Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học giao tiếp

Được đăng lên bởi Paolo Nguyen
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1747 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đại học mở Bán công TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Đào tạo Từ xa
*****

BÀI GIẢNG ĐÀO TẠO TỪ XA

MÔN HỌC
KHOA HỌC GIAO TIẾP
NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ XÃ HỘI HỌC

Th.S. Nguyễn Ngọc Lâm biên soạn

Tháng 8 năm 2003

1
PDF created with pdfFactory trial version 

2

MỤC LỤC
NỘI DUNG

Trang

Giới thiệu môn học
1. Vị trí môn học trong chương trình đào tạo
2. Mục tiêu của môn học
3. Nội dung khái quát của môn học
4. Phương pháp học tập
5. Những yêu cầu cơ bản đối với người học

Bài một : Giao tiếp và truyền thông
1. Khái niệm giao tiếp và truyền thông
1.1. Khai niệm giao tiếp
1.2. Khai niệm truyền thông
1.3. Tiến trình truyền thông
2. Kênh truyền thông
3. Phong cách giao tiếp
3.1. Các đặc tính của phong cách giao tiếp
3.2. Ấn tượng ban đầu
4. Các yếu tố chi phối nhân thức và lý giải thông điệp
Bài hai : Hành vi giao tiếp và hệ thống tác động đến hành vi
1. Khái niệm hành vi giao tiếp
1.1. Hành vi là để giải tỏa sự mất thăng bằng
1.2. Động cơ thúc đẫy
1.3. Mục đích của hành vi
2. Hệ thống tác động đến hành vi

2
PDF created with pdfFactory trial version 

3

Bài ba : Nhu cầu cơ bản của con người

1. Nấc thang nhu cầu cơ nản của A.Maslow
1.1. Nhu cầu sinh lý
1.2. Nhu cầu được an toàn
1.3. Nhu cầu xã hội
1.4. Nhu cầu được tôn trọng
1.5. Nhu cầu tự thể hiện
2. Các đặc điểm của nhu cầu cơ bản

Bài bốn : Khái niệm bản thân

1. Khái niệm bản thân
1.1. Các hình thức của khái niệm bản thân
1.2. Các khuynh hướng của khái niệm bản thân
1.3. Sự chuyển biến của khái niệm bản thân
2. Cửa sổ Johari
2.1. Mô tả cửa sổ Johari
2.2. Thông tin phản hồi
2.3. Tự bộc lộ
3. Cơ chế phòng vệ
3.1. Phản ứng hung tính
3.2. Phản ứng rút lui
3.3. Phản ứng thay thế

Bài năm : Giao tiếp không lời

1. Giao tiếp không lời
2. Giao tiếp bằng mắt
3. Ngôn ngữ thân thể
4. Giọng nói

3
PDF created with pdfFactory trial version 

4

5. Sử dụng không gian
6. Môi trường
7. Sự im lặng
8. Thời gian
9. Đụng chạm
10. Năm bước để tạo ấn tượng đầu tiên trong giao tiếp không lời.

Bài sáu : Giao tiếp có lời

1. Giao tiếp có lời
2. Hệ thống biểu đạt
3. Ngôn ngữ và nghĩa của từ

Bài bảy : Các kỹ năng trong giao tiếp

1. Kỹ năng giao tiếp
1.1. Kỹ năng định hướng
1.2. Kỹ năng định vị
1.3. kỹ năng điều khiển
2. Các nguyên tắc trong giao tiếp
2.1. Thấu cảm
2.2. Trách nhiệm
2.3. Sự tin tưởng
2.4. Nhận thông điệp
3. Lắng nghe
3.1. Những trở ngại cho việc lắng nghe tốt
3.2. Lắng nghe hiệu quả

4. Sự khác biệt giữa Nam và Nữ trong giao tiếp
5. Kim c...
1
1
B Go dc và Đào to
Đại hc m Bán công TP. H Chí Minh
Trung tâm Đào to T xa
*****
BÀI GING ĐÀO TO T XA
MÔN HC
KHOA HC GIAO TIP
NGÀNH CÔNG TÁC HI HI HC
Th.S. Nguyn Ngc Lâm bn son
Tháng 8 năm 2003
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Khoa học giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa học giao tiếp - Người đăng: Paolo Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Khoa học giao tiếp 9 10 236