Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cauchy schwarz

Được đăng lên bởi Lã Quang Thắng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Cauchy-Schwarz inequality.

1

kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức
cauchy-schwarz

`
Đầu tiên xin được nhắc lại nội dung bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Với hai
bộ số thực bất kì a1, a2, …, an và b1, b2, …, bn ta có bất đẳng thức:
(a12+a22+ …+an2)(b12+b22+ …+bn2) ≥(a1b1+a2b2+…+anbn)2
Dấu bằng chỉ xảy ra khi và chỉ khi aibj=ajbi với mọi i≠j.
Ta hãy nhìn bất đẳng thức trên dưới dạng khác như sau: Với hai bộ số thực
bất kì a1, a2, …, an và b1, b2, …, bn thoả mãn bi dương ta có:
a 2 (a  a2  ...  an )2
a12 a22
  ...  n  1
b1 b2
bn
b1  b2  ...  bn

Đẳng thức cũng chỉ xảy ra khi và chỉ khi aibj=ajbi với mọi i≠j. Để sử dụng
thật tốt bất đẳng thức này các bạn phải có cái nhìn hai chiều với bất đẳng
thức trên. Nói chung thì bất đẳng trên ứng dụng giải toán nhiều hơn hay dễ
sử dụng hơn bất đẳng thức dạng chính tắc.
Bây giờ ta đi vào xét các ví dụ để thấy được sức mạnh của bất đẳng thức
cauchy-schwarz.

Cauchy-Schwarz inequality.

2

Ví dụ 1. Ta sẽ chứng minh bất đẳng thức Nettbits ba biến.
a,b,c là các số dương. Chứng minh rằng:
a
b
c
3



bc ca ab 2

Lời giải.
Lời giải bài toán trên rất đơn giản. Sử dụng bất đẳng Cauchy-Schwarz ta
được.
a
b
c
a2
b2
c2
(a  b  c ) 2
3(ab  bc  ca)
3








b  c c  a a  b ab  ac bc  ab ac  bc 2(ab  bc  ca) 2(ab  bc  ca ) 2

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=c.

♠

Ví dụ 2. a, b, c là các số dương tuỳ ý. Chứng minh bất đẳng thức
bc
ca
ab
a bc



b  c  2a c  a  2b a  b  2c
4

Lời giải.
Ta sử dụng nhận xét sau để giải bài toán trên:
bc
bc
4
bc 1
1
1 bc
bc
 .
 (

) (

)
b  c  2a 4 ( a  b)  ( a  c ) 4 a  b a  c
4 a b a c

Từ đánh giá trên ta được

bc
ca
ab
1
ac
bc
a bc


 (

)
b  c  2a c  a  2b a  b  2c 4 a ,b,c a  b a  b
4

Đây là điều phải chưúng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=c.

♠

Lời giải trên thật thú vị phải không các bạn, điều đáng chú ý trong cách giải
trên là việc phát hiện hằng đẳng thức sau
ab

ac

 (a  b  a  b)  a  b  c

a ,b , c

Cố gắng tạo ra các đẳng thức bằng cách tách nhóm thích hợp ta sẽ có được
những lời giải đẹp. Kĩ thuật này có thể ứng dụng cho các ví dụ tiếp theo sau
đây.
Ví dụ 3. a,b,c là các số dương có tổng bằng 3. Chứng minh bất đẳng thức sau
1
1
1
1
 2
 2

2
2
2
2
2
2
4a  b  c a  4b  c a  b  4c
2
2

Cauchy-Schwarz inequality.

3

Lời giải.
Sử dụng tư tưởng như trên. Ta cố gắng tìm một đẳng thức. Ta chú ý đến
hằng đẳng thức sau

(

a ,b , c

a2
b2

)3
a 2  b2 a 2  b2

Ta chú ý đến đẳng thức sau 4a2+b2+c2=2...
Cauchy-Schwarz inequality. 1
kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức
cauchy-schwarz
`
Đầu tiên xin được nhắc lại nội dung bt đẳng thức Cauchy-Schwarz. Với hai
b s thực bất kì a
1
, a
2
, …, a
n
và b
1
, b
2
, …, b
n
ta có bất đẳng thức:
(a
1
2
+
a
2
2
+ …+a
n
2
)(b
1
2
+
b
2
2
+ …+b
n
2
) ≥(a
1
b
1
+a
2
b
2
+…+a
n
b
n
)
2
Dấu bằng ch xảy ra khi và ch khi a
i
b
j
=a
j
b
i
với mọi i≠j.
Ta hãy nhìn bất đẳng thức trên dưới dng khác như sau: Với hai b s thực
bất kì a
1
, a
2
, …, a
n
và b
1
, b
2
, …, b
n
tho mãn b
i
dương ta có:
22
22
12
12
1 2 1 2
( ... )
...
...
nn
nn
a a a a
aa
b b b b b b
Đẳng thức cũng ch xảy ra khi và ch khi a
i
b
j
=a
j
b
i
với mọi i≠j. Để s dụng
thật tốt bất đẳng thức này các bạn phải có cái nhìn hai chiều với bất đẳng
thức trên. Nói chung thì bất đẳng trên ng dụng giải toán nhiều hơn hay d
s dụng hơn bất đẳng thức dạng chính tắc.
Bây gi ta đi vào xét các ví d để thấy được sức mạnh của bất đẳng thức
cauchy-schwarz.
kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cauchy schwarz - Trang 2
kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cauchy schwarz - Người đăng: Lã Quang Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức cauchy schwarz 9 10 862