
phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông tập trung.
1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với:
a) Các kết cấu làm bằng các loại bê tông tổ ong, bê tong cốt liệu rỗng, bê tông siêu nặng và
bê tông chịu hóa chất;
b) Các kết cấu thi công bằng ph−ơng pháp đổ bê tông trong n−ớc, bê tông vữa dâng;
c) Các kết cấu bê tông ứng suất tr−ớc;
d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế;
2.

Các tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép.
TCVN 2737 : 1990: Tiêu chuẩn thiết kế - tải trọng và tác động;
TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng-puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng - xỉ lò cao
TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng
TCVN 1770 : 1986: Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 4506 : 1987: N−ớc cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng - yêu cầu bảo d−ỡng ẩm tự nhiên
TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo d−ỡng mẫu thử
TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp thử độ sụt
TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp xác định c−ờng độ nén.
TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp xây dựng c−ờng độ kéo khi uốn
TCVN 5718 : 1993: Mái bằng và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dụng -Yêu

TI£U CHUÈN viÖt nam

tcvn 4453 - 1995

cầu chống thấm
TCVN 1651 : 1985: Thép cốt bê tông.
3. Cốp pha và đà giáo
3.1. Yêu cầu chung
3.1.1. Cốp pha và đà giáo cần đ−ợc thiết kế và đ−ợc thi công...
TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4453 - 1995
Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần
Kết cấu bê tông tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công
và nghim thu
Monolithic concrete and reinforced concrete structure Codes for construction, check and
acceptance
1. Phạm vi áp dụng
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tchức xây dựng thực hiện. Các
công trình công tác thi công ng do n−ớc ngoài đầu t− hoặc liên doanh góp vốn, nều
không có các ch dẫn kĩ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chun này.
1.2. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thuật tối thiểu để kiểm tra và nghi
ệm thu chất l−ợng
thi công các kết cấu bê tông và bê tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất lợng, an toàn
và v
ệ sinh môi tr−ờng của khu vực xây dựng công trình.
1.3. Tiêu chuẩn này ch áp dụng cho việc thi công các kết cấu bê tông tông ct thép toàn
khối bng bê tông n
ng thông th−ờng (khối l−ợng thtích hỗn hợp bê ng 1800kg/m
3
-
2500kg/m
3
) đ
−ợc trn ngay tại ng tr−ờng hoc bê tông chế trộn sẵn (bê tông th−ơng
phẩm) vận chuyn từ các trạm trộn bê tông tập trung.
1.4. Tiêu chuẩn này không áp dng đối với:
a) Các kết cấu làm bằng các loại bê tông t ong, bê tong ct liệu rỗng, bê ng siêu nặng và
bê tông chịu hóa chất;
b) Các kết cấu thing bằng ph−ơng pháp đổ bê tông trong n−ớc, bê tông vữa dâng;
c) Các kết cấu bê tông ng suất tr−ớc;
d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế;
2. Các tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép.
TCVN 2737 : 1990: Tiêu chuẩn thiết kế - tải trọng và tác động;
TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng-puzolan.
TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng - xỉ lò cao
TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng
TCVN 1770 : 1986: Cát xây dng - Yêu cu kỹ thuật.
TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cu kỹ thuật.
TCVN 4506 : 1987: N
−ớc cho bê tông và vữa
- yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng - yêu cầu bảo d−ỡng ẩm tự nhiên
TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng - Ly mẫu, chế tạo và b
ảo d−ỡng mẫu thử
TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng - Phơng pháp thử độ sụt
TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng - Ph
ơng pháp xác đ
ịnh c−ờng độ nén.
TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng - Phơng pháp xây dựng c−ờng độ kéo khi uốn
TCVN 5718 : 1993: Mái bằng và n bê ng cốt thép trong ng trình xây dng -Yêu
Kết Cấu BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu BTCT - Người đăng: ntd610info
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Kết Cấu BTCT 9 10 999