Ktl-icon-tai-lieu

Khí tượng Nông nghiệp

Được đăng lên bởi truongyennhi88
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1632 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP
Đặng Thị Hồng Thủy
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Từ khoá: Khí hậu, độ ẩm, mưa, gió, nhiệt độ, bức xạ, cây trồng, quang hợp, ánh
sáng, mưa, độ ẩm, chế độ tưới, sương muối
Tài liệu trong Thư viện điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên có thể được sử
dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao
chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất
bản và tác giả.

ĐẶNG THỊ HỒNG THỦY

KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
2

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................... 6
U

CHƯƠNG 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN ............................................... 7
1.2. Tóm tắt lịch sử môn học. ......................................................................... 7
1.3. Nhiệm vụ cơ bản của khí tượng nông nghiệp:....................................... 9
1.4. Các định luật cơ bản của khí tượng nông nghiệp: .............................. 10
1.5. Các phương pháp nghiên cứu khí tượng nông nghiệp. ...................... 11
1.5.1. Tính đặc biệt của mối liên hệ giữa sản xuất nông nghiệp với thời tiết
và khí hậu.......................................................................................... 11
1.5.2. Phương pháp nghiên cứu. ................................................................ 11
1.6. Lớp khí quyển sát đất đối với sản xuất nông nghiệp. ........................ 13
CHƯƠNG 2 . BỨC XẠ MẶT TRỜI VÀ CÁN CÂN BỨC XẠ.................... 16
2.1. Mặt trời và các dạng dòng bức xạ mặt trời. ........................................ 16
2.3. Thành phần phổ của bức xạ mặt trời. Hấp thụ và tán xạ tia nắng
trong khí quyển khi độ cao mặt trời thay đổi. .................................... 18
2.4. Ý nghĩa sinh học của các phần phổ cơ bản. Bức xạ quang hợp......... 21
2.5. Cán cân bức xạ và các thành phần của cán cân bức xạ. .................... 23
2.6. Phân bố địa lý độ dài ngày và cán cân bức xạ .................................... 27
2.7. Ảnh hưởng của bề mặt nghiêng đối với bức xạ mặt trời.................... 28
2.8. Sự hấp thụ và phân bố bức xạ mặt trời trong cánh đồng. ................. 29
2.9. Sử dụng bức xạ mặt trời trong sản xuất nông nghiệp ........................ 30
CHƯƠNG 3, CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA ĐẤT VÀ KHÔNG KHÍ................... 32
3.1. Tính chất nhiệt của đất. ......................................................................... 33
3.2. Biến trình ngày và năm của nhiệt độ đất. Định luậ...
KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIP
Đặng Th Hng Thy
NXB Đại hc Quc gia Hà Ni, 2003
T khoá: Khí hu, độ m, mưa, gió, nhit độ, bc x, cây trng, quang hp, ánh
sáng, mưa, độ m, chế độ tưới, sương mui
Tài liu trong Thư vin đin t Đại hc Khoa hc T nhiên có th được s
dng cho mc đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao
chép, in n phc v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut
bn và tác gi.
Khí tượng Nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khí tượng Nông nghiệp - Người đăng: truongyennhi88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Khí tượng Nông nghiệp 9 10 571